Szkoła może wprowadzić nowy zawód, ale za zgodą organu prowadzącego

Zawód w danym typie szkoły wprowadza (za zgodą organu prowadzącego) i likwiduje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły, który zamierza wprowadzić nowy zawód, jest obowiązany porozumieć się w tej sprawie z organem prowadzącym szkołę oraz zasięgnąć opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy.

Sale lekcyjne szkoły podstawowej i liceum mogą być na tym samym piętrze

Nie ma przeciwwskazań prawnych by sale lekcyjne szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego znajdowały się na tym samym poziomie w budynku.

Przy organizacji wypoczynku szkoła musi wziąć pod uwagę nowe przepisy

Dnia 1 i 6 kwietnia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych a także organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Jeśli więc szkoła będzie chciała zorganizować wypoczynek, musi wziąć pod uwagę nowe regulacje.

Przed podjęciem decyzji o wypowiedzeniu warto opracować kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia

Karta Nauczyciela, ogólne przepisy prawa pracy i prawa oświatowego nie wskazują, jakimi kryteriami może się kierować dyrektor placówki, wyznaczając nauczyciela, z którym rozwiąże stosunek pracy. Pewne wskazówki daje jednak orzecznictwo, z którego można wybrać te kryteria, które zdaniem Sądu Najwyższego zasługują na uwzględnienie.

Potwierdzenie przekształcenia umowy w mianowanie zmienia formę zatrudnienia nauczyciela

Zmiana zawartej z nauczycielem mianowanym umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze zajęć w umowę nieterminową powoduje z mocy prawa przekształcenie zmienionej umowy w akt mianowania. Nie nastąpi to jednak równocześnie.

Podczas urlopu rodzicielskiego nie można zwolnić nauczycielki nawet z przyczyn organizacyjnych

Nawet jeśli dyrektor nie może zapewnić nauczycielce godzin w kolejnym roku szkolnym, wypowiedzenie stosunku pracy jest niemożliwe, jeżeli nauczycielka jest w ciąży, na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Nauczyciel nie jest już jednak objęty ochroną w czasie urlopu wypoczynkowego lub zdrowotnego.

Organ prowadzący może zażądać ksera orzeczenia poradni w celu zorganizowania nauczania indywidualnego dla ucznia

Gdy dyrektor szkoły wystąpi do organu prowadzącego o przyznanie zajęć nauczania indywidualnego dla ucznia, organ ma prawo zażądać kserokopii orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby móc uzgodnić z dyrektorem ich organizację.

Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych i szkodliwych

Niebawem czekają nas kolejne zmiany w Kodeksie Pracy. Chodzi o art. 176 Kodeksu pracy, określający zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. W związku z tym wydane na podstawie tego przepisu rozporządzenie Rady Ministrów określające wykaz takich prac, zostanie zastąpione nowym aktem prawnym.