Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów powinien określać statut

Prawo oświatowe nie zawiera przepisów szczegółowo regulujących zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. Ten zakres spraw powinien być uregulowany w statucie szkoły, w części dotyczącej praw i obowiązków uczniów.

Szkoła może skorzystać z bezpłatnych owoców i warzyw poza programem „Owoce i warzywa w szkole”

Szkoły, poza programem „Owoce i warzywa w szkole”, mogą uczestniczyć w mechanizmie „Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”. Produkty otrzymane w ramach tego programu muszą spełniać określone normy, a szkoła – by je otrzymać musi złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Skrócony tydzień pracy i godziny ponadwymiarowe oraz doraźne zastępstwa

Nauczycielowi, któremu ustalono czterodniowy tydzień pracy, można przydzielić godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 9 zmian od roku szkolnego 2016/2017

W przyszłym roku szkolnym wejdą w życie zmiany w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w tym m.in. wprowadzona zostanie podstawa programowa dla 3 nowych zawodów, a także wykreślone zostaną postanowienia dotyczące zawodu „Technik mechanizacji rolnictwa”.

O tym, kto płaci podatek od szkolnego sklepiku decyzje treść umowy

Jeżeli umowa o prowadzenie sklepiku szkolnego zawarta jest przez przedsiębiorcę z organem prowadzącym to firma ta zobowiązana jest uiszczać podatek od nieruchomości, jeśli jednak umowa zawarta jest ze szkołą, to wówczas obowiązek podatkowy nie powstaje.

Dyrektor może odpowiadać za nieodśnieżony i niezabezpieczony teren szkoły

Oblodzone chodniki, schody, nieodśnieżone dojazdy do szkoły to miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem uczniów, rodziców a także pracowników szkoły i gości z zewnątrz. Za takie zdarzenia odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi organ prowadzący szkołę. Jeżeli jednak organ naprawi szkodę, wówczas może pociągnąć do odpowiedzialności materialnej dyrektora szkoły, który odpowiada za bieżące oczyszczanie przejść na terenie szkoły ze śniegu i lodu.

Cofnąć decyzję o uzupełnieniu pensum może tylko organ prowadzący

Zmiana sytuacji kadrowej w szkole macierzystej umożliwia powrót do pracy nauczyciela, który uzupełnia pensum w innej szkole. Decyzję w tej sprawie może jednak podjąć tylko organ prowadzący, a stosowny wniosek powinien złożyć dyrektor szkoły.