17

Wymagania na ocenę celującą ustala nauczyciel

Pytanie: Czy na ocenę celującą wystarczy, że uczeń bardzo dobrze opanował wymagany dla całej klasy materiał, czy musi wykazać się wiedzę dodatkową, wykraczającą poza program nauczania?

Uzupełnianie różnic programowych na zasadach ustalonych przez poszczególnych nauczycieli

Pytanie: Do naszej szkoły przyjęliśmy do klasy III gimnazjum uczennicę w trakcie roku szkolnego. Z otrzymanego arkusza ocen wynika, że dziewczynka nie miała plastyki ani w klasie I, ani w klasie II. W naszej szkole plastyka jest realizowana w klasie I gimnazjum. W jaki sposób powinna uzupełnić brakujący przedmiot ?

11

Zwalniani z pracy nauczyciele zajmą się pracą z osobami wykluczonymi społecznie i bezrobotnymi

Prezes ZNP poddał do dyskusji pomysł, aby z powodu nadchodzącego niżu demograficznego nauczycielom zagrożonym zwolnieniem zaproponować także pracę m.in. z osobami dorosłymi w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy określonego w ustawie Karta Nauczyciela bez zwiększania nauczycielskiego pensum.