Wydłużenie terminów na odwołanie do sądu pracy

Obecnie, pracownik może podważyć przed sądem pracy wypowiedzenie stosunku pracy w terminie 7 dni. Natomiast w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia stosunku pracy jest to termin 14-dniowy. 14 dni dotyczy również powództwa z żądaniem nawiązania stosunku pracy. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy proponuje wprowadzenie jednolitego terminu 30-dni dla ww. czynności.

Uczeń promowany w trakcie roku szkolnego bez nowego arkusza ocen

Dla ucznia promowanego w ciągu roku szkolnego z klasy I do II nie zakładamy nowego arkusza ocen. Na dotychczasowym arkuszu dokonujemy odpowiednich wpisów o klasyfikowaniu i promowaniu do klasy II.

Nie w każdym przypadku staż zakończy się 31 maja

Tylko staże na wyższy stopień awansu realizowane bez dłuższych przerw zakończą się jutro tj. 31 maja. Natomiast awanse tych nauczycieli, którzy w trakcie trwania stażu byli z różnych przyczyn nieobecni w pracy, zostaną przedłużone a czasami przerwane. Nie każda jednak nieobecność w pracy wpłynie na długość trwania stażu. Warto biegle znać zasady przedłużania stażu, bo za wyznaczenie nowego terminu jego zakończenia odpowiada dyrektor szkoły.

Nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą może mieć obniżone pensum

Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie, pełniący funkcję kierowniczą może mieć obniżone pensum, ale za jego zgodą. Jeżeli dodatkowo jest on objęty szczególną ochroną stosunku pracy i nie wyrazi zgody na ograniczenie etatu, dyrektor nie będzie mógł rozwiązać stosunku pracy, a nauczyciel zachowa prawo do wynagrodzenia za samą gotowość do pracy w pełnym wymiarze zajęć.

Nauczyciel ma obowiązek poinformowania dyrektora o przyczynie nieobecności do 2. dnia absencji

Nauczyciel ma obowiązek powiadomić dyrektora szkoły o przyczynie swojej nieobecności w pracy w ciągu 2 dni. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do nałożenia na nauczyciela kary porządkowej. Niedostarczenie zwolnienia lekarskiego w terminie nie może być podstawą do udzielenia nauczycielowi urlopu bezpłatnego z datą wsteczną.

Można nagrywać rozmowy ale nie można rozpowszechniać nagrań

Przepisy nie regulują kwestii dotyczących nagrywania własnych rozmów bez wiedzy i zgody rozmówców, w tym np. rozmów z psychologami czy innymi pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nie ma więc zakazu nagrywania rozmów.

Co najmniej 4 zebrania rady pedagogicznej w roku szkolnym

Zebranie rady pedagogicznej należy zwoływać co najmniej 4 razy w roku szkolnym. Przepisy nie regulują jednak długości trwania zebrania, zatem decyduje o tym regulamin rady, lub, jeśli brak zapisu w regulaminie, przewodniczący rady pedagogicznej, którym jest dyrektor szkoły.