Zmiany w zasadach organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży nie obejmą m.in. wycieczek przedmiotowych i zielonych szkół

Od 1 kwietnia obowiązują nowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Nie dotyczą one jednak m.in. wyjazdów realizowanych przez szkoły w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Podawanie uczniom leków nie jest obowiązkiem nauczycieli

Poza udzieleniem pierwszej pomocy, nauczyciel nie jest uprawniony ani zobowiązany do podawania leków uczniom. Może go podać lekarz, pielęgniarka albo higienistka szkolna, sprawujący opiekę zdrowotną nad uczniem (na terenie szkoły lub poza nią).

Organ prowadzący musi przyznać godziny zajęć na świetlicy

Organ prowadzący nie może nie przyznać godzin na zajęcia świetlicowe w arkuszu organizacji pracy szkoły. Szkoła ma bowiem obowiązek zorganizowania i prowadzenia świetlicy.

Od 1 września 2016 r. zajęcia dodatkowe planuje się w ramach zadań statutowych szkoły

Po likwidacji godzin karcianych – z dniem 1 września 2016 r. – zajęcia wyrównawcze, koła zainteresować i inne tego typu formy, trzeba zaplanować w ramach zadań statutowych szkoły.

NIK nie skontroluje zmian w zasadach przydziału dodatkowych godzin nauczycielom

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji, Edukacji, Nauki i Młodzieży, które odbyło się 28 kwietnia, rozpatrzono m.in. propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r. ZNP zaproponował, by jednym z tematów były zmiany w zasadach przydziału dodatkowych zajęć nauczycielom, które zaczną obowiązywać po likwidacji godzin karcianych.

Można zatrudnić pracownika 1 lub 3 maja

Stosunek pracy może się nawiązać w każdym dniu, a więc zarówno w dniu pracy, jak i w dniu wolnym od pracy (niedziela, święto, dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy). Nie ma zatem przeszkód, aby zatrudnić pracownika 1 lub 3 maja.

Informacja o przyjęciu w trakcie roku ucznia objętego obowiązkiem szkolnym powinna być wysłana niezwłocznie

Przepisy nie wskazują, w jakim terminie dyrektor musi wysłać potwierdzenie przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego, do szkoły z której uczeń przechodzi. Powinien to jednak uczyć bez zbędnej zwłoki, czyli najszybciej jak to jest możliwe.

Dyrektor sam nie może sobie wystawić zaświadczenia o zatrudnieniu

Dyrektor nie może wystawić i podpisać swojego zaświadczenia o zatrudnieniu i stażu pracy pedagogicznej w celu przedłożenia tego dokumentu w konkursie na stanowisko kierownicze. Może to zrobić jedynie organ prowadzący lub upoważniona przez niego osoba.

Bez dodatkowych dni wolnych za majówkę 2016 r.

W tym roku pracownicy niepedagogiczni szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele zatrudnieni w oparciu o Kodeks pracy, nie odbiorą wolnego za święta przypadające 1 i 3 maja.