Zasady rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 r. odbywa się na zasadach określonych przepisami rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty (art. 20a-20zh) oraz rozporządzenia w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Wygrany konkurs nie oznacza jeszcze objęcia stanowiska dyrektora

W wyroku z 16 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy potwierdził prezentowane od kilku lat stanowisko, zgodnie z którym powołanie już zatrudnionego nauczyciela na stanowisko dyrektora szkoły jest czynnością z zakresu prawa pracy. Nowością jest teza, że czynność ta może być oceniana także pod kątem nadużycia prawa, dlatego, wygrany konkurs nie zawsze gwarantuje objęcia funkcji dyrektora.

Różne sposoby klasyfikowania opłaty za nauczycielskie legitymacje

Wydatki na legitymacje nauczycielskie powinny zostać zaklasyfikowane w zależności od tego, jak została określona sprzedaż na fakturze oraz od opisu faktury pod względem merytorycznym.

Rodzic nie może zmienić formy zajęć wychowania fizycznego

Uczniowie ani rodzice nie mogą decydować o zamianie zajęć wychowania fizycznego na inne formy aktywności fizycznej związane z uprawianymi przez dzieci rodzajami sportu. Wychowanie fizyczne to obowiązkowe zajęcia edukacyjne a uczniowie są zobowiązani do realizacji tych zajęć w wymiarze określonym w ramowych planach nauczania.

Rekolekcje wielkopostne 2016 – zasady organizacji pracy szkoły

W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolekcji wielkopostnych Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o zasadach wynikających z przepisów oświatowych.

Powrót do przedszkola już od II półrocza

Do 31 marca 2016 r. rodzice mogą złożyć wniosek o powtarzanie nauki w klasie I lub cofnięcie dziecka do przedszkola. Termin ten jest ostateczny, co oznacza, że dyrektor może zadecydować o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego wcześniej. Ważna jest jednak wola rodziców i zgoda dyrektora, który decyduje o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego.

Organizacja nauczania indywidualnego musi być zgodna z przepisami

W organizacji nauczania indywidualnego należy uwzględnić obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowując je do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Koniec z godzinami karcianymi – projekt zmian w Karcie Nauczyciela przyjęty przez Radę Ministrów

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który zakłada m.in. likwidację godzin karcianych od 1 września 2016 r. oraz uporządkowanie i unowocześnienie przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów.

Kara porządkowa za nieprzestrzeganie higieny osobistej

Wobec nauczyciela, który nie przestrzega podstawowych zasad higieny osobistej i na którego z tego powodu skarżą się uczniowie oraz współpracownicy, dyrektor szkoły może zastosować karę porządkową.