Zasady ustalania oceny zachowania muszą być zgodne z przepisami prawa

Uczniowie i ich rodzice powinni znać kryteria ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania. Zasady te należy jasno sformułować i zapisać w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Zajęcia socjoterapeutyczne i doradztwo zawodowe poza dziennikiem i świadectwem

Zajęcia socjoterapeutyczne i doradztwo zawodowe nie powinny być wpisywane do dziennika lekcyjnego, nie powinny być także oceniane ani wykazywane na świadectwie szkolnym.

Wypowiedzenie można wręczyć nauczycielowi także w czerwcu i lipcu

Dyrektor szkoły, który nie zdążył z wręczeniem nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy do końca maja, może zastosować skrócony okres wypowiedzenia i wręczyć je jeszcze do końca lipca. Wiąże się to jednak z koniecznością wypłaty odszkodowania dla zwalnianego nauczyciela.

Wpłaty na PFRON – niższe ulgi i nowe wzory druków od 1 lipca 2016 r.

Od 1 lipca 2016 r. pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych będą musieli ewidencjonować wystawione informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. Pojawią się też nowe wzory tych informacji. Co jeszcze wynika z nowego rozporządzenia w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON?

Świadectwa ukończenia szkoły należy ewidencjonować

Świadectwa szkolne są dokumentami urzędowymi, wydawanymi na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę. Wymagają aktualnych druków oraz właściwego protokołowania, ewidencjonowania i archiwizowania.

Nie zawsze dziecko może samodzielnie wracać do domu po uroczystości zakończenia roku

W różnych klasach uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego kończą się w innym czasie. Dyrektor odpowiada za stan opieki w tym dniu, m.in. dopilnowanie, kto może samodzielnie wracać do domu po uroczystościach, a kto powinien oczekiwać w świetlicy na odjazd autokaru bądź odebranie przez rodziców.

Nie trzeba informować pracownika o zmianie umowy w bezterminową, ale warto to zrobić

W przypadku umów na czas określony zawartych przed 22 lutego 2016 r. limit 33 miesięcy liczy się dopiero od tego dnia. W takim przypadku umowa terminowa może trwać tylko do 21 listopada 2018 r., a z dniem 22 listopada nastąpi przekształcenie umowy z mocy samego prawa. Nie trzeba więc podpisywać aneksu przekształcającego umowę w bezterminową.

Godziny doraźnego zastępstwa nie mogą być godzinami bezpłatnymi

Godziny doraźnego zastępstwa są zawsze godzinami płatnymi. W trakcie tych godzin nauczyciel zastępujący powinien realizować takie same zajęcia, jakie realizowałby nauczyciel zastępowany.

Czy do limitu 33 miesięcy wchodzą umowy sprzed przerwy?

Załóżmy, że pracownik miał jakieś umowy terminowe zakończone przed 22 lutego 2016 r., a teraz przyjmujemy go znów na czas określony po dłuższej przerwie. Czy stare umowy wliczamy do limitu 33 miesięcy?