Zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego w większych szkołach muszą się znaleźć w regulaminie pracy

Zasady wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są określane w regulaminie pracy w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Spraw tych nie można wyłączyć z regulaminu i ustalić samodzielnie w drodze zarządzenia, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Wynagrodzenie nauczyciela zawsze ustala się zgodnie z posiadanym wykształceniem i stopniem awansu

Osoba z wykształceniem magisterskim bez przygotowania pedagogicznego, która nie posiada pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na danym stanowisku, ale zostaje zatrudniona za zgodą organu prowadzącego, dla celów płacowych powinna być traktowana zgodnie z posiadanym wykształceniem.

Wgląd do protokołów posiedzeń rady pedagogicznej także dla osób spoza szkoły

Dyrektor szkoły powinien udostępnić protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej na wniosek każdej osoby, która wystąpi z takim żądaniem. Dokumenty te stanowią bowiem informacje, które powinny być udostępnione w trybie dostępu do informacji publicznej. Szkoła może jednak żądać zwrotu kosztów wykonania kopii takich dokumentów.

W przyszłym roku szkolnym pensje nauczycieli bez zmian

Od września 2016 r. stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pozostaną na tym samym poziomie, co w obecnym roku szkolnym. Kwota bazowa kształtująca zarobki pedagogów nie uległa bowiem zmianie w stosunku do 2015 r., a wraz z nią „zamrożone” pozostają stawki wynagrodzenia.

Tylko wychowawca oddziału może zmienić ocenę zachowania

Ustalenie oceny klasyfikacyjnej zachowania jest wyłączną kompetencją wychowawcy oddziału. Niedopuszczalne jest zatem by rada pedagogiczna czy też dyrektor zmienili ocenę uczniowi. Jedynie wychowawca jest uprawniony do zmiany ustalonej oceny.

Obowiązkowa aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia

Po zmianie zasad zawierania umów terminowych aktualizacji wymagają informacje o warunkach zatrudnienia większości pracowników szkoły. W przypadku umów na czas określony trwających w tym dniu, zmiana informacji będzie wymagana dopiero po kilku miesiącach. Jeśli jednak informacja odsyła do przepisów, zmiana będzie konieczna od razu.

Nauczyciel ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za sobotnią wycieczkę

Nauczyciel, który pełniąc rolę opiekuna wycieczki szkolnej np. w wolną sobotę, przekracza normy czasu pracy powinien mieć zawartą dodatkową umowę cywilnoprawną regulującą kwestie opieki nad uczniami w czasie wycieczki.

Już wkrótce umowa na piśmie jeszcze przed dopuszczeniem do pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy spowoduje, że każdy pracownik będzie musiał już pierwszego dnia pracy mieć umowę na piśmie albo potwierdzone na piśmie jej warunki. Pracodawca będzie miał też obowiązek zapoznania pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem do jej wykonywania.

Dzień Kobiet ze środków ZFŚS? Tylko, gdy świadczenia będą przyznane zgodnie z kryterium socjalnym

Z okazji Dnia Kobiet można zakupić pracownicom szkoły bilety do kina lub teatru ze środków ZFŚS. Warunkiem jest jednak to, by przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu zostały uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.