Wynagrodzenie za zajęcia z projektu unijnego w podstawie wymiaru „trzynastki”

Wynagrodzenie otrzymane z tytułu realizacji projektu unijnego podlega wliczeniu do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Jest ono wynagrodzeniem ze stosunku pracy i powinno być traktowane tak, jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

230

Zajęcia podczas ferii zimowych – na jakich zasadach

Możesz zorganizować w szkole wypoczynek dla uczniów podczas ferii szkolnych. Sprawdź, jakie warunki powinieneś spełnić - kogo powiadomić i jaką dokumentację przygotować - jeśli zdecydujesz się na zorganizowanie zajęć w czasie ferii zimowych.

Porządek klasyfikacyjnej rady pedagogicznej – o czym pamiętać

Zebranie rady pedagogicznej, zwłaszcza tak ważne jak kwalifikacyjne, powinno obejmować wszystkie niezbędne czynności. By uniknąć wątpliwości w przyszłości, można taki scenariusz zapisać w regulaminie działalności rady pedagogicznej.

Od 1 stycznia 2017 r. zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli

Obowiązuje już nowe rozporządzenie regulujące ocenę pracy nauczyciela. Sprawdź na co zwrócić uwagę.

229

W pensji urlopowej dodatek za pracę w porze nocnej

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej podlega wliczeniu - w formie średniej - do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

W czasie ferii urlop uzupełniający zostaje zawieszony

Urlopu uzupełniającego nie należy udzielać w okresie ferii zimowych. W tym czasie nauczyciel ma prawo do bieżącego urlopu wypoczynkowego.

Trzynastki za 2016 r. – poradnik dyrektora

W pierwszym kwartale 2017 r. obowiązkiem dyrektorów jest obliczenie wysokości i wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych za poprzedni rok kalendarzowy. Jak je ustalić, obliczyć i wypłacić zgodnie z prawem?

228

Z ZFŚS można zorganizować także wycieczkę zagraniczną

Szkoła może dofinansować zagraniczną wycieczkę z ZFŚS osobom uprawnionym. Obowiązujące przepisy nie uzależniają prawa do dopłaty do wypoczynku od miejsca jego spędzania.

Rozpoczęcie pracy od 1 września a prawo do trzynastki

Jeśli nauczyciel nawiąże stosunek pracy z początkiem roku szkolnego, wówczas bez znaczenia dla prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pozostaje okres jego zatrudnienia. Liczy się fakt rozpoczęcia zatrudnienia zgodnie z organizacją pracy szkoły

Regulamin stołówki, w której doszło do wypadku zostanie poddany kontroli

Gdy w stołówce szkolnej dojdzie do wypadku kuratorium lub inny organ kontroli może sprawdzić jej regulamin. Sprawdź, na co zwrócić uwagę by dokument był zgodny z prawem.

227

Zadbaj o bezpieczeństwo pracownika odśnieżającego teren szkoły

Praca polegająca na odśnieżaniu dachów, gzymsów, rynien bądź innych elementów budynków to praca wykonywana na wysokości. W związku z tym zlecając pracownikowi pracę na dachu, musisz mu zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy z tym związane.

Rodzice na czas pracy za granicą mogą ustalić opiekuna prawnego dla dziecka

Wyjazd rodziców w celach zarobkowych za granicę pociąga za sobą problem organizacji opieki dla pozostawionego w kraju dziecka. Szkoła musi wiedzieć kogo powiadomić w razie wypadku czy problemów wychowawczych. Nie będzie wątpliwości jeśli rodzice na czas wyjazdu przekażą opiekę prawną nad dzieckiem.

Przepisy o dodatku uzupełniającym nie zostaną uchylone

Komisja sejmowa wprowadziła do projektu zmian w Karcie Nauczyciela poprawkę utrzymującą w mocy przepisy o dodatku uzupełniającym.

226

Urlop uzupełniający nauczyciela a przerwa świąteczna

Urlop wypoczynkowy nauczyciela placówki feryjnej, w tym również urlop uzupełniający, udzielany jest w dni kalendarzowe a nie robocze. Nawet, jeśli w okresie urlopu uzupełniającego są przerwy w pracy, nie przerywają one urlopu nauczyciela.

225

Reforma oświatowa - harmonogram zadań

Sprawdź, jakie wyzwania czekają na dyrektorów szkół, w związku z wdrażaniem założeń reformy oświatowej.

Przeszeregowanie płacowe – jaka dokumentacja

Do przeszeregowania płacowego konieczne jest dostarczenie aktu nadania stopnia awansu szkole. Nie może go zastąpić zaświadczenie komisji kwalifikacyjnej.

Planowane są istotne zmiany dla pracowników niepedagogicznych

Ujednolicenie tabeli stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, podwyższenie tych stawek oraz wprowadzenie nowych stanowisk samorządowych – takie zmiany przewiduje projekt nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

224

Zmiany w prawie emerytalnym dotyczą także nauczycieli

Ustawa obniżająca wiek emerytalny do 65 i 60 lat wejdzie w życie 1 października 2017 r. Zmiany będą miały istotne znaczenie także dla nauczycieli.

Zasady zwrotu kosztów zniszczonych bezpłatnych podręczników określa dyrektor szkoły

Zwrot kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej powinien odbywać się zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły. Zwrot kosztu ich zakupu stanowi dochód szkoły. Rodzice powinni przekazać odpowiednie kwoty na rachunek bankowy szkoły.

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 r.

Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli należy przesłać w formie elektronicznej do RIO. MEN udostępniło elektroniczny wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 r.

223

Wyższa kwota subwencji oświatowej w 2017 r.

Około 5 331 zł – na tyle projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów w 2017 r. określił kwotę części oświatowej na jednego ucznia.

Procedura opracowania planu finansowego szkoły na rok 2017

Sprawdź jak sprawnie i zgodnie z prawem przygotować projekt planu finansowego, jakich terminów przestrzegać oraz czy organ prowadzący może dokonać zmian w planie w trakcie roku.

222

Wyjście ze szkoły na zawody sportowe bez karty wycieczki

Szczegółowe zasady dokumentowania krótkich wyjść ze szkoły określa dyrektor. Sprawdź kiedy trzeba wypełniać karty wycieczki i z kim ustalić zasady.

Urlop uzupełniający w wymiarze do 8 tygodni także dla dyrektora i wicedyrektora

Nauczycielom placówek feryjnych, w tym dyrektorowi i wicedyrektorowi, udziela się urlopu uzupełniającego w tygodniach.

Rząd deklaruje gotowość do reformy sytemu oświaty

W Sejmie rozpoczęły się prace legislacyjne nad projektami nowych przepisów dotyczących reformy systemu oświaty. Wszystko wskazuje na to, że wdrażanie reformy rozpocznie się już 1 września 2017 r.

221

Wyższa subwencja ogólna

Projekt ustawy budżetowej na 2017 rok przewiduje wyższą o 418 mln zł, w stosunku do wstępnego projektu, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej.

Organ prowadzący musi mieć podstawę prawną do żądania opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej

Organ prowadzący szkoły finansuje organizację specjalistycznych zajęć dla uczniów np. korekcyjno-kompensacyjnych czy rewalidacyjnych. Ma więc prawo oczekiwać potwierdzenia zasadności wydatkowania środków na ten cel, na podstawie dokumentów złożonych w szkole przez rodziców uczniów.

220

Znaki graficzne PRK na dyplomach i świadectwach, czyli nowe przepisy regulujące egzaminy rzemieślnicze

Obecne przepisy regulujące zasady przeprowadzania egzaminów rzemieślniczych nie są dostosowane do zapisów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. MEN opublikował projekt rozporządzenia, które ma te zasady ujednolicić.

Zmiany w planie nadzoru w ciągu roku można wprowadzić aneksem

W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru w ciągu roku, dyrektor szkoły musi niezwłocznie poinformować radę pedagogiczną o wprowadzonych zmianach.

Wymiar opieki nad dzieckiem po zmianie wymiaru zajęć pracownika

Ile godzin opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 14 przysługuje nauczycielowi, w roku, w którym zmienił się jego wymiar pracy? Wymiar godzin opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14 ustala się proporcjonalnie do wymiaru etatu obowiązującego w dniu składania wniosku.

219

Szkoła musi zapewnić zajęcia rewalidacyjne

Dyrektor z mocy ustawy zobowiązany jest do organizacji warunków kształcenia zgodnie z orzeczeniem, w tym do zapewnienia uczniom zajęć rewalidacyjnych. Przepisy nie przewidują możliwości rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych.

Nowości w dokonywaniu oceny pracy nauczyciela i dyrektora

Oceny pracy dyrektora będzie dokonywał organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym a odpis oceny pracy będzie włączany do akt osobowych nauczyciela – to najważniejsze zmiany w projekcie nowego rozporządzenia dotyczącego oceny pracy nauczycieli.

218

Znajomość zasad podstawą sprawnego treningu ewakuacyjnego

Dyrektor zapoznaje wszystkich członków społeczności szkolnej z zasadami obowiązującymi podczas treningu oraz warunkami bezpieczeństwa.

Przegląd terenu szkoły pod kątem przygotowania do okresu zimowego

Aby przygotować szkołę na nadejście zimy, jesienią należy dokonać przeglądu sprzętu do odśnieżania i materiałów do usuwania oblodzenia na terenie szkoły. Zalegający śnieg lub lód to ryzyko wypadku. Dyrektor szkoły odpowiada za właściwy stan bhp w szkole i wokół niej.

217

Zobacz jak można podnieść jakość pracy szkoły za sprawą nadzoru pedagogicznego

Dyrektorzy szkół publicznych mają obowiązek przeprowadzać ewaluację i kontrolę wewnętrzną oraz wspomaganie nauczycieli. Ponadto szkoła może wprowadzić inne, dowolne metody diagnozowania osiąganych efektów w celu uzyskiwania coraz wyższej jakości pracy. Jakie?

Zasady używania telefonów komórkowych - zapisy w statucie szkoły

Zapisami w statucie szkoły można ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych podczas lekcji. Nie można go jednak całkowicie zakazać.

216

Zatrudnienie w kliku szkołach a dodatek wiejski

Jeżeli nauczyciel zatrudniony jest jednocześnie w kilku szkołach, dodatek wiejski przysługuje mu tylko w jednej. W tej, w której jest zatrudniony w wymiarze powyżej połowy etatu. Inaczej sytuacja wygląda, gdy w żadnej ze szkół nauczyciel nie ma przynajmniej połowy etatu.

Ty decydujesz kogo skierować na badania sanitarno-epidemiologiczne

Nie wszyscy pracownicy niepedagogiczni w szkole muszą wykonać badania sanitarno-epidemiologiczne. Należy jednak dopilnować by wykonali je ci, którzy powinni.

215

Zapewnij opiekę, jeśli zwalniasz uczniów z poszczególnych zajęć

Uczniowi zwolnionemu z zajęć, ale pozostającemu w szkole należy zapewnić opiekę i bezpieczeństwo. Sprawdź jakie warunki muszą być spełnione by móc zwolnić ucznia zgodnie z prawem oraz pozwolić mu na późniejsze przychodzenie do szkoły lub wcześniejsze z niej wychodzenie.

214

Zatrudnienie asystenta nauczyciela – jaką umowę zawrzeć

Zanim podpiszesz umowę z kandydatem na asystenta nauczyciela sprawdź jego kwalifikacje. Przeczytaj na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę.

Po 30 dniach choroby w okresie wakacji – konieczne badania lekarskie

Jeżeli niezdolność nauczyciela do pracy trwa dłużej niż 30 dni, dyrektor ma obowiązek skierować go na kontrolne badania lekarskie. Dotyczy to także sytuacji, gdy choroba przypada w okresie ferii letnich. Jeżeli jednak po chorobie nauczyciel korzysta z urlopu, z badaniami można się wstrzymać.

213

Podpisz umowę zanim dopuścisz pracownika do pracy

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, dyrektor będzie zobowiązany do zawarcia z nim umowy o pracę lub wręczenia mu pisemnych potwierdzeń warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem ich do pracy.

Nowe wytyczne w sprawie programu wychowawczego i profilaktyki

Sprawdź czy Twoje programy: profilaktyki, wychowawczy i naprawczy są zgodne z nowymi przepisami i wytycznymi.

212

Zmiany w organizacji roku szkolnego 2016/2017

Rok szkolny 2016/2017 zakończy się jednak wcześniej niż zapowiadano. Koniec roku przypadnie 23 czerwca 2017 r., a nie 30 czerwca 2017 r.

Przy wyliczaniu wynagrodzeń, chroń dane osobowe pracowników

Wywieszenie w pokoju nauczycielskim imiennego zestawienia godzin nauczycieli łamie zasady ustawy o ochronie danych osobowych i podlega karze. Sprawdź, jak chronić dane osobowe pracowników, przy wyliczaniu im wynagrodzenia.

211

Terminarz zadań dyrektora związanych z planem nadzoru

Plan nadzoru dyrektora obejmuje: ewaluację wewnętrzną, kontrolę i wspomaganie. Każdy z tych elementów zakończy się sukcesem jeśli będzie dobrze zaplanowany i realizowany w terminie. To łatwe, jeśli ma się do dyspozycji opracowane przez nas zestawienia.

Przywrócony do pracy nauczyciel będzie musiał zwrócić odprawę

Jeśli sąd uzna, że bezzasadnie rozwiązano stosunek pracy z nauczycielem i przywróci go do pracy, wówczas nauczyciel będzie musiał zwrócić pobrane odprawy jako świadczenia nienależne.

210

Wyższy stopień awansu oznacza większą pensję, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy

Stawka wynagrodzenia określona w rozporządzeniu dot. wynagradzania nauczycieli nie jest uzależniona od podstawy prawnej nawiązanego stosunku pracy, lecz posiadanego stopnia awansu zawodowego.

Scenariusz sierpniowego zebrania rady pomoże sprawnie i efektywnie podsumować nadzór

Sierpniowe zebranie rady pedagogicznej ma na celu m.in. ustalenie jak wykorzystać wyniki nadzoru pedagogicznego aby podnieść jakość pracy szkoły. Podpowiadamy jak to zrobić publikując scenariusz zebrania, pod kątem opracowania wyników nadzoru.

209

Zaktualizuj statut szkoły przed 1 września

Decyzje podejmowane w oparciu o nieaktualny lub zawierający błędy statut, mogą powodować nieprawidłowości w pracy szkoły i być podważane przez organy nadzoru.

Wniosek o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych – co będzie zawierać

MEN opublikowało rozporządzenie zawierające wzór wniosku o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. Sprawdźmy, jakie elementy będzie zawierać.

208

Zmiany dotyczące świadectw i oceniania

Wiemy już, że od 1 września 2016 r. mają zostać uregulowane zasady zapisywania na świadectwach ocen z religii i etyki. Dzisiaj podpowiadamy co zrobić gdy uczeń będzie uczęszczać zarówno na jedne i drugie zajęcia.

Zadania dyrektora związane z otwarciem stażu nauczyciela

Podpowiadamy jak postąpić, by prawidłowo otworzyć staż nauczyciela i umożliwić mu uzyskanie awansu zawodowego.

207

Zaszeregowanie płacowe pracowników administracji i obsługi – wg kategorii

Pracowników niepedagogicznych obowiązują tzw. kategorie zaszeregowania płacowego. Minimalny poziom ich wynagrodzenia określa rozporządzenie.

Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych określają wewnętrzne regulacje

Podpowiadamy jak zgodnie z prawem przygotować i udokumentować egzaminy poprawkowe. Powinny być one nie tylko przeprowadzone terminowo i zgodnie z przepisami, ale też adekwatne do kryteriów oceny stosowanych w czasie realizacji danych zajęć edukacyjnych.

206

Wydania świadectwa nie można uzależniać od rozliczenia się pracownika ze szkołą

Świadectwo pracy należy wydać pracownikowi jeszcze tego samego dnia, w którym rozwiązuje się stosunek pracy. Zadbać należy o rzetelność dokumentu.

Uczniowie poszkodowani wskutek żywiołu mają otrzymać pomoc

W ramach programu pomocy uczniom poszkodowanym wskutek żywiołu planowane są świadczenia pieniężne, zajęcia opiekuńcze oraz wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne. Program ma zakończyć się 31 grudnia 2016 r. Jakie warunki trzeba będzie spełnić?

205

Znamy już nowe obowiązki dyrektorów

Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o systemie oświaty. Jej przepisy w większości wchodzą w życie 1 września 2016 r. Podpowiadamy na jakie zmiany w nowym roku szkolnym się przygotować.

204

Zwolnionemu nauczycielowi należy wypłacić odprawę

Z odprawy zwolnionego nauczyciela nie potrąca się składek ZUS, ale podlega ona opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Są sposoby na finansowanie potrzeb szkoły gdy brakuje środków

Szkoła działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez organ prowadzący. Organ ten zwykle nie pomaga szkole bo sam narzeka na kondycję finansową. Ponadto przepisy nakazują szkołom odprowadzać dochody na jego rachunek. Na szczęście są przynajmniej dwa wyjścia z takiego patosu.

Reforma 2017 – zapowiedź rewolucji oświatowej

Podczas podsumowującej ogólnopolskiej debaty oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”, która odbyła się 27 czerwca w Toruniu zapowiedziano bardzo ważne zmiany dla systemu oświaty.

203

Za pracę w wakacje dyrektor może dostać urlop uzupełniający

Dyrektor może ubiegać się o udzielenie urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego, jeśli w związku z pracą w trakcie wakacji nie wykorzystał co najmniej 8 tygodni urlopu w roku kalendarzowym.

Warto stworzyć procedurę postępowania z nieodebranymi świadectwami

Przepisy nie nakładają na szkołę obowiązku wzywania uczniów do odebrania świadectw. Dyrektor może jednak podjąć działania mające na celu monitowanie absolwentów do ich odbioru, na podstawie zaleceń OKE lub wewnętrznej procedury postępowania ze świadectwami nieodebranymi w terminie.

202

Więcej nauczycieli z prawem do świadczenia kompensacyjnego

Od początku 2017 r. nauczyciele zatrudnieni w Centrach Kształcenia Praktycznego będą mogli przechodzić na świadczenia kompensacyjne. Tak zakłada najnowszy projekt zmian w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

W związku z ciążą nauczycielki dyrektor musi wycofać wypowiedzenie

Jeżeli dyrektor uzyska informację o ciąży pracownicy po wręczeniu jej wypowiedzenia, zobowiązany jest wycofać decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy.

W pensji urlopowej uśredniona stawka za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw podlega wliczeniu do pensji urlopowej w wartości średniej. Oblicza się je, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych i zastępstw przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą nauczycielowi w miesiącu korzystania z urlopu.

201

3 postulaty zmian dotyczące pracowników samorządowych

Tematem spotkania, które 1 czerwca odbyło się w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej pomiędzy przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego a Sekretarzem Stanu Ministrem Stanisławem Szwedem, były propozycje zmian dotyczące statusu i wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w oświacie.

Pracodawcy nie unikną podpisania umowy o pracę i potwierdzenia na piśmie jej warunków

Na końcowym etapie prac legislacyjnych jest projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada, że pracodawca będzie musiał jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy podpisać z nim umowę lub potwierdzić na piśmie jej warunki oraz zapoznać go z regulaminem pracy.

Opóźniając przejście na emeryturę można otrzymać ostatnią nagrodę jubileuszową

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

testowy

Stan nieczynny nauczyciela nie obciąży finansowo szkoły

Stan nieczynny pozwala nauczycielowi, który otrzymał wypowiedzenie, na przedłużenie zatrudnienia o 6 miesięcy. Nie otrzyma on jednak wówczas odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Komu zatem opłaca się skorzystać z tej instytucji prawnej?

Nagroda kuratora także dla emerytowanego nauczyciela

Nauczyciel - emeryt pracujący w szkole choćby na część etatu ma prawo do nagrody kuratora oświaty. Pod pewnymi warunkami, które warto poznać.

Na spóźnione wypowiedzenie jest ratunek

Spóźnione wypowiedzenie skutkuje przedłużeniem zatrudnienia do końca następnego roku szkolnego. Istnieje jednak sposób by tego uniknąć.

200

Zasady ustalania oceny zachowania muszą być zgodne z przepisami prawa

Uczniowie i ich rodzice powinni znać kryteria ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania. Zasady te należy jasno sformułować i zapisać w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Zajęcia socjoterapeutyczne i doradztwo zawodowe poza dziennikiem i świadectwem

Zajęcia socjoterapeutyczne i doradztwo zawodowe nie powinny być wpisywane do dziennika lekcyjnego, nie powinny być także oceniane ani wykazywane na świadectwie szkolnym.

Wypowiedzenie można wręczyć nauczycielowi także w czerwcu i lipcu

Dyrektor szkoły, który nie zdążył z wręczeniem nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy do końca maja, może zastosować skrócony okres wypowiedzenia i wręczyć je jeszcze do końca lipca. Wiąże się to jednak z koniecznością wypłaty odszkodowania dla zwalnianego nauczyciela.

199

Zwiększył się limit zarobkowy na emeryturze lub rencie

Od 1 czerwca 2016 r. podwyższeniu uległy kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, stosowane przy zawieszeniu albo zmniejszeniu emerytur i rent.

Zmiana przepisów w zakresie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych

Nowy druk zaświadczenia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, określenie informacji o ocenie opisowej i możliwość zmiany przez dyrektora imienia i nazwiska ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania na podstawie odpisu aktu urodzenia – to niektóre ze zmian wynikające z nowych przepisów w zakresie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych.

Zasady dopuszczania podręczników oraz programów nauczania na rok szkolny 2016/2017

Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół program nauczania. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

198

Wydłużenie terminów na odwołanie do sądu pracy

Obecnie, pracownik może podważyć przed sądem pracy wypowiedzenie stosunku pracy w terminie 7 dni. Natomiast w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia stosunku pracy jest to termin 14-dniowy. 14 dni dotyczy również powództwa z żądaniem nawiązania stosunku pracy. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy proponuje wprowadzenie jednolitego terminu 30-dni dla ww. czynności.

Uczeń promowany w trakcie roku szkolnego bez nowego arkusza ocen

Dla ucznia promowanego w ciągu roku szkolnego z klasy I do II nie zakładamy nowego arkusza ocen. Na dotychczasowym arkuszu dokonujemy odpowiednich wpisów o klasyfikowaniu i promowaniu do klasy II.

Nie w każdym przypadku staż zakończy się 31 maja

Tylko staże na wyższy stopień awansu realizowane bez dłuższych przerw zakończą się jutro tj. 31 maja. Natomiast awanse tych nauczycieli, którzy w trakcie trwania stażu byli z różnych przyczyn nieobecni w pracy, zostaną przedłużone a czasami przerwane. Nie każda jednak nieobecność w pracy wpłynie na długość trwania stażu. Warto biegle znać zasady przedłużania stażu, bo za wyznaczenie nowego terminu jego zakończenia odpowiada dyrektor szkoły.

197

Zmiana przepisów o gromadzeniu i przekazywaniu danych do SIO

Od 1 września 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o gromadzeniu i przekazywaniu danych do systemu informacji oświatowej. Zmiany nie są wprawdzie rewolucyjne ale warto wiedzieć, które przepisy o SIO zostaną zmodyfikowane i w jaki sposób.

Zadania dyrektora związane z zakończeniem stażu nauczyciela

Najważniejszą czynnością po zakończeniu stażu jest ustalenie dla nauczyciela oceny dorobku zawodowego, od której zależy rozpoczęcie procedury administracyjnej i uzyskanie przez nauczyciela wyższego stopnia awansu zawodowego. Swoją ocenę dyrektor opiera na informacjach zamieszczonych w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego, a także na projekcie oceny dorobku zawodowego sporządzonej przez dyrektora szkoły. To jednak tylko 1 z 8 zadań, jakie ma do wykonania dyrektora.

196

Wniosek o wolne na opiekę nad dzieckiem składa się na dzień przed skorzystaniem ze zwolnienia

Wniosek w sprawie zamiaru skorzystania 2 dni wolnych na opiekę nad dzieckiem powinien być złożony z wyprzedzeniem, nie później niż w przeddzień opieki.

Ruszył nabór do pilotażowego wdrażania nauczania oprogramowania

Od 13 maja szkoły mogą zgłaszać właściwym Kuratorom Oświaty swój udział w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych, które rozpocznie się 1 września 2016 r.

195

Zakończenie umowy przed wakacjami wiąże się z koniecznością wypłaty ekwiwalentu za urlop

Umowa zawarta z nauczycielem do końca zajęć lekcyjnych nie przyniesie dyrektorowi oszczędności przy wypłacie ekwiwalentu. Wręcz przeciwnie – to zawarcie umowy do końca czerwca 2016 r. pozwoliłoby zaoszczędzić na wypłacie ekwiwalentu i to aż za 6 dni. W dwóch przypadkach, mimo rozwiązania stosunku pracy przed wakacjami, dyrektor nie będzie musiał wypłacać ekwiwalentu – szczegóły w treści.

Wymiar pensum nauczyciela oddziału przedszkolnego zależy od grupy, która się opiekuje

W oddziałach przedszkolnych stosuje się pensum według wymiaru czasu pracy w grupie dzieci o największej liczebności w danym oddziale np. w grupie mieszanej 3,4 5-cio i 6-ciolatków przewagę liczebną stanowią 5-latki – pensum wychowawcy wynosi 25 godzin zajęć tygodniowo lub według zasady korzystniejszego pensum np. dla nauczyciela przedszkola wymiarem korzystniejszym będzie pensum 22-godzinne.

Świadczenia kompensacyjne także dla nauczycieli, których umowa rozwiązała się upływem czasu, na jaki została zawarta

Prawo do świadczenia kompensacyjnego mają nie tylko nauczyciele, którzy z własnej inicjatywy rozwiązali stosunek pracy zawarty ze szkołą, ale także ci, których stosunek pracy ustał na skutek upływu czasu, na jaki została zawarta ich umowa o pracę. Tak wynika z uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2016 r.

194

Zmiany w zasadach organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży nie obejmą m.in. wycieczek przedmiotowych i zielonych szkół

Od 1 kwietnia obowiązują nowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Nie dotyczą one jednak m.in. wyjazdów realizowanych przez szkoły w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Podawanie uczniom leków nie jest obowiązkiem nauczycieli

Poza udzieleniem pierwszej pomocy, nauczyciel nie jest uprawniony ani zobowiązany do podawania leków uczniom. Może go podać lekarz, pielęgniarka albo higienistka szkolna, sprawujący opiekę zdrowotną nad uczniem (na terenie szkoły lub poza nią).

193

ZNP domaga się 10% podwyżki pensji nauczycieli od stycznia 2017 r.

ZNP domaga się podwyżek pensji zasadniczej i zmiany mechanizmu wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli. Pensje miałyby być wypłacane z budżetu państwa, a nie z subwencji oświatowej, którą dysponują samorządy.

Zmiany w zasadach opodatkowania dotacji przeznaczonych na pensje osób prowadzących szkoły

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który m.in. likwiduje sprawdzian szóstoklasistów, przewiduje także dość istotną nowość w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o opodatkowanie dotacji przeznaczonych na wynagrodzenia osób pełniących funkcję organu prowadzącego szkołę niesamorządową.

192

Urlop zdrowotny nie jest świadczeniem uznaniowym

Jeżeli nauczyciel spełnia wymogi formalne określone w art. 73 ustawy – Karta Nauczyciela, to dyrektor nie może odmówić udzielenia mu urlopu dla poratowania zdrowia.

Przed wręczeniem wypowiedzenia sprawdź, czy nauczyciel nie jest chroniony przed zwolnieniem

Decyzja o wyborze nauczyciela do zwolnienia, nawet gdy jest oparta na arkuszu organizacji pracy szkoły i przeanalizowana pod kątem obiektywnych i rzeczywistych kryteriów, nie zawsze będzie mogła być wprowadzona w życie. Różne przepisy przewidują bowiem okresy ochronne dla nauczycieli, podczas których nie jest możliwe skutecznie wypowiedzenie im stosunku pracy. Przed rozpoczęciem procedury redukcji zatrudnienia warto sprawdzić, którzy nauczyciele są objęci taką ochroną i przez jak długi okres.

191

Szkoła może wprowadzić nowy zawód, ale za zgodą organu prowadzącego

Zawód w danym typie szkoły wprowadza (za zgodą organu prowadzącego) i likwiduje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły, który zamierza wprowadzić nowy zawód, jest obowiązany porozumieć się w tej sprawie z organem prowadzącym szkołę oraz zasięgnąć opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy.

Sale lekcyjne szkoły podstawowej i liceum mogą być na tym samym piętrze

Nie ma przeciwwskazań prawnych by sale lekcyjne szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego znajdowały się na tym samym poziomie w budynku.

190

Związki zawodowe także dla zatrudnionych na „umowach śmieciowych”

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych umożliwia zrzeszanie się w związkach zawodowych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Tą istotną zmianę odczują szczególnie nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w szkołach nie samorządowych.

Zbliżają się terminy przekazania baz danych do SIO według stanu na 31 marca 2016 r.

Termin na przekazanie baz danych oświatowych przez szkoły upływa 5 kwietnia br. Spis według stanu na 31 marca 2016 r. należy wykonać za pomocą programu SIO v.3.20. W tym roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

189

Zmiana wysokości odszkodowań wypadkowych

Od 1 kwietnia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Zebrania rady pedagogicznej powinny być protokołowane zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami

Ustalenia dotyczące zasad sporządzania i trybu zatwierdzania protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych, wnoszenia zastrzeżeń, dokonywania skreśleń, poprawek i sprostowań w treści protokołów, a także kwestie związane z wglądem do księgi protokołu na terenie szkoły, czy prawa do wydawania wierzytelnych odpisów protokołu należy określić w regulaminie rady.

188

Zajęcia specjalistyczne w oddziale sportowym niekoniecznie musi prowadzić instruktor lub trener

W oddziałach sportowych zajęcia specjalistyczne z zakresu danej dyscypliny sportu może realizować nauczyciel, który posiada kurs instruktorski lub trenerski z danej dyscypliny, a także nauczyciel wychowania fizycznego o kwalifikacjach właściwych dla danego typu szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 według nowych zasad

Od przyszłego roku szkolnego procedury rekrutacji nie będą już wyznaczać zapisy zawarte w statutach, a regulacje ustawy o systemie oświaty i przepisy wykonawcze. Jednolicie regulują one warunki i kryteria rekrutacji, sposób przeliczania punktów, terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz wykaz wymaganych dokumentów i terminy ich składania.

187

Zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego w większych szkołach muszą się znaleźć w regulaminie pracy

Zasady wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są określane w regulaminie pracy w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Spraw tych nie można wyłączyć z regulaminu i ustalić samodzielnie w drodze zarządzenia, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Wynagrodzenie nauczyciela zawsze ustala się zgodnie z posiadanym wykształceniem i stopniem awansu

Osoba z wykształceniem magisterskim bez przygotowania pedagogicznego, która nie posiada pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na danym stanowisku, ale zostaje zatrudniona za zgodą organu prowadzącego, dla celów płacowych powinna być traktowana zgodnie z posiadanym wykształceniem.

Wgląd do protokołów posiedzeń rady pedagogicznej także dla osób spoza szkoły

Dyrektor szkoły powinien udostępnić protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej na wniosek każdej osoby, która wystąpi z takim żądaniem. Dokumenty te stanowią bowiem informacje, które powinny być udostępnione w trybie dostępu do informacji publicznej. Szkoła może jednak żądać zwrotu kosztów wykonania kopii takich dokumentów.

186

Zwolnienie na każdą rozprawę w sądzie

Dyrektor szkoły jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie sądu bez względu na rodzaj sprawy. Za czas takiego zwolnienia wynagrodzenie nie przysługuje.

Trwają prace nad rozbudową Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazali do konsultacji projekty rozporządzeń określających charakterystyki II stopnia dotyczące poszczególnych poziomów kwalifikacji w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji. Projekty zostały skierowane do zaopiniowania m.in. przez pracodawców i związki zawodowe.

185

Utworzenie oddziału sportowego wymaga zgody organu prowadzącego

Oddziały sportowe mogą być tworzone w gimnazjach dla młodzieży. W oddziale sportowym jest prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale. Warunkiem utworzenia oddziału sportowego jest posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia sportowego.

Ukaranie karą porządkową bez konsultacji związkowych

Ukaranie nauczyciela karą porządkową wymaga jego wysłuchania. Na tym etapie nie ma jednak konieczności uzyskiwania opinii związku zawodowego. Konsultacja ze związkiem zawodowym jest obowiązkowa dopiero w momencie rozpatrywania sprzeciwu nauczyciela od nałożonej kary.

184

Zasady rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 r. odbywa się na zasadach określonych przepisami rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty (art. 20a-20zh) oraz rozporządzenia w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Wygrany konkurs nie oznacza jeszcze objęcia stanowiska dyrektora

W wyroku z 16 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy potwierdził prezentowane od kilku lat stanowisko, zgodnie z którym powołanie już zatrudnionego nauczyciela na stanowisko dyrektora szkoły jest czynnością z zakresu prawa pracy. Nowością jest teza, że czynność ta może być oceniana także pod kątem nadużycia prawa, dlatego, wygrany konkurs nie zawsze gwarantuje objęcia funkcji dyrektora.

Różne sposoby klasyfikowania opłaty za nauczycielskie legitymacje

Wydatki na legitymacje nauczycielskie powinny zostać zaklasyfikowane w zależności od tego, jak została określona sprzedaż na fakturze oraz od opisu faktury pod względem merytorycznym.

183

Za ferie zimowe spędzone w pracy nie zawsze przysługuje urlop uzupełniający

Nauczyciel może być wezwany do pracy w ferie szkolne tylko na 7 dni i tylko do wykonywania zdań takich jak przeprowadzanie egzaminów, przygotowanie i zakończenie roku szkolnego, a także opracowywanie szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Za taką pracę nauczyciel nie dostanie dodatkowego wynagrodzenia a często także nie odzyska straconego urlopu wypoczynkowego.

Wybór przedmiotów rozszerzonych w liceum muszą zaopiniować 3 organy

Propozycje przedmiotów realizowanych w liceum na poziomie rozszerzonym przedstawia dyrektor szkoły. Decyzja wymaga jednak zasięgnięcia opinii 3 organów szkoły, ale nie są one dla dyrektora wiążące.

182

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów powinien określać statut

Prawo oświatowe nie zawiera przepisów szczegółowo regulujących zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. Ten zakres spraw powinien być uregulowany w statucie szkoły, w części dotyczącej praw i obowiązków uczniów.

Szkoła może skorzystać z bezpłatnych owoców i warzyw poza programem „Owoce i warzywa w szkole”

Szkoły, poza programem „Owoce i warzywa w szkole”, mogą uczestniczyć w mechanizmie „Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”. Produkty otrzymane w ramach tego programu muszą spełniać określone normy, a szkoła – by je otrzymać musi złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Skrócony tydzień pracy i godziny ponadwymiarowe oraz doraźne zastępstwa

Nauczycielowi, któremu ustalono czterodniowy tydzień pracy, można przydzielić godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.

181

Wycieczka szkolna po godzinach nie zawsze mieści się w ramach czasu pracy

Nauczyciel może sprawować opiekę nad uczniami podczas wycieczki w ramach zajęć statutowych, w tym godzin karcianych, ale z zachowaniem prawa do odpoczynku oraz czasu pracy do 40 godzin w tygodniu. W innych przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie z nauczycielem umowy cywilnoprawnej.

Ważne zmiany w zasadach organizowania wypoczynku

Od 1 kwietnia 2016 r. wypoczynek dla dzieci i młodzieży będzie można zorganizować pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenie wypoczynku będzie się zaś odbywało wyłącznie elektronicznie i według nowych terminów. Zmieni się także karta wypoczynku. Ponadto wprowadzony zostanie limit uczestników wypoczynku, którzy mogą być pod opieką jednego wychowawcy.

180

Oświadczenie o korzystaniu z opieki nad dzieckiem jest ważne do odwołania

Pracownik nie ma obowiązku corocznie składać oświadczenia o zamiarze bądź braku zamiaru korzystania ze zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do lat 14. Dyrektor szkoły nie ma również podstaw, aby żądać od pracodawcy zatrudniającego drugiego rodzica informacji o takim oświadczeniu.

Zmieni się podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

W III kwartale tego roku do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafi projekt rozporządzenia dotyczący kompleksowej zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego.

179

Wychowawca internatu musi uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej

W posiedzeniach rady pedagogicznej uczestniczą m.in. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w danej szkole. Obowiązek ten dotyczy zatem także wychowawców internatu.

Urlop wychowawczy nauczyciela – bez minimalnego wymiaru

Przepisy nie przewidują minimalnego okresu korzystania z urlopu wychowawczego, z tym zastrzeżeniem że może być podzielony na nie więcej niż 5 części. Urlop może trwać nawet krócej niż miesiąc.

Preferencyjna stawka podatku VAT dla zakupów rady rodziców

Rada rodziców może zakupić komputery dla szkoły i skorzystać z zerowej stawki podatku VAT. Jeżeli zakup taki jest zgodny z regulaminem rady rodziców, to faktura powinna zostać wystawiona na ten organ.

178

Zmiany w Karcie Nauczyciela – pierwsze od września 2016 roku

Likwidacja godzin karcianych, rozszerzenie na wszystkich nauczycieli wymogu niekaralności za określone przestępstwa, objęcie wszystkich pracowników pedagogicznych – bez względu na miejsce zatrudnienia i wymiar etatu – przepisami o postępowaniu dyscyplinarnym, a także zmiany w zasadach finansowania jednorazowej gratyfikacji dla honorowych profesorów oświaty – to kluczowe rozwiązania projektu nowelizacji Karty Nauczyciela przygotowanego przez resort edukacji.

Za zgodą dyrektora lub ajenta stołówki szkolnej uczeń może wnosić na jej teren własny prowiant

Przepisy regulujące tzw. żywienie zbiorowe w szkole nie dotyczą prowiantu będącego własnością ucznia. Nie ma podstawy prawnej zakazującej wnoszenia na stołówkę szkolną własnego jedzenia. Kwestie te powinny być jednak uregulowane w wewnątrzszkolnym regulaminie.

177

Zintegrowany System Kwalifikacji

Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji, którego wprowadzenie przewiduje ustawa uchwalona w zeszłym tygodniu, dyplomy i certyfikaty będą porównywalne. Określona zostanie jakość kursów i szkoleń, a polskie firmy zyskają nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności.

Zakresu obowiązków nie trzeba przekazywać co roku

Dyrektor nie jest zobowiązany corocznie na nowo ustalać zakres obowiązków nauczyciela, jeżeli nie dokonuje w nim zmian.