176

Zniżka pensum nie wpływa na prawo do świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej

W odróżnieniu od świadczenia kompensacyjnego, emerytura pomostowa przysługuje tylko tym nauczycielom, którzy przepracowali odpowiedni okres w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych. Wykonywanie obowiązków dyrektora szkoły nie wpływa na prawo ani wysokość świadczenia kompensacyjnego bądź emerytury pomostowej.

Zmiana klasy – na zasadach określonych w statucie

Przeniesienie ucznia z klasy do klasy najczęściej stanowi formę ukarania ucznia lub na prośbę rodzica może służyć zmianie bezpośredniego środowiska oddziaływującego wychowawczo. Szkoła ma obowiązek wprowadzić do statutu zapisy dotyczące zasad zmiany oddziału oraz formy dokumentu stanowiącego postanowienie w tej sprawie.

175

Termin i sposób wejścia w życie zmian w regulaminie ZFŚS powinien określać sam regulamin

Przepisy dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie określają trybu wejścia w życie regulaminu ZFŚS oraz zmian w tym regulaminie. Dlatego to sam regulamin powinien określać te kwestie. W praktyce przyjęło się, że jest to termin 14-dniowy liczony od powiadomienia pracowników o treści tych dokumentów, w sposób przyjęty w danej szkole.

Samowolne opuszczenie posiedzenia rady pedagogicznej grozi odpowiedzialnością dyscyplinarną

Nieuczestniczenie w posiedzeniu rady pedagogicznej jest przewinieniem, za które nauczyciel może odpowiadać dyscyplinarnie. Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu rady pedagogicznej jest traktowana bowiem jako niewywiązanie się z podstawowych obowiązków, na które wskazuje ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela.

174

ZFŚS na Święta – 10 zasad, które warto znać

Lista przedświątecznych świadczeń, które można sfinansować ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest długa, ale o ich rodzaju w praktyce decydują zapisy regulaminu ZFŚS. Coraz częściej obok paczek są to także bony towarowe i karty przedpłacone. Przy ich przyznawaniu trzeba jednak uważać na wymogi ustawy o ZFŚS.

Skreślenie ucznia szkoły zawodowej z listy uczniów - 4 kroki postępowania

Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia zasadniczej szkoły zawodowej z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.

173

Żeby odbierać e-zwolnienia trzeba założyć profil informacyjny

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. o zwolnieniu lekarskim pracownika i jednostce chorobowej informację niezwłocznie otrzyma i ZUS, i płatnik składek. By jednak obierać e-zwolnienia, do 31 grudnia trzeba założyć profil informacyjny w ZUS. Będzie on tworzony za pomocą systemu teleinformatycznego, który nieodpłatnie udostępni Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zatrudnienie na zastępstwo − bez konkursu

Zatrudnienie pracownika niepedagogicznego np. referenta na zastępstwo nie wymaga przeprowadzenia konkursu.

172

Trzynastka za 2015 rok – za nienaganną pracę i odpowiedni okres świadczenia pracy

Jednym z celów tzw. trzynastki jest nagradzanie pracowników, którzy wykonują pracę efektywnie i nienagannie. Dlatego w niektórych przypadkach pracownik może utracić prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze swojej winy, mimo spełnienia formalnych wymogów jego uzyskania. Do okoliczności pozbawiających prawa do trzynastki nie zalicza się korzystania z urlopu zdrowotnego czy urlopów związanych z rodzicielstwem.

Odpowiedzialność za wypadek na nieodśnieżonym chodniku ponosi dozorca

Zaniedbania w zakresie utrzymania porządku na terenie placówki mogą skutkować wypadkiem, za który odpowiedzialność cywilną poniesie organ prowadzący. Dyrektor, zobligowany jest do wyciągnięcia konsekwencji, zgodnie z obowiązującym prawem, wobec osób, którym powierzył obowiązek dbania o czystość i bezpieczeństwo.

171

Zmiany w prawie autorskim dla szkół

Nowelizacja przepisów o prawie autorskich i prawach pokrewnych, która weszła w życie 20 listopada, ujednoliciła przepisy dotyczące korzystania przez szkoły i placówki oświatowe z chronionych utworów bez konieczności uzyskania jakichkolwiek dodatkowych zgód właścicieli praw autorskich. Jest to możliwe na 3 sposoby.

Zmiany dla oświaty na najbliższe 4 lata

Powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum, likwidacja obowiązku szkolnego dla 6-latków, likwidacja godzin karcianych, odbudowa szkolnictwa zawodowego i zmiany w wykazie lektur - to tylko niektóre zmiany proponowane przez nowy rząd. 

170

Ewaluacja zewnętrzna w praktyce

Ewaluacja zewnętrzna może być całościowa lub problemowa. Przepisy nie wskazują jak często w danej szkole będzie przeprowadzana ewaluacja. O ich liczbie i rodzaju w skali kraju decyduje minister, kierując się kierunkami polityki oświatowej państwa. Określa także narzędzia do ustalania czy szkoły i placówki spełniają wymagania badane podczas ewaluacji zewnętrznej co najmniej na poziomie podstawowym. Narzędzia te są dla dyrektora jawne.

Dziennik lekcyjny bez wyników egzaminów próbnych i wyników egzaminu zewnętrznego

W dzienniku lekcyjnym (także elektronicznym) zamieszcza się oceny bieżące, śródroczne i roczne. Nie wpisuje się tam wyników egzaminów zewnętrznych, także próbnych. W niektórych dziennikach znajduje się miejsce na wpisanie wyników egzaminów zewnętrznych, ale nie ma obowiązku zamieszczania ich tam.

169

Ubezpieczenie ucznia jest dobrowolne i zależne od woli rodziców

Obowiązujące przepisy prawa oświatowego nie nakładają na szkołę i na rodziców obowiązku ubezpieczenia ucznia. Jedynie w przypadku uczestnika wycieczki lub imprezy zagranicznej istnieje obowiązek ubezpieczenia go od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia – jest to warunkiem uczestnictwa.

Szkoła może odsprzedać uczniom zużyte komputery

Szkoła może zlikwidować środki trwałe, jakimi są zużyte komputery, a następnie odsprzedać je uczniom za symboliczne kwoty. Uzyskane w ten sposób pieniądze zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych.

168

Zaświadczenie o przebiegu nauczania można wydać niepełnoletniemu uczniowi

Zaświadczenie o przebiegu nauczania można wydać zarówno rodzicom jak i niepełnoletniemu uczniowi. Innym członkom rodziny ucznia jak np. dziadkom czy rodzeństwu dokument ten można wydać, o ile osoby te zostały upoważnione do odbioru przez rodzica ucznia.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – nie zawsze tylko za faktycznie przeprowadzone zajęcia

Mimo generalnej zasady, zgodnie z którą wynagrodzenie przysługuje tylko za godziny ponadwymiarowe faktycznie zrealizowane są pewne sytuacje, w których nauczyciel zachowuje do niego prawo, mimo iż godzin nie przeprowadził. Przykładem są np. dni wolne od zajęć lub pracy, Dzień Edukacji Narodowej, dni opieki nad dzieckiem i inne.

Pracownik zatrudniony z urzędu pracy nie może pełnić opieki nad uczniami w świetlicy

Pracownik odbywający staż w świetlicy szkolnej w ramach skierowania z urzędu pracy, nie pełni funkcji wychowawcy świetlicy i nie jest w związku z tym uprawniony do sprawowania samodzielnej opieki nad uczniami pozostającymi na świetlicy szkolnej.

167

Za zgodą nauczyciela ograniczenie wymiaru zajęć może nastąpić także w trakcie roku szkolnego

Obniżenie wymiaru zajęć nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania jest możliwe również w czasie roku szkolnego, pod warunkiem uzyskania zgody nauczyciela. Porozumienie w tej sprawie należy sporządzić na piśmie.

Rada rodziców - podmiot o ograniczonych kompetencjach

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej rada rodziców nie może zakładać odrębnego rachunku bankowego, nie może również mieć nadawanego numeru NIP i REGON, a także, nie działając w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, nie może być pracodawcą, stroną umowy, dawać zleceń i być płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

166

Nowe zasady przyjęcia ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego

Przed przyjęciem ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego dyrektor powinien dokonać oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w poprzedniej szkole, a w niektórych przypadkach obowiązkowo przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne.

Niesłusznie odwołany dyrektor otrzyma więcej niż tylko dodatek funkcyjny

Nauczyciel odwołany ze stanowiska dyrektora szkoły bez wypowiedzenia z naruszeniem art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty otrzyma odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pracę za czas, do którego powierzenie stanowiska miało trwać (nie więcej niż za 3 miesiące). Odszkodowanie będzie więc wyższe niż wysokość utraconego dodatku funkcyjnego. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 18 sierpnia 2015 r.

165

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji nauczania dotyczą wydruków ocen opisowych

Wprowadzenie ocen opisowych na wyższym niż I etapie edukacyjnym i sporządzanie ich wydruków komputerowych wiąże się z dołączaniem ich do dokumentacji nauczania. Wydruki każdorazowo muszą być podpisane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę. Nowe przepisy obowiązują od początku roku szkolnego.

W zespole nie zawiera się odrębnych umów o pracę w poszczególnych szkołach

W umowie o pracę nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół należy wskazać te szkoły, w których nauczyciel pracuje. Pracodawcą nauczyciela jest zespół szkół, a nie poszczególne szkoły, które wchodzą w jego skład, dlatego nie ma podstaw, aby zawierać odrębne umowy na poszczególne placówki wchodzące w skład zespołu.

164

Zwolnienie od pracy dla działacza związkowego nie dotyczy tylko godzin pensum

Miesięczny wymiar godzin zwolnienia od pracy nauczyciela związkowca nie odnosi się tylko do godzin dydaktycznych, lecz do ogólnej normy czasu pracy. Ustalany jest on proporcjonalnie do liczby członków związku zawodowego.

Zatrudnienie asystenta obowiązkowo lub na podstawie decyzji dyrektora

Asystent nauczyciela może być zatrudniony w każdym przypadku w klasach I-III szkoły podstawowej, a jeżeli liczba uczniów w oddziale klasy I-III przekroczy 25 - zatrudnienie asystenta jest obowiązkowe.

163

Zniżkę godzin ustala się dopiero po obliczeniu wymiaru pensum łączonego

Pensum łączone nauczycieli pełniących funkcję kierowniczą ustala się na podstawie uchwały organu prowadzącego z uwzględnieniem pełnego wymiaru zatrudnienia nauczyciela (bez zniżki). Dopiero po ustaleniu pensum można nauczycielowi określić zniżkę – również na podstawie uchwały organu prowadzącego.

Uzupełnienie pensum nauczyciela tylko zgodnie z kwalifikacjami

Gdy po powrocie nauczyciela do pracy po dłuższej nieobecności nie ma dla niego dotychczasowych zajęć, wyjściem może być uzupełnienie pensum innymi godzinami. Ważne jest to, że mogą to być jedynie godziny, do których realizacji nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje. W przeciwnym razie należy zawrzeć z nauczycielem odrębną umowę, ale dopiero po uzyskaniu zgody kuratora oświaty lub organu prowadzącego.

162

Propozycje dni wolnych od zajęć na rok szkolny 2015/2016

Do 30 września trzeba podać grafik dni wolnych od zajęć, który wymaga uzgodnienia z radą szkoły, a w razie jej braku – z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Informacje o dniach wolnych podaje się w formie zarządzenia.

Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów

Ostatnie miesiące przyniosły wiele zmian w zasadach prowadzenia dokumentacji szkolnej za sprawą nowych i nowelizowanych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Najwięcej z nich dotyczy wypełniania arkuszy ocen, gdzie trzeba zwrócić uwagę nie tylko na poprawność stosowanych druków, ale także prawidłowość zapisów. Tymczasem praktyka wskazuje, że w tym obszarze nadal jest popełnianych wiele błędów.

161

Sposób dokumentowania zajęć WDŻ zależy od tego, czy na zajęcia uczęszczają wszyscy, czy tylko niektórzy uczniowie

Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

160

Zwolnienie z całości lub części zajęć WF na podstawie opinii lekarskiej

Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego (całości lub części) na podstawie opinii lekarza z uwagi na stan jego zdrowia. Przepisy prawa oświatowego nie zostawiają tu dyrektorowi możliwości wyboru. Ponieważ forma opinii nie została sprecyzowana, to dokumenty pochodzące od różnych uczniów mogą się między sobą różnić.

Staż można rozpocząć w trakcie urlopu uzupełniającego

Nauczyciel, który we wrześniu przebywa na urlopie uzupełniającym może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Fakt korzystania z tego urlopu nie spowoduje także konieczności przedłużenia procedury awansowej.

159

W większych szkołach obowiązkowo specjalista ds. BHP

Jeżeli w szkole zatrudnionych jest ponad 100 pracowników (łącznie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych) konieczne jest zatrudnienie specjalisty BHP. Powierzenie tych obowiązków pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy jest możliwe tylko w placówkach zatrudniających mniej niż 100 osób.

W podstawie nagrody jubileuszowej wynagrodzenie z dnia nabycia do niej prawa

Nagrodę jubileuszową należy obliczyć według stawki wynagrodzenia zasadniczego przysługującej w dniu nabycia do niej prawa. Zastosowanie w praktyce tej zasady przedstawiamy na przykładzie.

158

Zasady opiniowania i ustalania zestawów podręczników i materiałów ćwiczeniowych dotyczą także religii

Od 1 września formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne religii. Oznacza to, że procedura ustalenia podręcznika i materiałów ćwiczeniowych do zajęć edukacyjnych w szkole spośród zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów dotyczy także tego przedmiotu.

Ustępujący dyrektor składa wniosek o urlop uzupełniający do organu prowadzącego lub nowego dyrektora

O tym, do kogo ustępujący dyrektor szkoły powinien skierować wniosek o udzielenie urlopu uzupełniającego nie decyduje to, kiedy urlop ma zostać wykorzystany, lecz moment złożenia wniosku.

157

Religia i wychowanie do życia w rodzinie to zajęcia nieobowiązkowe

W przypadku wychowania do życia w rodzinie o udziale ucznia w zajęciach decyduje rezygnacja zgłoszona w formie pisemnej dyrektorowi szkoły, a w przypadku religii - życzenie wyrażane w formie prostego oświadczenia (nie musi być ono ponawiane w kolejnym roku).

Referent może przejąć część zadań sekretarza

Dyrektor szkoły może przekazać część obowiązków sekretarza szkoły referentowi ds. płac; w szczególności mogą to być obowiązki dotyczące spraw kadrowych. W takim przypadku działania takiego pracownika podlegają nadzorowi ze strony głównego księgowego, który dokonuje wstępnej kontroli prawidłowości operacji finansowych.

156

Wymagania wobec szkół i placówek – nowe przepisy od 1 września 2015 r.

6 sierpnia Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, które wraz z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym ma zacząć obowiązywać od nowego roku szkolnego.

Wprowadzenie nowego nauczyciela do innowacji pedagogicznej na podstawie jego oświadczenia

Przepisy nie precyzują zasad postępowania w sytuacjach, w których następuje wprowadzenie nowego nauczyciela do realizacji zadań innowacyjnych. Kuratoria także nie określają żadnych procedur w tym względzie.

155

Związek zawodowy może przeprowadzać ankiety w szkole

Przepisy nie zabraniają przedstawicielom związków zawodowych przeprowadzania ankiet wśród pracowników danej szkoły. Udział w takich ankietach musi być jednak dobrowolny.

Zmiany w zakresie zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych

Od 1 stycznia 2016 r. do zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych będzie należało organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wyłącznie w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni.

154

Poradnia stwierdza istnienie wady lub dysfunkcji, ale o zwolnieniu z drugiego języka decyduje dyrektor

W opinii poradni wystarczy stwierdzenie określonej wady czy dysfunkcji, nie musi ona zawierać zapisu o możliwości zwolnienia z nauki drugiego języka. To dyrektor sprawdza, czy stwierdzenie wady lub niepełnosprawności jest podstawą do decyzji o zwolnieniu.

Nazwa szkoły na świadectwie zgodna ze statutem

Nazwę szkoły na świadectwie wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły (rodzaj szkoły wpisujemy jeśli występuje w statutowej nazwie szkoły).

153

Zrównanie uprawnień ojców i matek do urlopów rodzicielskich

Pracownik ojciec, który został sam z dzieckiem, zyska prawo do urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego, nawet jeśli matka dziecka nie była ubezpieczona. Prezydent podpisał nowelizację przepisów korzystną dla samotnych ojców.

Zbiory danych z SIO i Hermes nie podlegają rejestracji przez GIODO

Jeżeli szkoła przetwarza w systemie informatycznym takim jak SIO, Hermes wyłącznie dane osobowe objęte zwolnieniem, czyli dane swoich uczniów oraz pracowników, to jest zwolniona z obowiązku zgłaszania zbiorów do GIODO.

152

Z powodu ciąży można cofnąć zgodę na ograniczenie pensum

Zawarcie porozumienia zmieniającego przez pracownicę w ciąży jest skuteczne i prowadzi do zmiany warunków zatrudnienia. Jeżeli jednak pracownica podpisując zgodę na zmianę warunków zatrudnienia nie wiedziała, że jest w ciąży, może następnie uchylić się od skutków swojego oświadczenia woli.

WDŻ poza arkuszem ocen i świadectwem

Informacji o udziale ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie odnotowuje się w arkuszu ocen ani na świadectwie szkolnym.

151

W nowym roku szkolnym nie będzie podwyżek dla nauczycieli

Obowiązująca ustawa budżetowa utrzymała kwotę bazową, na podstawie której wylicza się wynagrodzenia pedagogów. Dlatego też od nowego roku szkolnego wynagrodzenie nauczycieli pozostanie na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

Ucznia z wadą słuchu można zwolnić z nauki drugiego języka obcego

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

150

Umieszczenie dziecka bez orzeczenia w klasie integracyjnej musi wynikać z zapisów statutu

Przydzielanie uczniów do oddziału integracyjnego – za zgodą czy bez zgody rodziców – powinno wynikać z zapisów statutu. Statut szkoły powinien określać szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły, w tym do oddziału integracyjnego, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Uczeń ma prawo uczyć się w oddziale, do którego został przyjęty

Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinno mieć zapewnioną możliwość kształcenia we wskazanej w orzeczeniu najkorzystniejszej dla niego formie. Przyjmując je do szkoły, należy zagwarantować mu naukę we właściwych dla tej formy warunkach – bez względu na to, czy w trakcie roku zmniejszy się liczba uczniów w oddziale.

149

ZNP o ograniczaniu wymiaru zatrudnienia nauczycielom przedszkoli

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca uwagę, że próby ograniczania wymiaru zatrudnienia nauczycielom przedszkoli, realizujących w ramach podstawy programowej zajęcia związane z przygotowaniem do nauczania języka obcego, ze względu na rzekomy brak kwalifikacji do realizacji tego rodzaju zajęć, nie mają oparcia w przepisach prawa.

Za dojazd do ucznia na nauczanie indywidualne przysługuje zwrot kosztów

Nauczycielowi, który prowadzi nauczanie indywidualne poza siedzibą szkoły, przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową.

148

Zmianę stanowiska pracy można zaproponować także po 31 maja

Przydzielenie zajęć skutkujących zmianą wymiaru pensum jest zmianą stanowiska pracy nauczyciela, która w przypadku nauczyciela mianowanego może nastąpić wyłącznie za jego zgodą. Propozycja porozumienia w tej sprawie może zostać złożona także po 31 maja oraz podczas trwania urlopu dla poratowania zdrowia.

Wynagrodzenie tylko za faktyczny czas trwania egzaminu maturalnego

Zgodnie ze stanowiskiem MEN wynagrodzenie za ustny egzamin maturalny dotyczy tylko czasu trwania egzaminu, bez doliczania czasu poświęcanego na wypełnianie dokumentacji związanej z egzaminem.

147

Zmiana oświadczenia w sprawie religii możliwa także tuż przed klasyfikacją roczną

Jeżeli rodzice ucznia zmienili oświadczenie o uczęszczaniu ich dziecka na zajęcia z religii przed terminem klasyfikacji rocznej, to uczeń nie podlega klasyfikacji z tego przedmiotu.

Zestaw podręczników na 3 lata wybiera zespół

W kończącym się roku szkolnym dyrektor musi zwrócić uwagę na zmiany związane z reformą podręcznikową, czyli z zasadą zespołowego wyboru podręcznika lub innego materiału edukacyjnego przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz zasadą „jednego podręcznika”.

146

Zasady przyjmowania uczniów do oddziału integracyjnego trzeba zapisać w statucie

To, na jakich warunkach następuje przydzielanie uczniów do oddziału integracyjnego (za czy bez zgody rodziców), powinno wynikać z zapisów statutu. Jeśli wymagane jest wyrażenie akceptacji, dyrektor ma obowiązek zapytać rodziców o zgodę.

Za rozwiązanie umowy przed wakacjami należy się ekwiwalent

Zawieranie z nauczycielami umów do 26 czerwca zamiast do końca tego miesiąca nie przyniesie szkole oszczędności na ekwiwalencie urlopowym. W jednym i drugim przypadku nauczyciel ma prawo do takiej samej liczby dni urlopu, z tym że przy umowie do końca czerwca ma szansę wykorzystać 4 dni urlopu w naturze.

145

Zwiększą się limity zarobkowe na emeryturze lub rencie

Od 1 czerwca 2015 r. wzrośnie wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.

Uczeń przechodzący w trakcie roku z innej szkoły musi uzupełnić braki

Podczas klasyfikacji rocznej należy zwrócić szczególną uwagę na uczniów przyjętych do szkoły w trakcie roku szkolnego. W ich przypadku, warunkiem uzyskania świadectwa jest ukończenie zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w poprzednich latach nauki.

144

Zasiłek losowy dla dzieci i uczniów dotkniętych żywiołem

Dzieci i uczniowie pochodzący z rodzin, które poniosły straty na skutek negatywnych zjawisk atmosferycznych mogą liczyć na zasiłek losowy zarówno na zakup wyposażenia szkolnego jak i sfinansowanie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz organizację zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych.

Z praktyki organu nadzoru pedagogicznego – wykaz 26 najczęściej popełnianych błędów

Pomimo jawności zakresu kontroli kuratorium, tematyki i pytań kontrolnych nadal zdarzają się nieprawidłowości. Najwięcej zaleceń kuratorium dotyczy realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania, na drugim miejscu jest przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów. Najmniej błędów jest zaś popełnianych w zakresie zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami oraz przestrzegania praw dziecka i ucznia.

143

Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów, zmiany w zakresie nazwy zawodu i wyodrębnionych kwalifikacji - to część zmian, jakie wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć w dniu rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia

Aby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel powinien być zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć w momencie rozpoczęcia tego urlopu.

Przyjmowanie dzieci i uczniów z zagranicy na nowych zasadach

Uregulowanie zasad przyjmowania dzieci przybywających z zagranicy do publicznych szkół i placówek a także określenie sposobu organizacji dodatkowej nauki języka polskiego oraz zasad przyznawania stypendium dla tych uczniów - to 3 główne kwestie, jakie reguluje projekt rozporządzenia dotyczący przyjmowania obcokrajowców do szkół.

142

Za okres urlopu wychowawczego nie należy się wynagrodzenie

W trakcie korzystania z urlopu wychowawczego nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie. Ma on jednak prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z tego urlopu w wysokości 400 zł. Nie wypłaca go jednak szkoła.

Za majówkę nie przysługuje dodatkowy dzień wolny

Za 3 maja 2015 r. pracownicy szkoły nie dostaną dodatkowego dnia wolnego od pracy. Święto przypadające w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Wolne przysługuje natomiast za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia.

141

Zwolnienie nauczyciela od pracy na udział w strajku zależy od uznania dyrektora

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku zwolnienia nauczyciela w celu udziału w manifestacji związkowej. Ewentualne zwolnienie, jak również wypłata wynagrodzenia za ten okres zależą od uznania dyrektora. W związku ze zwolnieniem nie należy wystawiać tzw. delegacji, ponieważ przejazd w celu wykonywania czynności związkowych nie stanowi podróży służbowej.

Znamy listę wymagań, których spełnienie sprawdzi kuratorium

Od roku szkolnego 2015/2016 szkoły będą musiały spełnić 12 wymagań określonych w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Będą one - obok podstawy programowej - drugim ważnym dokumentem programowym szkoły, wyznaczającym kierunki jej rozwoju. Spełnianie wymagań będzie obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania zależy od jej autonomicznych decyzji.

140

Wyjazd na zawody sportowe to nie wycieczka, a zajęcia poza terenem szkoły

Wyjazd uczniów na zawody związane z realizacją szkolenia sportowego nie jest wycieczką lecz zajęciami organizowanymi poza terenem szkoły. Nauczyciel realizujący te zajęcia powinien odpowiednio udokumentować je w prowadzonym dla oddziału dzienniku zajęć.

Urlop uzupełniający nie przysługuje za czas urlopu zdrowotnego

Nauczyciel, który z określonych przyczyn nie wykorzysta w ferie zimowe i letnie co najmniej 8 tygodni urlopu, ma prawo do urlopu uzupełniającego po powrocie do pracy. Urlop ten nie przysługuje jednak, gdy nauczyciel w okresie ferii przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia.

139

Start Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na początku 2016 roku

Dzięki zintegrowanemu systemowi kwalifikacji dyplomy i certyfikaty będą porównywalne, określona zostanie jakość kursów i szkoleń, a polskie firmy zyskają nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności. Rozwiązania, które wprowadza zintegrowany system kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.

Pytanie dziennikarza to wniosek o udzielenie informacji publicznej

Szkoła powinna udzielić odpowiedzi na zapytanie prasowe dotyczące np. wysokości faktury opłaconej przez szkołę, czy też treści zawartej umowy. Dane te stanowią bowiem informację publiczną, którą dyrektor szkoły ma obowiązek udostępnić w terminie 14 dni.

138

Zmiany w nadzorze pedagogicznym od marca do października 2015 roku

Możliwość wizytacji lekcji bez uprzedzenia, obowiązek powiadomienia organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych a także możliwość wykorzystania przez radę pedagogiczną wyników nadzoru pedagogicznego – to najważniejsze zmiany jakie obowiązują od 31 marca 2015 roku.

Ocenianie zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym

Organizacja zajęć w zakresie rozszerzonym oraz dokumentowanie tych zajęć nadal wywołuje wiele niepewności wśród nauczycieli i dyrektorów szkół średnich. Tymczasem uczeń powinien otrzymać jedną ocenę roczną - z zakresu podstawowego - jeśli realizuje przedmiot na poziomie podstawowym, albo z zakresu rozszerzonego - jeśli wybrał realizację tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

137

Wicedyrektor może mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe mimo zniżki pensum

Nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą np. wicedyrektora może korzystać ze zniżki pensum i jednocześnie realizować godziny ponadwymiarowe w liczbie nieprzekraczającej połowy obowiązującego go tygodniowego wymiaru zajęć.

Od 1 września 2015 r. nowe zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

Resort edukacji skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem nowego roku szkolnego.

Od 1 września 2015 r. nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Na mocy upoważnienia z ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty resort edukacji opracował projekt rozporządzenia o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów. Dotychczasowe przepisy regulujące te kwestie tracą bowiem moc obowiązującą z dniem 31 sierpnia 2015 roku.

136

Związkowiec wskazany uchwałą jest szczególnie chroniony przed zmianami kadrowymi

Przez okres wskazany przez zarząd organizacji związkowej oraz roku po jego upływie, dyrektor nie może bez zgody zarządu wypowiedzieć, rozwiązać ani jednostronnie pogorszyć warunków zatrudnienia pracownikowi imiennie wskazanemu przez zarząd jako osoba chroniona.

Ustawa o systemie oświaty – harmonogram zmian

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty została ogłoszona w Dzienniku Ustaw co oznacza, że zgodnie z harmonogramem pierwsze regulacje wejdą w życie już za kilka dni – 31 marca. Zmiany będą wdrażane stopniowo, a nowe rozporządzenia wykonawcze - w tym dotyczące wymagań jakościowych wobec szkół – zostaną opracowane w najbliższych miesiącach.

135

Zapomoga zdrowotna – dyrektor nie skontroluje zaświadczenia lekarskiego

Dyrektor nie ma uprawnień by zweryfikować zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ubieganiem się przez nauczyciela o zapomogę zdrowotną. Może natomiast odmówić wypłaty zapomogi, a w razie podejrzenia wyłudzenia świadczenia – złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa.

Zajęcia opiekuńcze muszą się mieścić w ramach czasu pracy

Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do sprawowania opieki nad uczniami i wykonywania innych zadań statutowych. Muszą się one jednak mieścić w zakresie obowiązków nauczyciela, bo w przeciwnym razie może on odmówić wykonania polecenia.

134

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe można wypłacić przed końcem miesiąca

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, można wypłacić przed końcem miesiąca. Zakończenie miesiąca w trakcie tygodnia można potraktować jako podstawę do wcześniejszej wypłaty.

Więcej gabinetów lekarskich i stomatologicznych w szkołach

Konieczność zapewnienia opieki stomatologicznej w szkołach, aktualne problemy psychiatrii dzieci i młodzieży oraz zapewnienie w szkołach opieki zdrowotnej, świadczonej przez pielęgniarki szkolne to główne postulaty Rzecznika Praw Dziecka w kwestii ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

133

Zmiana rozkładu czasu pracy nie zawsze wymaga zmian w umowie o pracę

Zmiana rozkładu czasu pracy nie wymaga zmiany w umowie o pracę, jeśli rozkład nie jest jej elementem. Wystarczające jest wówczas pisemne powiadomienie pracownika o nowym rozkładzie czasu pracy z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zasady podejmowania uchwał przez radę pedagogiczną

Prawo wewnątrzszkolne może stanowić nie tylko dyrektor, ale także rada pedagogiczna, rada szkoły i rada rodziców. Każdy z tych organów może wydawać akty prawne wyłącznie w ramach posiadanych uprawnień i w zgodzie z obowiązującym prawem.

132

Zmiana kierunków kształcenia wymaga zachowania określonych procedur

Dyrektor szkoły ma uprawnienia do zmiany kierunków kształcenia, które mogą być wymuszone indywidualną sytuacją zaistniałą w szkole lub na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady weryfikacji sumy punktów na egzaminach zewnętrznych w 2015 roku

Wniosek o weryfikację sumy punktów z egzaminu zewnętrznego można złożyć w ciągu 2 dni roboczych po dokonaniu wglądu do pracy. Weryfikacja następuje w terminie 14 lub 21 dni – w zależności od rodzaju egzaminu.

131

Za nieobecność na radzie pedagogicznej nauczyciel może stanąć przed komisją dyscyplinarną

Udział w zebraniach rady pedagogicznej to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych nauczyciela. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na zebraniu nauczycielowi grozi nawet odpowiedzialność dyscyplinarna.

Ustawa o systemie oświaty znowu w Sejmie

Senat przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty, wprowadzając do niej 9 poprawek. Najważniejsze z nich dotyczą obowiązku dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia oraz zwolnienia ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych także w szkole artystycznej.

130

Wątpliwości dotyczące przedłużenia stażu wyjaśni kurator oświaty

Zasady obliczania terminów przy przedłużaniu stażu na wyższy stopień awansu nie są jednolite i często budzą wątpliwości. W celu ich wyjaśnienia najlepiej zwrócić się do właściwego kuratorium oświaty, które nadzoruje procedurę awansową.

Protokół powypadkowy może podpisać wicedyrektor i to dwukrotnie

Wicedyrektor może być członkiem zespołu powypadkowego gdy posiada przeszkolenie w zakresie bhp. Jako członek zespołu podpisuje protokół powypadkowy w swoim imieniu, a za dyrektora może podpisać się tylko wówczas, gdy jest on nieobecny w szkole.

Niektóre zapisy z orzeczenia o nauczaniu indywidualnym mogą utrudnić jego realizację

Przepisy nie precyzują, czy w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania mogą się znaleźć zalecenia zezwalające na nauczanie części przedmiotów w osobnym pomieszczeniu w szkole, a w pozostałym zakresie – zezwalające na udział ucznia w zajęciach z klasą. Takie zapisy mogą jednak utrudnić realizacje nauczania indywidualnego zgodnie z przepisami.

129

Zmiana umowy o pracę w mianowanie bez zaświadczenia z KRK

Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy nie jest nawiązaniem nowego stosunku pracy, a zatem nie powinno wymagać się od nauczyciela przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

128

Zmiany w organizacji roku szkolnego

Nowe przepisy o organizacji roku szkolnego nad którymi pracuje resort edukacji odstępują od wcześniejszego zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach zawodowych i policealnych. Po wejściu w życie nowych regulacji będą się one kończyły w ostatni piątek czerwca lub stycznia, w zależności od tego, czy rozpoczęły się we wrześniu czy w lutym.

Za ferie zimowe nie przysługuje urlop uzupełniający

Po feriach zimowych nauczycielowi nie przysługuje urlop uzupełniający, nawet gdy nie wykorzystał wówczas ani jednego dnia urlopu. Prawo do urlopu uzupełniającego ustala się dopiero po zakończeniu ferii letnich i tylko wówczas, gdy w sumie w danym roku szkolnym nauczyciel nie wykorzystał co najmniej 8 tygodni urlopu.

127

Wyższy stopień awansu bez udziału w szkoleniu z zakresu awansu zawodowego

Do odbycia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego nie jest konieczny udział w warsztatach „Awans zawodowy nauczyciela”, chyba że nauczyciel we własnym planie rozwoju zawodowego zaplanuje odbycie formy doskonalenia zawodowego o takim temacie.

W jednej szkole jedna umowa o pracę dla jednego nauczyciela

Pracodawcę z pracownikiem powinien łączyć tylko jeden stosunek pracy. Powierzenie dodatkowych zajęć nauczycielowi może nastąpić albo w formie godzin ponadwymiarowych (jeśli jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć) albo w drodze podwyższenia etatu (jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć).

126

Zwiększenie liczby uczniów klasy I oznacza konieczność zakupu dodatkowych podręczników

Jeżeli w trakcie roku szkolnego zwiększa się liczba uczniów w klasie I, to szkoła powinna zakupić odpowiednie materiały, których koszt będzie zrefundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty – 7 postulatów ZNP

Ustawowy zakaz przekazywania szkół samorządowych spółkom komunalnym, przyznanie asystentowi nauczyciela statusu pracownika samorządowego, zakaz zatrudniania osób spoza szkoły na umowy kodeksowe w celu realizacji projektów unijnych, powrót do pełnego stosowania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli - to tylko niektóre postulaty, jakie zgłosił ZNP do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

125

Zmiany w ramowych planach nauczania oraz zasadach wystawiania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego, wskazanie, że obowiązkowa nauka jednego języka obcego nowożytnego dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz wprowadzenie nowych wzorów niektórych zaświadczeń i świadectw - to tylko niektóre z rozwiązań, jakie przewidują znowelizowane rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych oraz w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Zmianę na stanowisku dyrektora lub fakt powołania zastępcy zespołu egzaminacyjnego należy zgłosić do dyrektora OKE

W razie zmiany na stanowisku dyrektora szkoły czy też powołania zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy powiadomić dyrektora OKE, ponieważ osoby te powinny odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego organizowane przez komisję okręgową.