53

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu niepublicznym

Dyrektor przedszkola może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym. Zasady powoływania takiego zespołu są takie same w placówkach publicznych i niepublicznych.

47

Zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą wydaje się na wniosek rodziców

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

37

ZIELONA SZKOŁA: Złamanie zakazu zażywania narkotyków

Dla uczestników zielonej szkoły, uczniów gimnazjum, opiekunowie zorganizowali późnym wieczorem imprezę plenerową przy ognisku. Po jej zakończeniu zobowiązali kilku chłopców do uporządkowania terenu a z resztą grupy udali się do miejsca zakwaterowania. Po powrocie chłopców do budynku zauważyli, że ci zachowują się w dziwny sposób. Opiekun zaprowadził uczniów do kierownika ale ci nie chcieli wyjawić przyczyn swojego zachowania. Opiekun, podejrzewając, że prawdopodobnie znajdują się pod działaniem narkotyków poprosił ich o wskazanie substancji, którą zażyli i przekazanie reszty, którą jeszcze posiadają. Uczniowie odmówili.

29

Związki zawodowe mogą żądać wglądu do określonych dokumentów placówki

Pytanie: Zarząd organizacji związkowej zwrócił się do dyrektora szkoły z prośbą o przesłanie 7 regulaminów m.in regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, przyznawania nagród. Pismo nie podaje w jakim celu i na jakim przepisie oparta jest ta prośba. Czy dyrektor jest zobowiązany do przesłania tych dokumentów?

28

Zmiana tygodniowego rozkładu zajęć nauczyciela wymaga opinii i zatwierdzenia przez radę pedagogiczną

Pytanie: Pracownik zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela pracuje tygodniowo 26 godzin (pracował 4 dni po 5 godzin, 1 dzień - 6 godzin). Jednak w pierwszym tygodniu lutego, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą, zmienione zostały godziny pracy, czyli harmonogram czasu pracy tego pracownika. Czy pracodawca z pracownikiem mogli tak postąpić?