124

Zwolnienie wolontariuszy z opłaty za informację z KRK

Z dniem 2 stycznia 2015 r. wchodzi w życie przepis, który zwalnia wolontariuszy wykonujących obowiązki wychowawcy lub kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży, z obowiązku wnoszenia opłaty za informację z KRK.

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych dotyczą także szkół

Od 1 stycznia 2015 r. dyrektor szkoły może zwolnić się z obowiązku zgłoszenia niektórych zbiorów danych osobowych do rejestru prowadzonego przez GIODO, pod warunkiem że powoła Administratora Bezpieczeństwa Informacji. To nowość, jaką wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych. 

123

Z urlopu rodzicielskiego można zrezygnować, gdy wniosek był złożony tuż po porodzie

Przepisy przewidują możliwość skrócenia urlopu rodzicielskiego, tylko w przypadku gdy pracownica w terminie do 14 dni po porodzie wnioskowała o pełny urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski.

Wydatki z wydzielonego rachunku szkoły

Sfinansowanie kosztów rozbudowy monitoringu w szkole jest możliwe ze środków gromadzonych w ramach wydzielonego rachunku dochodów, pod warunkiem że taką możliwość przewiduje uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W dniu wolnym od zajęć, który został odpracowany w sobotę, nie trzeba zapewnić zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Odpracowanie 2 stycznia w sobotę może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i bez konieczności zapewniania uczniom opieki w tym dniu. Gdy szczególny przypadek nie zaistnieje, dzień ten można ustalić jako dodatkowy dzień wolny od zajęć, ale wówczas należy zapewnić uczniom opiekę.

122

Zmiana zastępowanej osoby – nie wystarczy czasowe przeniesienie

Dyrektor szkoły nie może oddelegować do innej pracy pracownika zatrudnionego na czas zastępstwa. Można jednak zmienić umowę o pracę, wskazując inną osobę zastępowaną.

W 91. dniu świadczenia rehabilitacyjnego można zwolnić, nawet gdy je przedłużono

Dyrektor może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika już po upływie 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. To, że pracownikowi przyznano świadczenie na kolejne 3 miesiące, nie ma wpływu na okres ochrony przed zwolnieniem.

Tydzień próbnych egzaminów maturalnych

Od dziś do 19 grudnia zainteresowane szkoły przeprowadzą próbny egzamin maturalny na nowych zasadach. Materiały do przeprowadzenia tego egzaminu w szkole przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

121

Zmiany w zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Obowiązek udostępnienia uczniowi i rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac, możliwość stosowania w klasach I-III ocen opisowych w stosunku do ocen bieżących, a także ustalania opisowych ocen: bieżących oraz klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) na wyższych etapach edukacji – począwszy od klasy IV szkoły podstawowej to tylko niektóre rozwiązania nowelizowanej ustawy o systemie oświaty.

Zasady dotyczące zmiany obuwia należy spisać w szkolnych regulaminach

Zapis dotyczący obowiązku zmiany obuwia przez uczniów na terenie szkoły może się znaleźć w regulaminie ucznia lub w regulaminie szkolnym.

120

ZNP domaga się większych wydatków na oświatę i jej pracowników

Coroczny wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, ochrona nauczycielskich miejsc pracy i wsparcie dla bezrobotnych – to główne postulaty, jakie ogłosił Związek Nauczycielstwa Polskiego na 41. Krajowym Zjeździe Delegatów, który odbył się 22 listopada br.

Za pracę 11 listopada – najpierw dzień wolny, potem wynagrodzenie

Nauczycielowi za pracę w dni 11 listopada przysługuje dzień wolny od pracy. W przypadku braku możliwości przydzielania nauczycielowi dnia wolnego należy wypłacić mu odrębne wynagrodzenie.

119

Zwrot nienależnego wynagrodzenia tylko za zgodą nauczyciela

Jeżeli stosunek pracy nauczyciela rozwiązuje się w trakcie miesiąca, to część wynagrodzenia wypłaconego z góry staje się nienależna. Jednak jego zwrot może się odbyć tylko za zgodą nauczyciela. Gdy nauczyciel nie wyraża na to zgody dyrektor ma prawo wystąpić do sądu cywilnego z roszczeniem o jego zwrot.

Związek zawodowy powinien informować dyrektora szkoły o swojej liczebności co kwartał

Organizacja związkowa nie musi informować o swoim powstaniu dyrektora szkoły niezwłocznie po podjęciu działalności na terenie placówki. Obowiązek informacyjny powstaje dopiero na zakończenie danego kwartału.

118

Wyjazd członków UKS to nie szkolna wycieczka

Wyjazd członków uczniowskiego klubu sportowego na zawody sportowe nie wymaga przedstawienia karty wycieczki dyrektorowi szkoły.

Świąteczna działalność z ZFŚS

Ze środków ZFŚS można sfinansować paczki, bony, talony i inne świadczenia zwyczajowo przyznawane przed świętami Bożego Narodzenia. Przed ich wręczeniem należy jednak zbadać sytuację socjalną osób uprawnionych i na tej podstawie zróżnicować wysokość świadczeń. W przeciwnym razie dyrektor musi się liczyć obowiązkiem zapłacenia składek od tych świadczeń, a po przekroczeniu progu zwolnienia – także podatku.

117

Zasady zwolnienia z nauki drugiego języka obcego są jednakowe dla wszystkich uczniów

Zwolnienie ucznia - obcokrajowca z nauki drugiego języka odbywa się na takich samych zasadach co dla pozostałych uczniów. Wymagany jest zatem wniosek rodziców i opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W okresie oddelegowania do związku nie zawsze przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Jeżeli nauczyciel zostaje oddelegowany do pełnienia funkcji związkowej z początkiem roku szkolnego, w którym nie wypracował jeszcze żadnych godzin ponadwymiarowych, to w jego wynagrodzeniu nie uwzględnia się wypracowanych godzin uwzględnionych w podstawie poprzedniego oddelegowania.

116

Zamrożone odpisy na ZFŚS w 2015 roku

W 2015 r. wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych pozostanie na niezmienionym poziomie. Podstawa wymiaru odpisu podstawowego w 2015 r. pozostanie na poziomie 2.917,14 zł.

W dniu wolnym od zajęć przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli. Nauczyciele mogą zostać zobowiązani do wykonywania innych zadań w taki dzień lub pozostają w gotowości do pracy. Zatem za te dni nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

115

„Śmieciowe” jedzenie jeszcze przez rok dostępne w szkołach

Słodycze, ciastka, drożdżówki, chipsy oraz słodzone napoje – po takie produkty najczęściej sięgają uczniowie odwiedzający szkolne sklepiki. Niezdrowych produktów nie brakuje także w przedszkolach i szkolnych stołówkach. Uchwalona kilka dni temu nowelizacja przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia daje ajentom szkolnych sklepików, stołówkom oraz firmom cateringowym ponad rok na „uzdrowienie” produktów i posiłków podawanych uczniom.

ZNP chce zmiany statusu asystenta nauczyciela

Związek Nauczycielstwa Polskiego od kilku miesięcy walczy o zmianę statusu asystenta nauczyciela i wychowawcy świetlicy. Związek chce, aby stanowisko to zostało wprowadzone do wykazu stanowisk pracowników samorządowych i było wynagradzane tak, jak pracownicy samorządowi zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach.

114

Za dzień zwolnienia lekarskiego, w którym nauczyciel prowadził zajęcia należy się zwykła pensja a nie wynagrodzenie chorobowe

Nauczyciel za dzień, w którym wykonywał pracę w szkole powinien otrzymać wynagrodzenie nawet, jeśli zwolnienie lekarskie dostarczone w dniach następnych obejmuje także dzień świadczenia pracy.

Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela

Małżonek nauczyciela na potrzeby ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego jest traktowany jako członek rodziny niezależnie od tego, czy osiąga dochody czy nie.

Udział w zajęciach wychowania fizycznego, bez względu na formę, nie wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego

Udział uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego, w tym realizowanych na basenie, nie wymaga dokumentowania zaświadczeniem lekarskim możliwości uczestniczenia w tych zajęciach. Zaświadczenie lekarskie będzie natomiast niezbędne, kiedy rodzice wystąpią o zwolnienie ucznia z tych zajęć.

113

Tygodniowy wymiar godzin zajęć z etyki ustala dyrektor szkoły

Ramowe plany nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum nie określają wymiaru godzin etyki tygodniowo. W praktyce określa to dyrektor szkoły.

Twoja szkoła może dołączyć do sieci Szkół Odkrywców Talentów

Placówki prowadzące systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych mogą ubiegać się o tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Wnioski o przyznanie tytułu mogą składać placówki, w których prowadzone są minimum trzy różne rodzaje zajęć dla uczniów zdolnych przez trzech różnych nauczycieli.

112

Uczniowie nieuczestniczący w zajęciach z religii i etyki muszą przebywać pod opieką nauczyciela

Uczeń, który nie korzysta z nauki religii i etyki w szkole, powinien przebywać we wskazanym miejscu (np. w bibliotece) przez cały czas trwania tych lekcji. Kontrola jego obecności ze względów bezpieczeństwa jest obowiązkowa i powinna być odnotowywana w ustalony w szkole sposób.

Stopień awansu otrzymany w jednej szkole ma skutek także w innych miejscach pracy

Stopień nauczyciela kontraktowego nadany decyzją dyrektora szkoły z dniem zatrudnienia nauczyciela obowiązuje we wszystkich szkołach, w których jest zatrudniony nauczyciel.

111

Związki zawodowe mogą żądać wglądu w regulamin ZFŚS

Na żądanie przedstawicieli związków zawodowych dyrektor ma obowiązek udostępnić im regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zasady obrotu bezpłatnym podręcznikiem określa dyrektor szkoły

Darmowe podręczniki oraz materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powinny być gromadzone w bibliotekach szkolnych. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły.

Zamówienie na elementarz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkoły mogą składać zamówienia na drugą część bezpłatnego podręcznika dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

110

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami, ale przepisy nie precyzują, na czym polega i w jakim zakresie realizowana jest ta współpraca, pozostawiając tę kwestię do uregulowania przez dyrektora szkoły.

Zasady potwierdzania warunków umowy bez zmian

Pracodawcy nie będą mieli obowiązku pisemnego potwierdzania warunków umowy o pracę zawartej bez zachowania formy pisemnej, jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Projekt nowelizacji przepisu art. 29 § 2 Kodeksu pracy w tym zakresie został odrzucony przez Sejm.

109

Zwolnienie z nauki języka obcego nie musi być zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni, albo w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przepisy nie wymagają jednak, by w orzeczeniu zawarty był zapis dotyczący zwolnienia.

Środki z ZFŚS można przeznaczyć na imprezę integracyjną

Koszty organizacji imprezy integracyjnej dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i innych osób uprawniony do ZFŚS w danej szkole można pokryć ze środków Funduszu. Wydatki mogą obejmować wynajem lokalu, poczęstunek, itp.

Rozliczanie godzin karcianych w roku szkolnym 2014/2015

Podstawą do rozliczenia godzin karcianych jest ustalenie liczby tygodni oraz dni wolnych w danym roku szkolnym, które podlegają odliczeniu. Pozwala to ustalić wymiar godzin karcianych, jaki musi zrealizować nauczyciel.

108

Zmiana przepisów o szkolnych wycieczkach już obowiązuje

Od 1 września uczestnicy wycieczek krajowych nie muszą posiadać ubezpieczenia NNW, ale przy wyjeździe zagranicznym ubezpieczenie jest obowiązkowe. Organizację wyjazdów dla uczniów usprawni przepis, zgodnie z którym kierownik wypoczynku może być jednocześnie opiekunem wycieczki lub imprezy.

Zmiana przepisów o indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym i indywidualnym nauczaniu dzieci i młodzieży

9 września wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, które zawiera rozwiązania doprecyzowujące i porządkujące wcześniejszy stan prawny oraz uwzględniające ostatnie zmiany w systemie oświaty.

107

Zasady przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela ustala organ prowadzący

Nauczycielom przysługują nagrody organu prowadzącego i dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy, wypłacane z funduszu nagród, zabezpieczonego w budżecie organu prowadzącego. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania nagród określa organ prowadzący w uchwale rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa.

Za organizację nauczania indywidualnego odpowiada dyrektor

Dyrektor powinien zorganizować nauczanie indywidualne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

106

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” - rządowy program na lata 2014-2016

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program skierowany jest do szkół, placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących.

Zajęcia w klasach najmłodszych należy rozłożyć równomiernie

Zajęcia z poszczególnych przedmiotów w najmłodszych klasach powinny być rozłożone równomiernie w tygodniu nauki. Mimo, że nie jest to prawnie zabronione, to jednak nie powinno się planować dwóch lekcji pod rząd z jednego przedmiotu.

105

Zwolnienie podatkowe dla odsetek od spóźnionego dodatku wiejskiego

Odsetki doliczone do nieterminowo wypłaconego nauczycielskiego dodatku wiejskiego są, na zasadzie wyjątku od reguły powszechnego opodatkowania, zwolnione z podatku dochodowego.

Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół sportowych i dwujęzycznych

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w szkołach sportowych będzie można przyjąć uczniów nie tylko do pierwszej klasy ale i wyższej – o ile szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się później. To jednak nie wszystkie zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji.

104

Więcej środków na podręczniki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Po zmianie przepisów ustawy o systemie oświaty, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów będą mogli zwiększyć kwoty przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - podpisane

Dnia 8 sierpnia została podpisana nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nowe regulacje wejdą w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia rozporządzenia.

103

Termin wykorzystania urlopu uzupełniającego nauczyciel musi uzgodnić z dyrektorem

Termin rozpoczęcia urlopu uzupełniającego powinien być uzgodniony z dyrektorem tak, aby nie destabilizował pracy szkoły w trakcie roku szkolnego. Nauczyciel może jednak żądać udzielenia urlopu uzupełniającego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, a dyrektor nie może mu odmówić.

Sumę punktów ze sprawdzianu lub egzaminu będzie można zweryfikować

Od 2015 r. uczniowie zdający sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny lub maturalny będą mogli złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów przyznanej podczas sprawdzania ich pracy. Na skutek tej weryfikacji może zostać wydane nowe zaświadczenie oraz świadectwo dojrzałości.

102

Po 30 dniach choroby w okresie wakacji – konieczne badania lekarskie

Jeżeli niezdolność nauczyciela do pracy trwa dłużej niż 30 dni, dyrektor ma obowiązek skierować go na kontrolne badania lekarskie. Dotyczy to także sytuacji, gdy choroba przypada w okresie ferii letnich. Jeżeli jednak po chorobie nauczyciel korzysta z urlopu, z badaniami można się wstrzymać.

Zmiana umowy o pracę w mianowanie bez zaświadczenia o niekaralności

Do przekształcenia umowy o pracę w zatrudnienie na podstawie mianowania nie jest wymagane przedłożenie przez nauczyciela zaświadczenia o niekaralności, gdyż nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy, a jedynie zmiany podstawy zatrudnienia.

101

Zaświadczenie o niezdolności do pracy skutkuje rozwiązaniem umowy

Jeżeli lekarz w toku kontrolnych badań lekarskich, przeprowadzanych w związku z kończącym się urlopem zdrowotnym, nie potwierdzi zdolności nauczyciela do pracy na dotychczasowym stanowisku, dyrektor będzie obowiązany rozwiązać z nim stosunek pracy.

Zakup podręczników do szkolnej biblioteki z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych

Podręczniki do szkolnej biblioteki można zamawiać bez stosowania procedur określonych w ustawie – prawo zamówień publicznych, o ile spełniają dwa warunki.

100

Za urlop zdrowotny nie należy się urlop uzupełniający

Urlop uzupełniający w szkole feryjnej przysługuje z powodu niewykorzystania co najmniej 8 tygodni urlopu w okresie ferii zimowych i letnich. Jeżeli jednak przyczyną niewykorzystania tego limitu jest urlop dla poratowania zdrowia, nauczyciel nie odzyska urlopu wypoczynkowego.

Termin urlopu okolicznościowego musi być związany ze zdarzeniem uzasadniającym jego udzielenie

Pracownik sam decyduje o terminie skorzystania z urlopu okolicznościowego, a pracodawca musi się do tego dostosować. Data urlopu musi jednak pozostawać w związku z okolicznością uzasadniającą udzielenie płatnego zwolnienia.

99

Urlop zdrowotny i bezpłatny w świadectwie pracy

Okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawę prawną jego udzielenia zamieszcza się w punkcie 4.2 świadectwa pracy, a okres korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia wymienia się w punkcie 4.9.

Tańsze zaświadczenie z KRK dostępne także przez Internet

Od 1 lipca 2014 r. nauczyciele, pracownicy samorządowi i dyrektorzy szkół mogą uzyskać zaświadczenie o niekaralności przez Internet. Opłata za taki dokument wyniesie 20 zł. Zmniejszyła się też opłata za wniosek składany w punkcie Krajowego Rejestru Karnego.

98

Zasiłek na zagospodarowanie nadal obowiązuje

Zasiłek na zagospodarowanie miał być zlikwidowany nowelizacją Karty Nauczyciela i przysługiwać jedynie tym nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego do 31 grudnia 2013 r. Nadal jednak obowiązuje a dyrektorzy mają obowiązek jego wypłacania, gdy tylko nauczyciel spełni 5 ustawowych warunków.

Zajęć socjoterapeutycznych nie wpisuje się na świadectwie

W arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym nie wpisuje się informacji o uczestnictwie ucznia w zajęciach socjoterapeutycznych. Dokumentacja związana z pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest przechowywana w specjalnej teczce.

Wychowawca i rada pedagogiczna nie mogą się odwołać od decyzji o potrzebie nauczania indywidualnego

Od orzeczenia poradni zalecającego uczniowi nauczanie indywidualne odwołanie może wnieść jedynie wnioskodawca. Wychowawca ucznia i rada pedagogiczna nie mają takiego prawa, nawet gdy ich opinia o uczniu jest odmienna od wystawionej w orzeczeniu.

97

Zajęcia z etyki i religii w roku szkolnym 2014/2015

Od 1 września wchodzą w życie nowe zasady organizacji zajęć z religii i etyki. Dotyczą one zniesienia kryterium uzależniającego tworzenie grupy międzyszkolnej/pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów oraz doprecyzowania formy wyrażenia życzenia w sprawie udziału w zajęciach z religii lub etyki.

Uzupełnienie teczek kadrowych o dokumenty dotyczące warunków zatrudnienia

W ciągu 7 dni od zatrudnienia nauczyciela i pracownika niepedagogicznego należy na piśmie potwierdzić jego warunki zatrudnienia. Gdy uchybiono temu obowiązkowi, błąd należy jak najszybciej naprawić, a dokument z informacją opatrzyć aktualną datą.

96

Wicedyrektor szkoły może prowadzić działalność gospodarczą

Wicedyrektor szkoły, w przeciwieństwie do dyrektora, może prowadzić własną działalność gospodarczą w czasie pełnienia funkcji kierowniczej w szkole. Dyrektor musi zaś zrezygnować z takiej aktywności.

Udział w zebraniu związkowym podczas choroby nie zawsze możliwy

Udział w zebraniach związkowych w czasie zwolnienia lekarskiego może być potraktowany jako wykorzystanie chorobowego niezgodnie z jego celem, chyba że lekarz wystawi zaświadczenie wskazujące, że stan zdrowia pracownika nie sprzeciwia się udziałowi w takim zebraniu.

95

Zmiany do Kodeksu pracy po I czytaniu

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzający maksymalną długość trwania umowy na czas określony oraz dłuższe okresy wypowiedzenia jest już po I czytaniu w Sejmie. Teraz ma się nim zająć komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach.

Zasady tworzenia oddziału dwujęzycznego w gimnazjum

Organizując odział dwujęzyczny należy zadbać o kilka czynników: odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli, zmianę nazwy szkoły, zmianę zasad rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych, zmiany w statucie, a przed wszystkim postarać się o zgodę organu prowadzącego, w czym pomóc mogą pozytywne opinie organów wewnętrznych szkoły.

94

Zgubienie świadectwa przez nauczyciela

W przypadku zgubienia świadectwa przez nauczyciela należy sporządzić protokół zniszczenia/zgubienia dokumentu, a uczniowi wypisać ponownie i wydać świadectwo. Wobec nauczyciela zaś wyciągnąć konsekwencje, o których zdecyduje dyrektor szkoły.

Załączniki do księgi arkuszy ocen

W księdze arkuszy ocen, poza samymi arkuszami, powinny się znajdować np. protokoły z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego oraz egzaminu poprawkowego. Poza księgą przechowuje się natomiast orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

93

Zaliczanie pracy w gospodarstwie rodziców przed 1983 rokiem do stażu pracy

Praca w gospodarstwie rolnym rodziców wykonywana przed 1983 rokiem może być zaliczona do stażu pracy, ale tylko pod takim warunkiem, że poprzedzała objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem.

Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014

Tegoroczny nadzór pedagogiczny opierał się na znowelizowanych przepisach. Zmian w procedurze było niewiele, za to od nowa określono wymagania w stosunku do szkół i placówek. Dotychczasowe 4 obszary i 17 wymagań zamieniono na 12 wymagań, bez podziału na obszary. Zmiany te należy uwzględnić w sprawozdaniu z nadzoru.

92

Zmiany w organizacji świetlic podpisane przez Prezydenta

Ustawa nowelizująca ustawę o systemie oświaty, która poza możliwością zatrudniania w szkole asystentów, zmianami w zasadach odraczania obowiązku szkolnego, wprowadza także usprawnienia w pracy szkolnych świetlic, została podpisana przez Prezydenta.

Zarządzenia dyrektora szkoły – zasady redagowania

Zarządzenie nie jest obligatoryjną formą działalności kierowniczej dyrektora, nie ma bowiem zapisu prawnego, który zobowiązywałby go do realizacji powierzonych zadań poprzez wydawanie zarządzeń. Doświadczenie jednak wskazuje, że warto taką formę stosować w praktyce szkolnej, gdyż ma moc prawną, jakiej brakuje komunikatom czy ogłoszeniom.

91

Zebranie rady pedagogicznej w wakacje

Przepisy nie zabraniają organizacji posiedzeń rady pedagogicznej w okresie wakacji, ale pod warunkiem, że nauczyciele będą mieli zapewniony nieprzerwany 4-tygodniowy odpoczynek. Dyrektor może zatem wezwać nauczycieli na posiedzenie rady w czasie ich urlopu wypoczynkowego. Najczęściej jednak odbywa się to w ostatnich dniach sierpnia.

Wicedyrektor bez kursu z zakresu zarządzania oświatą

Wicedyrektor szkoły, poza wykształceniem pedagogicznym i odpowiednim stażem pracy musi spełniać szereg innych wymagań, aby móc pełnić funkcję zastępcy dyrektora. Nie ma jednak wymogu, aby ukończył kurs z zakresu zarządzania oświatą.

90

Za udział w inwentaryzacji przysługuje dzień wolny, dodatkowe wynagrodzenie lub dodatek

Praca w komisji inwentaryzacyjnej powinna być realizowana w ramach czasu pracy, a jeśli jest to niemożliwe również w ramach godzin nadliczbowych. Dyrektor może przyznać pracownikom pracującym przy inwentaryzacji dodatek specjalny do wynagrodzenia, o ile przewiduje go regulamin wynagradzania.

W klasach I-III nie musi uczyć jeden nauczyciel

W klasach I-III szkoły podstawowej edukację dzieci najczęściej powierza się jednemu nauczycielowi. W szczególnych sytuacjach prowadzenie zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, edukacji zdrowotnej i języka obcego nowożytnego można powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

89

Za każdy dzień nieobecności w pracy odejmuje się 1/5 wymiaru godzin

Nawet jednodniowa nieobecność nauczyciela w pracy może sprawić problemy w ustaleniu, czy mimo tego nauczyciel wypracował zaplanowane na dany tydzień godziny ponadwymiarowe. Najczęściej stosowaną w takich przypadkach metodą jest odejmowanie za każdy dzień nieobecności 1/5 wymiaru godzin do przepracowania.

Wydatki na poczęstunek dla zespołów przeprowadzających i nadzorujących egzaminy maturalne

Podczas egzaminów maturalnych zwyczajem jest zapewnienie poczęstunku dla członków zespołów przeprowadzających i nadzorujących przebieg tego egzaminu. Najczęściej organizują go rodzice maturzystów, ale bywa i tak, że finansuje się go ze środków szkoły. W tym ostatnim przypadku należy dopilnować właściwego rozliczenia wydatku.

88

Zmniejszenie pensum podczas korzystania z uprawnień rodzicielskich

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony może mieć zmniejszone pensum i zmienione inne warunki zatrudnienia w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wypoczynkowego oraz innych nieobecności w pracy. Warunkiem jest jednak stan zatrudnienia wynoszący co najmniej 20 pracowników.

Zmiana przepisów o indywidualnym nauczaniu

Możliwość prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego w klasach I-III szkoły podstawowej przez dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, zasadę, że zajęcia te prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia oraz możliwość zwiększenia tygodniowego wymiaru tych zajęć – to tylko niektóre rozwiązania nowego rozporządzenia w sprawie indywidualnego nauczania.

87

Zmiana stanowiska pracy nauczyciela mianowanego tylko za jego zgodą

Zmiana stanowiska pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania może nastąpić tylko za jego zgodą. Co więcej, do zmiany może dojść wyłącznie wówczas, gdy nauczyciel posiada wymagane przepisami kwalifikacje do nowego stanowiska pracy.

ZFŚS – poświadczenie nieprawdy grozi utratą pracy

Za poświadczenie nieprawdy w informacji o dochodach w celu uzyskania wyższego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownik może stracić pracę.

86

Za oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zapłaci organ prowadzący

Każda szkoła i placówka oświatowa powinna posiadać oświetlenie ewakuacyjne spełniające określone normy. Wydatek na ten cel to kwota rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od wielkości placówki. Nie obciąża to jednak budżetu szkoły, bowiem środki na ten cel musi zabezpieczyć organ prowadzący.

Wymiar zwolnienia związkowca od pracy

Wymiar zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy związkowca uzależniony jest od liczebności związku zawodowego. W przypadku zmiany liczby członków związku, zmienia się również wymiar zwolnienia ze świadczenia pracy.

Ułamki etatu w SIO

Gdy na podstawie pensum łączonego wychodzi niepełny etat dla nauczyciela powstaje problem, jak go wpisać do Systemu Informacji Oświatowej. Nie wszystkie bowiem ułamki etatów podlegają zaokrągleniu, a nawet gdy jest to dopuszczalne, to tylko na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.

85

Za powrót ucznia ze szkoły odpowiadają rodzice

Szkoła ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom tylko w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz podczas ich pobytu na terenie placówki. Za bezpieczeństwo ucznia, także niepełnosprawnego, w drodze do i ze szkoły odpowiadają jego rodzice.

W jednej szkole urlop rodzicielski, a w drugiej świadczenie pracy

Pracownik zatrudniony w dwóch szkołach może korzystać z urlopu rodzicielskiego w ramach jednego stosunku pracy i jednocześnie świadczyć pracę u drugiego pracodawcy.

84

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa realizowane w ramach innego pensum

Obliczenie stawki za jedną godzinę dodatkowej pracy ponad pensum nie sprawia trudności, gdy dotychczasowe i doraźne godziny mają taki sam wymiar pensum. Gdy jednak godzina ponadwymiarowa lub doraźne zastępstwo ma inny wymiar pensum, o wysokości stawki decyduje organ prowadzący w regulaminie wynagradzania.

W tym roku 389 szkół do likwidacji

Do 28 lutego samorządy miały czas na podjęcie uchwał intencyjnych o zamiarze likwidacji szkół. W tym roku planuje się likwidację blisko 400 szkół.

83

Zmiana przepisów – informacja o podręcznikach w dowolnym terminie

Nie do 15 czerwca, ale w dowolnym momencie w trakcie roku dyrektor będzie mógł podać listę podręczników na nowy rok szkolny. To efekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która wchodzi w życie 22 marca. Upoważnia ona także Ministra Edukacji Narodowej do zlecenia opracowania i wydania podręcznika. Tegoroczni pierwszoklasiści zyskają dzięki temu darmowe podręczniki.

Z informacją o braku godzin dla nauczyciela nie należy się spieszyć

Przepisy oświatowe nie zobowiązują dyrektora szkoły do przedstawienia radzie pedagogicznej informacji o przydziale godzin w ściśle określonym terminie. Nauczyciel nie musi zatem, już na etapie prac nad arkuszem organizacji, dowiedzieć się o tym, że nie będzie dla niego pracy w nowym roku szkolnym.

82

Za dzień opieki nad dzieckiem wypłaca się uśrednione wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Wynagrodzenie za dzień opieki nad dzieckiem do lat 14 liczy się jak wynagrodzenie urlopowe. Uwzględnia się zatem w nim wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w wysokości uśrednionej za dany miesiąc.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga zmiany umowy

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga zmiany umowy o pracę. Ponieważ jest to zmiana na korzyść pracownika, następuje w drodze porozumienia stron, którego efektem jest podpisanie aneksu do umowy o pracę.

81

Skrócony urlop zdrowotny po świadczeniu rehabilitacyjnym

Nauczyciel po świadczeniu rehabilitacyjnym może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, ale tylko do końca okresu, na jaki przedłużono nieobecność w pracy tego nauczyciela w związku z zaniechaniem rozwiązania stosunku pracy po upływie 182 dni choroby - tj. - łącznie ze świadczeniem rehabilitacyjnym do - 12 miesięcy.

Samorząd uczniowski może mieć wgląd do protokołu kontroli sanitarnej

Przepisy nie wskazują którym organom szkoły można udostępnić protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli jednak zawnioskuje o to samorząd uczniowski, to nie ma przeszkód, aby miał wgląd do tego dokumentu.

80

Zmiana podręcznika w trakcie cyklu edukacyjnego

W procesie nauczania można dokonać zmiany podręcznika wynikającej z dostosowania ich treści do możliwości edukacyjnych uczniów i warunków realizacji programów nauczania.

Wrzesień 2014 r. - darmowy podręcznik i dotacja na zakup książek do języków obcych

Już we wrześniu tego roku uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej otrzyma bezpłatny podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Szkoła otrzyma natomiast dotację celową na zakup dla niego materiałów ćwiczeniowych oraz podręcznika do nauki języka obcego.

79

Zwolnienie z pracy za brak aktualnych badań lekarskich

Nauczyciel, który mimo otrzymania skierowania od dyrektora szkoły nie poddaje się kontrolnym badaniom lekarskim, np. po urlopie dla poratowania zdrowia, nie może być dopuszczony do pracy. W konsekwencji może za to stracić pracę.

Zajęcia z etyki nawet dla jednego ucznia

Szkoła będzie musiała zorganizować zajęcia z etyki bez względu na liczbę uczniów deklarujących chęć uczestniczenia w tych zajęciach, czyli nawet dla jednej osoby. Deklaracja będzie zaś wyrażana w formie pisemnego oświadczenia, które będzie można w każdym momencie wycofać.

78

Zwolnienie lekarskie na urlopie dla poratowania zdrowia

Dostarczenie przez nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia zwolnienia lekarskiego, tj. zwolnienia z obowiązku pracy w szkole z punktu widzenia pracodawcy (dyrektora szkoły) nie powoduje żadnych skutków prawnych.

Zapomoga zdrowotna dla rencisty

Zapomogę zdrowotną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych można przyznać także byłemu pracownikowi przebywającemu na rencie.

77

Zmiany do arkusza organizacji wymagają zatwierdzenia organu prowadzącego

Każda zmiana zatwierdzonej organizacji szkoły wymaga poinformowania organu prowadzącego i uzyskania jego akceptacji. Niektóre samorządy nie wymagają jednak aneksów dotyczących zmian nie wywołujących skutków finansowych.

Zmiana terminu składania wniosku o nauczanie domowe

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadza także zmiany w zasadach wnioskowania o nauczanie domowe. Termin złożenia wniosku o edukację domową nie będzie już ściśle określony, zaś rodzice będą mogli go złożyć w dowolnym momencie w trakcie roku.

76

Szkolna kampania na rzecz utworzenia związku zawodowego

Agitacja na terenie szkoły, w celu pozyskania nauczycieli do związku zawodowego nie jest zakazana, o ile nie zakłóca statutowej działalności szkoły. Nauczyciel podejmujący tego typu działania powinien jednak wiedzieć, że działalność na rzecz związków zawodowych jest działalnością społeczną i powinna być wykonywana poza godzinami pracy.

Ograniczony dostęp do szkolnej świetlicy

Statut szkoły może przewidywać ograniczenia w przyjmowaniu uczniów do świetlicy ze względu na warunki lokalowe i związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa, w tym uwarunkowane liczbą opiekunów.