Zmiana przepisów o gromadzeniu i przekazywaniu danych do SIO

Od 1 września 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o gromadzeniu i przekazywaniu danych do systemu informacji oświatowej. Zmiany nie są wprawdzie rewolucyjne ale warto wiedzieć, które przepisy o SIO zostaną zmodyfikowane i w jaki sposób.

Zadania dyrektora związane z zakończeniem stażu nauczyciela

Najważniejszą czynnością po zakończeniu stażu jest ustalenie dla nauczyciela oceny dorobku zawodowego, od której zależy rozpoczęcie procedury administracyjnej i uzyskanie przez nauczyciela wyższego stopnia awansu zawodowego. Swoją ocenę dyrektor opiera na informacjach zamieszczonych w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego, a także na projekcie oceny dorobku zawodowego sporządzonej przez dyrektora szkoły. To jednak tylko 1 z 8 zadań, jakie ma do wykonania dyrektora.

Wypłata wczasów pod gruszą po ustaniu stosunku pracy tylko na wniosek

Dofinanasowanie do wypoczynku ze środków ZFŚS wypłaca się na wniosek osoby uprawnionej. Jeżeli zatem pracownik rozwiązuje stosunek pracy za porozumieniem stron i nie składa wniosku o świadczenie, mimo że do dnia rozwiązania umowy korzysta z urlopu wypoczynkowego, to nie ma podstaw do wypłaty świadczenia.

Wgląd do nagrań ze szkolnego monitoringu możliwy, o ile nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych

Przepisy prawa nie regulują kwestii udostępniania nagrania ze szkolnego monitoringu rodzicom uczniów, ani innym osobom zainteresowanym. Z pewnością dyrektor może odmówić prawa wglądu do nagrania, jeżeli jest ryzyko udostępnienia danych innych osób zarejestrowanych w nagraniu.

Podstawy do nieklasyfikowania ucznia na koniec roku

Uczeń może być nieklasyfikowany w klasyfikacji rocznej, jeśli w trakcie całego roku szkolnego opuścił ponad połowę lekcji danych zajęć edukacyjnych. Nie jest to jednak obowiązek, zatem nawet jeśli nauczyciel policzy liczbę godzin realizacji swoich zajęć edukacyjnych w klasie ucznia oraz jego frekwencję na nich i okaże się, że jest niższa niż 50%, to nie musi ucznia nie klasyfikować.

Pełna odprawa po ograniczeniu pensum

W razie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, który miał ograniczony wymiar zajęć, podstawą wymiaru 6-miesięcznej odprawy lub wynagrodzenia za stan nieczynny będzie wynagrodzenie z pełnego wymiaru zajęć.

Obserwacja zajęć indywidualnych w domu ucznia

Dyrektor ma prawo obserwować każdy rodzaj zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli. Dotyczy to zatem także zajęć indywidualnych realizowanych w domu ucznia. Dyrektor może także skrócić obserwację lub nawet zrezygnować z niej.

Nowe przepisy o dofinansowaniu do podręczników

W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”, Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia, które określa formę pomocy oraz beneficjentów, którzy mogą z niej skorzystać. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest jedną z dostępnych form realizacji zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.

9 zadań realizowanych w ramach programu „Bezpieczna+” w 2016 roku

W tym roku, na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” zapewniono środki w wysokości 20 000 000 zł. Realizacja projektu skupi się na 9 zadaniach.