Zmiana wysokości odszkodowań wypadkowych

Od 1 kwietnia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Zebrania rady pedagogicznej powinny być protokołowane zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami

Ustalenia dotyczące zasad sporządzania i trybu zatwierdzania protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych, wnoszenia zastrzeżeń, dokonywania skreśleń, poprawek i sprostowań w treści protokołów, a także kwestie związane z wglądem do księgi protokołu na terenie szkoły, czy prawa do wydawania wierzytelnych odpisów protokołu należy określić w regulaminie rady.

Szkoły nie powinny pośredniczyć w realizacji programu 500 plus

ZNP przypomina, że bez zgody szkoły i zawarcia z nią stosowanej umowy oraz zabezpieczenia w planie finansowym środków na realizację tego zadania, nie można na nią nakładać obowiązków związanych z przyjmowaniem wniosków o wypłatę świadczenia w ramach programu 500 plus.

Organizacja kilkudniowej wycieczki zagranicznej - zasady i niezbędna dokumentacja

Zorganizowanie wycieczki zagranicznej wymaga spełnienia przez szkołę 8 warunków, w tym wyznaczenie przez dyrektora kierownika wycieczki oraz zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji.

Nauczyciel, który otrzymał już kiedyś odprawę z tytułu przejścia na rentę nie ma prawa do odprawy przy przechodzeniu na emeryturę

Odprawa emerytalno-rentowa ma charakter jednorazowy, co oznacza, że jeśli nauczyciel otrzymał odprawę w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, a następnie rozwiązał kolejny stosunek pracy w związku z uzyskaniem prawa do emerytury, to nie otrzyma kolejnej odprawy.

Nagrodę jubileuszową można wypłacić już na 12 miesięcy przed nabyciem do niej prawa

W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Na innowacje pedagogiczne można uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich

Procedury starania się o fundusze z wydziału oświaty na realizację innowacji pedagogicznej zależą od jednostki samorządu terytorialnego oraz od rodzaju programu, którego dotyczą.

Likwidacja godzin karcianych przyjęta przez Sejm

Projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, który wprowadza zmiany w sposobie realizacji tygodniowego czasu pracy nauczycieli, został przyjęty przez Sejm. Oznacza to, że od 1 września z grafików nauczycieli znikną godziny karciane.

E-fakturę można przechowywać w wersji papierowej

Sposób przechowywania faktur nie jest uzależniony od postaci, w której została dostarczona faktura. Dlatego też faktury otrzymane w wersji elektronicznej mogą być również archiwizowane w wersji papierowej.