Zwolnienie na każdą rozprawę w sądzie

Dyrektor szkoły jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie sądu bez względu na rodzaj sprawy. Za czas takiego zwolnienia wynagrodzenie nie przysługuje.

Trwają prace nad rozbudową Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazali do konsultacji projekty rozporządzeń określających charakterystyki II stopnia dotyczące poszczególnych poziomów kwalifikacji w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji. Projekty zostały skierowane do zaopiniowania m.in. przez pracodawców i związki zawodowe.

Szkoła nie odpowiada za kradzież telefonu na terenie szkoły

W przypadku kradzieży telefonu ucznia na terenie szkoły dyrektor powinien powiadomić policję o możliwości popełnienia przestępstwa. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za każdy przedmiot, jaki uczeń przyniesie do szkoły a tylko za te, które przyjęła na przechowanie (np. w szatni). Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powinien określać statut.

Organizacja zajęć z religii i etyki także w trakcie roku

Rodzice, którzy wcześniej nie zapisali dziecka ani na religię ani na etykę, mogą w trakcie roku zmienić zdanie. Szkoła ma zaś obowiązek zorganizowania takich zajęć nawet dla jednego ucznia.

Ocena pracy nauczyciela tylko w okresie jego zatrudnienia

Dyrektor nie może dokończyć ani przeprowadzić na nowo oceny pracy nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy. W takim przypadku nie jest także możliwe wydanie nauczycielowi karty oceny pracy ponieważ procedura oceny nie została dokończona.

Można żądać zwrotu kosztów uszkodzonych materiałów edukacyjnych, ale nie ich odkupienia

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Nie można natomiast zobowiązać ich do odkupienia tych materiałów.

MEN zapowiada kontrole uchwał dotyczących rekrutacji do szkół i przedszkoli

Minister edukacji narodowej zapowiedziała, że będzie wspierać rodziców dzieci 6-letnich, którzy chcą, aby ich dzieci chodziły do tego samego przedszkola także w przyszłym roku szkolnym. W związku z tym zapowiadane są kontrole uchwał samorządów m.in. dotyczących rekrutacji do przedszkoli.

Limit 33 miesięcy dla umowy terminowej – jak liczyć ten okres?

Od 22 lutego 2016 r. dyrektor szkoły może zatrudnić pracownika na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące. W praktyce pojawił się jednak problem, jak liczyć ten okres - czy jako miesiące kalendarzowe, czy za każdy miesiąc zatrudnienia przyjąć 30 dni, a może należy zastosować jeszcze inną metodę? W tym tekście podpowiadamy, który wariant wybrać.

Blisko połowa uczniów uczęszcza na zajęcia dodatkowe

Z raportu IBE wynika, że w Polsce 44,6% dzieci uczestniczy w przynajmniej jednym typie zajęć dodatkowych. W województwach opolskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim co drugie dziecko brało udział w takich zajęciach. Wśród dorosłych najczęściej dokształcają się mieszkańcy województwa opolskiego, najrzadziej mieszkańcy kujawsko-pomorskiego. Tylko w 6 województwach komputer ma domu ponad 80% rodzin. Smartfony najczęściej mają Małopolanie (ponad 49% gospodarstw), a najrzadziej rodziny w zachodniopomorskim (28%).