Zwiększył się limit zarobkowy na emeryturze lub rencie

Od 1 czerwca 2016 r. podwyższeniu uległy kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, stosowane przy zawieszeniu albo zmniejszeniu emerytur i rent.

Zmiana przepisów w zakresie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych

Nowy druk zaświadczenia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, określenie informacji o ocenie opisowej i możliwość zmiany przez dyrektora imienia i nazwiska ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania na podstawie odpisu aktu urodzenia – to niektóre ze zmian wynikające z nowych przepisów w zakresie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych.

Zasady dopuszczania podręczników oraz programów nauczania na rok szkolny 2016/2017

Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół program nauczania. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

Warunkiem odpowiedzialności odszkodowawczej szkoły jest związek przyczynowy

Fakt, iż odpowiedzialność cywilną z tytułu niewłaściwego wykonywania obowiązków opiekuńczych w szkole ponosi organ prowadzący, nie wyklucza odpowiedzialności nauczyciela i dyrektora. Nie zawsze jednak odpowiedzialność leży po stronie szkoły.

Przydział godzin nie wymaga aprobaty nauczyciela

Zmiana przydziału godzin nie wymaga zgody nauczyciela. Jeżeli nauczyciel nie przystąpi do pracy zgodnie z przydziałem, wówczas należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie rzecznika dyscyplinarnego.

MEN przedstawiło warunek formalny ubiegania się o dodatkową subwencję na pomoce dydaktyczne

MEN wydało komunikat informujący o tym, że warunkiem uzyskania dodatkowej subwencji na pomoce dydaktyczne jest przedstawienie przez szkołę określonych dokumentów.

Dyrektor nie zawsze musi płacić za niezrealizowane godziny nauczania indywidualnego

O tym, czy należy nauczycielowi zapłacić za nieodbyte godziny nauczania indywidualnego decydować będzie to, czy są one rozliczane w ramach pensum, czy tez godzin ponadwymiarowych. Zgodnie bowiem z Karta Nauczyciela wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje wyłącznie za godziny faktycznie odbyte.

Dyrektor musi wyegzekwować należność za zniszczenie/zagubienie darmowego podręcznika

W przypadku niewywiązania się rodzica z obowiązku odkupienia lub wpłacenia równowartości ceny zagubionego/zniszczonego podręcznika (zgodnie z procedurą ustaloną w szkole) należy pisemnie wezwać dłużnika do uregulowania długu wobec szkoły.

Dyrektor musi uzyskać opinię rodziców w sprawie niepromowania ucznia

Jeśli dyrektor otrzymał wniosek od wychowawcy oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej w sprawie powtarzania klasy przez ucznia tego oddziału, to powinien wystąpić do jego rodziców (prawnych opiekunów) o opinię w sprawie powtarzania klasy.