Wniosek o wolne na opiekę nad dzieckiem składa się na dzień przed skorzystaniem ze zwolnienia

Wniosek w sprawie zamiaru skorzystania 2 dni wolnych na opiekę nad dzieckiem powinien być złożony z wyprzedzeniem, nie później niż w przeddzień opieki.

Ruszył nabór do pilotażowego wdrażania nauczania oprogramowania

Od 13 maja szkoły mogą zgłaszać właściwym Kuratorom Oświaty swój udział w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych, które rozpocznie się 1 września 2016 r.

Powrót drożdżówek do szkolnych sklepików

Już 1 września 2016 r. uczniowie będą mogli zakupić w szkolnych sklepikach drożdżówki i kanapki z różnego rodzaju pieczywa. Dodatkowo, kryteria dotyczące zawartości cukru, tłuszczu i soli w produktach sklepikowych zostaną złagodzone. Takie zmiany przewiduje nowelizacja tzw. rozporządzenia sklepikowego, które obowiązuje od 1 września 2015 r.

Organ prowadzący powinien udzielić informacji o przeznaczeniu środków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki

W razie wątpliwości co do przeznaczenia środków finansowych otrzymanych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, można zwrócić się do organu prowadzącego o pomoc w ustaleniu, czy planowany wydatek jest zgodny z prawem.

Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nie niżej niż do połowy etatu

Z powodu zmian organizacyjnych lub zmian planu nauczania dyrektor może, za zgodą nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, zmniejszyć jego wymiar zatrudnienia maksymalnie do połowy. Jest to alternatywa dla rozwiązania z nim stosunku pracy. Jeżeli jednak dyrektor ma dla nauczyciela mniej godzin, ale nie chce rezygnować z jego pracy, musi rozwiązać z nim akt mianowania i zawrzeć umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin.

O treści deklaracji zapisania dziecka do świetlicy decyduje dyrektor szkoły

Przepisy nie określają wzoru wniosku w sprawie zapisania ucznia do szkolnej świetlicy. O jego treści decyduje zatem dyrektor, który poza danymi osobowymi i kontaktowymi rodziców/opiekunów prawnych może żądać podania informacji o ich miejscu pracy, a także stanie zdrowia i zainteresowaniach ucznia.

Można skrócić okres przeniesienia służbowego nauczyciela

Jeżeli w szkole macierzystej ustaną przyczyny, dla których nauczyciel na mocy decyzji organu prowadzącego został przeniesiony do innej szkoły, dyrektor może wystąpić do organu z wnioskiem o skrócenie okresu przeniesienia.

Możliwe jest utworzenie oddziału zamiejscowego przedszkola w innym budynku

Przedszkole może otworzyć oddział zamiejscowy np. dla dzieci o określonej kategorii wiekowej. Wymaga to jednak zmian w statucie i podjęcia odpowiednich ustaleń z gminą.

Czas naliczyć i przelać I część odpisów na ZFŚS

Do końca maja na koncie ZFŚS musi się znaleźć równowartość co najmniej 75% odpisów na nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na przelanie reszty środków szkoły mają czas do końca września, a na ostateczną korektę odpisów - do 31 grudnia.