3 postulaty zmian dotyczące pracowników samorządowych

Tematem spotkania, które 1 czerwca odbyło się w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej pomiędzy przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego a Sekretarzem Stanu Ministrem Stanisławem Szwedem, były propozycje zmian dotyczące statusu i wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w oświacie.

Pracodawcy nie unikną podpisania umowy o pracę i potwierdzenia na piśmie jej warunków

Na końcowym etapie prac legislacyjnych jest projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada, że pracodawca będzie musiał jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy podpisać z nim umowę lub potwierdzić na piśmie jej warunki oraz zapoznać go z regulaminem pracy.

Opóźniając przejście na emeryturę można otrzymać ostatnią nagrodę jubileuszową

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Obowiązkowym przeglądom bhp podlega także sprzęt nieużywany

Każdy sprzęt znajdujący się na terenie szkoły podlega obowiązkowej konserwacji i przeglądom. Dotyczy to zarówno sprzętu używanego jak i nieużywanego.

Nowy pracownik może otrzymać dopłatę do urlopu, o ile spełni warunki regulaminowe

Pracownik zatrudniony w szkole od niedawna ma prawo korzystać ze świadczeń funduszu socjalnego, w tym z dopłaty do urlopu. Warunkiem przyznania tego świadczenia nie może być bowiem rodzaj umowy ani staż pracy, ale spełnienie kryteriów określonych w regulaminie funduszu.

Nie można zmienić przewidywanej rocznej oceny tuż przed radą klasyfikacyjną

Za prawidłowe wystawienie oceny na koniec roku odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia. Kontrolę nad tym procesem sprawuje dyrektor szkoły, który sprawdza, czy spełnione zostały wszystkie warunki gwarantujące poprawność wystawiania ocen. W praktyce niedopuszczalna jest zmiana oceny, a szczególnie jej obniżenie tuż przed radą klasyfikacyjną, szczególnie gdy ocena przewidywana była pozytywna.

Nauczyciel może być zobowiązany do pisemnego uzasadnienia wystawionej oceny

Dyrektor szkoły może zwrócić się do nauczyciela o uzasadnienie ustalonej przez niego oceny gdy z wnioskiem w tej sprawie wystąpi uczeń lub jego rodzice. Dotyczyć to może każdej oceny ustalonej przez nauczyciela - bieżącej czy klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej. Uzasadnienie oceny powinno nastąpić w sposób określony w statucie.

Można już wypłacać świadczenie urlopowe nauczycielom

Do 31 sierpnia na kontach wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole muszą się znaleźć świadczenia urlopowe. Wypłata powinna nastąpić bez żadnych warunków ze strony nauczyciela jak np. przedstawienie rachunków czy faktur za wypoczynek, ani złożenia wniosku, w tym bez stosowania kryterium socjalnego. Decydujące znaczenie będzie miał natomiast okres i wymiar zatrudnienia w tym roku szkolnym.

17 dokumentów do kontroli dyrektora przed wakacjami

Z co najmniej 48 dokumentów szkolnych 17 musisz skontrolować jeszcze przed wakacjami. Zadanie to możesz powierzyć swojemu zastępcy, ale odpowiedzialność za zgodność z prawem prowadzonej dokumentacji i tak spoczywa na Tobie.