Utworzenie oddziału sportowego wymaga zgody organu prowadzącego

Oddziały sportowe mogą być tworzone w gimnazjach dla młodzieży. W oddziale sportowym jest prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale. Warunkiem utworzenia oddziału sportowego jest posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia sportowego.

Ukaranie karą porządkową bez konsultacji związkowych

Ukaranie nauczyciela karą porządkową wymaga jego wysłuchania. Na tym etapie nie ma jednak konieczności uzyskiwania opinii związku zawodowego. Konsultacja ze związkiem zawodowym jest obowiązkowa dopiero w momencie rozpatrywania sprzeciwu nauczyciela od nałożonej kary.

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zostanie uzupełniona o zapisy dotyczące wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole. Wymagania te będą stanowiły integralną część podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Przepisy nie wymagają tworzenia kart stanowisk pracy dla nauczycieli

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać wszystkich pracowników – tak pedagogicznych jak i niepedagogicznych z zakresem ich obowiązków. Przepisy nie wskazują jednak w jakiej formie powinno to nastąpić. Realizując ten obowiązek w odniesieniu do nauczyciela, dyrektor powinien uwzględnić obowiązki nauczyciela wynikające zarówno z Karty Nauczyciela, jak i Kodeksu pracy.

Okres dopuszczalnej niezdolności do pracy nauczyciela zależy od formy zatrudnienia

Dopuszczalny okres nieobecności nauczyciela w pracy z powodu choroby zależy od podstawy zatrudnienia. Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę może chorować nawet 1 rok. Z kolei nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania można zwolnić już po 182 dniach choroby.

Nauczyciel szkoły podstawowej w komisji egzaminacyjnej dla gimnazjum

W skład komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego można powołać nauczyciela z innej szkoły, w tym także ze szkoły niższego szczebla.

Ministerialny poradnik dla rodziców dzieci 6- i 7-letnich

„Rodzice, macie wybór!” to publikacja przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowana do rodziców dzieci 6- i 7-letnich. Odpowiada m.in. na pytania, jakie są zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli po nowelizacji ustawy oświatowej oraz jakie prawa mają rodzice. W związku z wieloma pytaniami ze strony rodziców MEN uruchomiło także infolinię, pod którą można uzyskać niezbędne informacje.

Dyrektor nie powinien respektować niezgodnej z prawem deklaracji rodziców

Dziecko w wieku do 7 lat może wracać ze szkoły do domu tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Pisemna zgoda rodzica na samodzielny powrót takiego dziecka nie powinna być respektowana przez dyrektora.