Za ferie zimowe spędzone w pracy nie zawsze przysługuje urlop uzupełniający

Nauczyciel może być wezwany do pracy w ferie szkolne tylko na 7 dni i tylko do wykonywania zdań takich jak przeprowadzanie egzaminów, przygotowanie i zakończenie roku szkolnego, a także opracowywanie szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Za taką pracę nauczyciel nie dostanie dodatkowego wynagrodzenia a często także nie odzyska straconego urlopu wypoczynkowego.

Wybór przedmiotów rozszerzonych w liceum muszą zaopiniować 3 organy

Propozycje przedmiotów realizowanych w liceum na poziomie rozszerzonym przedstawia dyrektor szkoły. Decyzja wymaga jednak zasięgnięcia opinii 3 organów szkoły, ale nie są one dla dyrektora wiążące.

W czasie zwolnienia lekarskiego nie można nałożyć na pracownika kary porządkowej

Nawet poważne nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków służbowych zauważone w czasie nieobecności pracownika w pracy uniemożliwiają wymierzenie mu kary porządkowej. Dyrektor ma na to tylko 2 tygodnie od ujawnienia przewinienia, ale gdy od zdarzenia upłyną 3 miesiące, kary nie będzie można już nałożyć.

Szykują się zmiany w przepisach o kwalifikacjach katechetów

Minister Edukacji Narodowej rozważa wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących kwalifikacji nauczycieli religii. Propozycja nowelizacji była przedmiotem spotkania Minister z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 9 lutego 2016 r. Na razie jednak nie wiadomo jakie zapisy porozumienia będą przedmiotem zmian.

Sport w szkole – debata z udziałem ministrów sportu i edukacji, nauczycieli oraz trenerów sportowych

W ramach debaty na temat sportu w szkole, która 10 lutego odbyła się w resorcie edukacji omawiano m.in. prowadzenie lekcji wychowania fizycznego we wczesnym etapie edukacyjnym oraz pomysł stworzenia Narodowej Bazy Talentów. Padły też propozycje powrotu do funkcjonowania Szkolnych Klubów Sportowych (SKS) a także dotyczące urealnienia trzeciej i czwartej godziny wychowania fizycznego w szkołach.

Przepisy nie wskazują z jakim wyprzedzeniem trzeba powiadomić dyrektora o wyjeździe do sanatorium w trakcie roku

Wyjazd nauczyciela do sanatorium w trakcie roku szkolnego może odbyć się w ramach urlopu dla poratowania zdrowia lub urlopu bezpłatnego. Wniosek o taki urlop nauczyciel powinien złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak przepisy nie określają, jaki to musi być okres. Szczegółowe regulacje w tym zakresie może zawierać regulamin pracy obowiązujący w szkole.

Przebieg posiedzenia rady pedagogicznej musi być zgodny z regulaminem

Szczegółowe zasady przebiegu obrad rady pedagogicznej w tym np. warunki usunięcia z porządku obrad określonego punktu, czy też pominięcia go w głosowaniu powinien określać regulamin tego organu. Przepisy nie zawierają w tej kwestii żadnych wytycznych.