Przygotuj kuchnię szkolną na wizytę Sanepidu

Sprawdź, co skontrolować w kuchni i stołówce szkolnej zanim sprawdzi to Sanepid. Za ich właściwe funkcjonowanie odpowiadasz Ty i intendent.

332

Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Sprawdź, jakie zmiany w ustawie o systemie oświaty weszły w życie 15 grudnia 2018 r., a które będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w dotacjach od 1 stycznia 2019 r.

Od 2019 roku dotacja otrzymana na uczniów niepełnosprawnych będzie odrębnie rozliczana, aby w ramach tych środków były finansowane specjalne potrzeby uczniów niepełnosprawnych. W artykule znajdziesz szczegóły.

331

Zmiany w Karcie Nauczyciela – co musisz wiedzieć

Sprawdź, jakie zmiany w Karcie Nauczyciela weszły w życie 15 grudnia 2018 roku., a które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 roku.

Zasady przekazywania rodzicom kopii IPET

Sprawdź, czy szkoła jest zobligowana do przekazania kopii IPET dla rodziców i kiedy powinna to zrobić.

330

Zadania dyrektora związane z wprowadzaniem monitoringu

Dyrektor szkoły lub placówki informuje uczniów i pracowników szkoły lub placówki o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

Rezygnacja z urlopu wychowawczego – kiedy możliwa

Sprawdź, czy dyrektor musi odpowiedzieć pozytywnie na wniosek pracownicy o przerwanie urlopu wychowawczego.

329

Umowy o pracę w szkołach niepublicznych – jakie zmiany

Wprowadzony 1 września 2018 r. obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli placówek niepublicznych na podstawie umowy o pracę miał chronić nauczycieli przed zawieraniem tzw. umów śmieciowych oraz prowadzeniem zajęć z dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej. Sprawdź, co ma zmienić się w tym zakresie od 1 stycznia 2019 r.

Procedura ustalania i korygowania odpisów na ZFŚS

Grudzień to czas korygowania odpisów na ZFŚS do rzeczywistej liczby pracowników, na których odpisów tych należy dokonać.

328

Zmiana podstawowego miejsca pracy a dodatek stażowy

Dodatek przysługuje w podstawowym miejscu pracy, o ile nauczyciel udokumentuje zakończone okresy zatrudnienia.

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa podczas studniówki

Sprawdź, kto odpowiada za bezpieczeństwo uczestników studniówki organizowanej poza szkołą – jakie przepisy obowiązują oraz jakich zasad należy przestrzegać.

Uchybienia w zakresie ewidencjonowania godzin ponadwymiarowych

Dyrektor ma obowiązek zapłacić za realizowane godziny ponadwymiarowe bez względu na błędy w karcie nadgodzin. Uchybienia w zakresie ewidencjonowania godzin mogą być natomiast podstawą do zastosowania kary porządkowej.

327

Termin na dokonanie oceny pracy nauczyciela – co na niego wpływa

Sprawdź, jak nieobecność w pracy nauczyciela wpływa na termin dokonania oceny jego pracy.

Szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe na stołówki

Dyrektorzy szkół podstawowych chcący skorzystać z programu „Posiłek w szkole i w domu” będą mogli składać wnioski do organu prowadzącego do 15 kwietnia 2019 r.

Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ucznia na terenie szkoły

Jeden uczeń zniszczył drugiemu okulary na terenie szkoły. Sprawdź, kiedy za zniszczenie odpowiada szkoła i jakie warunki muszą być spełnione by się z niej zwolniła.

326

Wszyscy uprawnieni mogą się ubiegać o świadczenia z ZFŚS

Prawo do świadczeń z ZFŚS mają m.in. wszyscy pracownicy niezależnie od formy i okresu zatrudnienia, jak również wymiaru etatu. Bez znaczenia powinno być to, czy pracownik aktualnie świadczy pracę czy też jest nieobecny z powodu np. urlopu macierzyńskiego, urlopu dla poratowania zdrowia czy urlopu wychowawczego. Sprawdź, kto ma prawo do świadczeń z ZFŚS.

Ustalenie regulaminu rady pedagogicznej odbywa się w drodze uchwały

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Z uwagi na to, że rada pedagogiczna to organ kolegialny, wszelkie decyzje rady podejmowane są kolegialnie. Sprawdźmy czym one są.

325

Zasady modyfikacji IPET ustala szkoła

Przepisy nie określają wzoru IPET. Tym samym nie określają sposobu modyfikacji programu. Decyzja w tym zakresie będzie zależała od decyzji podjętych w szkole.

Trening ewakuacyjny od A do Z – wskazówki, które go usprawnią

Każda szkoła, do której przyjęto w nowym roku szkolnym więcej niż 50 nowych uczniów lub pracowników łącznie - zobowiązana jest do przeprowadzenia co najmniej jednej ewakuacji próbnej w roku. Sprawdź, jak zrobić to sprawnie i zgodnie z prawem.

Sprawdź, jak wyliczyć podstawę wymiaru odprawy pośmiertnej

Nauczyciel zmarły 11 października od sierpnia przebywał na zwolnieniu lekarskim, w związku z czym wypłacano mu jedynie dodatek za wysługę lat (zasiłek chorobowy wypłacał ZUS). Jakie wynagrodzenie uwzględnić do wyliczenia odprawy? Jak wyliczyć ekwiwalent urlopowy? Przed zwolnieniem lekarskim nauczyciel pobierał dodatek za wysługę lat, motywacyjny i funkcyjny z racji pełnienia funkcji dyrektora.

324

Znowu zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli

Czekają nas kolejne zmiany w ocenianiu nauczycieli. Sprawdź, na czym będą polegać i od kiedy będą obowiązywać.

Zmiany w prawie od 1 stycznia 2019 r.

Wiele zmian wynikających z reformy oświaty wdrażamy już od 2 miesięcy – od 1 września 2018 r. Kolejna porcja nowości wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Sprawdź, co czeka się w kolejnym roku kalendarzowym.

323

W arkuszach ocen jedynie klasyfikacja roczna i końcowa

W arkuszach ocen nie zamieszcza się wyników klasyfikacji śródrocznej. Sprawdź, jakie są zasady prowadzenia arkuszy ocen.

Upoważnienie do odbioru ze świetlicy a przepisy RODO

Sprawdź, czy szkoła powinna zażądać od rodzica żeby wypisane przez niego osoby upoważnione do odbioru wyraziły pisemnie zgodę na podanie ich danych w związku z odbiorem ucznia.

322

„Posiłek w szkole i w domu” – założenia programu

Jednym z założeń rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie gorącego posiłku przygotowanego w szkole, po to by mieć większą kontrolę nad składnikami i procesem produkcyjnym. Poznaj pozostałe założenia.

Zasady i przepisy o zwalnianiu uczniów z WF

Sprawdź, czy uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego może być zwolniony przez rodziców/opiekunów prawnych z obecności na tych zajęciach.

321

Zasady wynagradzania nauczycieli po 1 września 2018 r.

Sprawdź, jak zmieniły się przepisy z zakresu wynagradzania nauczycieli i nie popełnij błędów wypłacając wynagrodzenia w roku szkolnym 2018/2019.

Zasady wprowadzania zmian w regulaminie oceniania

Modyfikacja regulaminu oceniania nauczycieli powinna nastąpić w tym samym trybie, jak jego wprowadzenie. Poznaj szczegóły, aby nie popełnić błędu.

320

„Wyprawka szkolna 2018/2019” – poznaj szczegóły

Sprawdź, jakie kwoty na zakup podręczników będą przysługiwać uczniom w roku szkolnym 2018/2019.

Zasady przyznawania dodatku za wieloletnią pracę

Ustawa o pracownikach samorządowych gwarantuje pracownikowi m.in. dodatek za wieloletnią pracę. Sprawdź, jakie są warunki jego przyznawania.

319

Zmiany dotyczące kwot wolnych od potrąceń

Od 1 lipca 2018 r. wysokość świadczenia wolnego od potrąceń jest określana kwotowo. Poznaj szczegóły.

Pensum nauczycieli niepełnosprawnych od 1 września 2018 r.

Sprawdź, jak od 1 września 2018 r. nowe przepisy regulują pensum nauczycieli niepełnosprawnych.

318

Zasiłek na zagospodarowanie od 1 września 2018 r.

Od dnia 1 września 2018 r. nauczyciele nie będą uprawnieni do zasiłku na zagospodarowanie. Jednak w przypadku nauczycieli, którzy spełnili warunki do otrzymania zasiłku przed 1 września 2018 r. dyrektor szkoły ma obowiązek wypłacić zasiłek na dotychczasowych zasadach.

RODO a rozpowszechnianie wizerunku

Sprawdź, czy może być jedna ogólna zgoda na wykorzystanie wizerunku na rok szkolny lub czteroletni cykl kształcenia, czy jednak bezwzględnie konieczne jest zbieranie zgód w związku z każdym wydarzeniem szkolnym.

317

Wniosek o rozpoczęcie stażu po 1 września a data rozpoczęcia stażu

Nauczyciel złożył wniosek o rozpoczęcie stażu po 1 września 2018 r. Sprawdź, jaka jest w tej sytuacji prawidłowa data otwarcia stażu.

RODO a ZFŚS – praktyczne zagadnienia

Sprawdź, czy do wniosków o świadczenia z ZFŚS powinny być dostarczane faktury, zaświadczenia lekarskie na podstawie których dyrektor ocenia zasadność przyznania pomocy socjalnej.

316

RODO a wnioski w celu skorzystania z ZFŚS

Na jakiej podstawie można przetwarzać dane osobowe pracownika i członków jego rodziny znajdujące się w oświadczeniu wysokości dochodów w rodzinie i we wnioskach o skorzystanie ze świadczeń z ZFŚS?

Procedura awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019

Sprawdź, jak krok po kroku przebiega awans zawodowy nauczycieli od roku szkolnego 2018/2019.

315

Zasady wydawania e-legitymacji w roku szkolnym 2018/2019

Szczegółowa procedura ubiegania się o e-legitymacje nie została uregulowana przez przepisy prawa oświatowego. Wydawanie e-legitymacji jest jednak możliwe od roku szkolnego 2018/219. Co zatem powinien zrobić dyrektor, który chce je wprowadzić.

Wkrótce kandydat na dyrektora będzie musiał mieć ocenę co najmniej bardzo dobrą

MEN planuje dostosować przepisy dotyczące wymagań wobec osób kandydujących na stanowisko dyrektora placówki oświatowej do nowej skali oceny pracy nauczycieli.

314

Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli od 1 września 2018 roku

Jeżeli nauczyciel zatrudniony w placówce jest nieobecny w pracy np. z powodu choroby, urlopu zdrowotnego, bezpłatnego czy urlopów związanych z rodzicielstwem, można zawrzeć z innym nauczycielem umowę o pracę na zastępstwo. Sprawdź, jakie dane – zgodnie z RODO – można zawrzeć w takiej umowie.

Zebranie rady pedagogicznej – ustalenie zadań na rok szkolny 2018/2019

Sprawdź, jakie zagadnienia dotyczące opieki i bezpieczeństwa omówić na zebraniu rady pedagogicznej.

313

W umowie na zastępstwo – niezbędne minimum danych

Sprawdź, jakie – zgodnie z RODO - dane osoby zastępowanej można wpisać do umowy o pracę na zastępstwo.

312

Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2018 roku

Sprawdź, jakie zmiany w szkolnictwie zawodowym planowane są od roku szkolnego 2018/2019.

Wynagradzanie pracowników niepedagogicznych w nowym roku szkolnym

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują nowe zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych.

311

Zmiany w wymiarze czasu pracy od 1 września 2018 r.

Poznaj zmiany z zakresu czasu pracy nauczycieli, które obowiązywać będą od 1 września 2018 r.

Zasady powołania opiekuna samorządu uczniowskiego

Do końca sierpnia dyrektor powołuje opiekuna samorządu uczniowskiego. Sprawdź, jak zmieniły się przepisy w tym zakresie.

310

ZFŚS nie służy do finansowania upominków

Przyznanie świadczenia za długoletnią pracę godzi w zasadę przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego.

Zasady udzielania dotacji dla szkół

Na jakiej podstawie może być udzielona dotacja dla szkół? Na co można ją przeznaczyć? Co powinna zawierać uchwała organu prowadzącego?

309

Zakaz aktywności zarobkowej w trakcie urlopu zdrowotnego

Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach na podstawie odrębnych stosunków pracy. W jednej ze szkół ma rozpocząć urlop zdrowotny. Czy w związku z tym musi skorzystać w drugiej szkole z urlopu bezpłatnego?

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe

Będzie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe. Poznaj 10 obszarów zmian oraz najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowej.

308

Zasady występowania samorządu uczniowskiego z opinią do organów szkoły

Reprezentantem ogółu uczniów są organy samorządu uczniowskiego i to one powinny wystąpić z opinią do organów szkoły.

Wzór arkuszy ocen dla szkół wszystkich typów

Czy jest konieczne prowadzenie zbioru arkuszy ocen dla szkół wszystkich typów (MEN-II/163/2) zawartego w rozporządzeniu z 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, skoro nie ma takiego druku w nowych rozporządzeniach?

307

Zasady zawierania umów na ubezpieczenie uczniów NNW

Żaden przepis nie zobowiązuje szkoły do zawarcia umowy ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli jednak szkoła podejmie taką decyzję to należy postępować według określonych zasad.

Zasady udostępniania podręczników dotowanych przez MEN

Poznaj zasady postępowania w przypadku zniszczenia lub zgubienia przez ucznia podręcznika dotowanego przez MEN.

306

Termin usprawiedliwienia nieobecności przez pracownika

Jeśli dyrektor szkoły w wewnętrznych przepisach nie ureguluje tej kwestii, pracownik usprawiedliwia nieobecność osobiście, telefonicznie, drogą pocztową lub przez inną osobę. Za datę zawiadomienia drogą pocztową przyjmuje się datę stempla pocztowego. Usprawiedliwienie nieobecności nie musi być natychmiastowe.

Nowe przepisy dotyczące wydawania duplikatów świadectw

Poznaj najważniejsze zasady wydawania duplikatów świadectw zgodne z przepisami rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.

305

„Dobry start” – wnioski już od 1 lipca

Rusza program „Dobry start”. 300 zł ma otrzymać każe dziecko uczące się, niezależnie od dochodów rodziny. Wnioski można składać od 1 lipca 2018 r.

Ustanie zatrudnienia a wypłata świadczenia urlopowego

Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w danym roku szkolnym, nawet jeśli placówka wypłaca świadczenie po ustaniu zatrudnienia. Liczy się fakt zatrudnienia w ciągu roku szkolnego a nie w dniu wypłaty świadczenia.

304

Wybór lekarza wydającego orzeczenie o potrzebie urlopu zdrowotnego

Orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia może wystawić wyłącznie lekarz jednostki medycyny pracy, z którą szkoła ma umowę.

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia – tylko gdy okres ten skraca pracodawca

Na wniosek pracownika można ustalić wcześniejszy termin ustania stosunku pracy, niż wynikający z okresu wypowiedzenia. W takim wypadku jednak odszkodowanie za skrócenie wypowiedzenia nie przysługuje.

303

Zniszczenie lub zgubienie podręcznika a regulamin

Sprawdź, co powinno się znaleźć w regulaminie udostępniania podręczników dotowanych przez MEN.

Zlikwidowana szkoła w świadectwie pracy

W skład zespołu szkół wchodziła zlikwidowana obecnie szkoła podstawowa. Zespół posiada akta osobowe pracowników tej szkoły. Jednak z byłych nauczycielek, która pracowała w tej szkole jeszcze przed połączeniem w zespół, zwróciła się o wystawienie w świadectwie pracy. Jakiego pracodawcę należy wskazać w treści świadectwa?

302

Uniknij błędów przy wypełnianiu świadectw w roku szkolnym 2017/2018

Sprawdź, jak powinieneś wypełnić świadectwa szkolne w tym roku szkolnym. Na co zwrócić uwagę uwzględniając zmiany wynikające z nowego rozporządzenia w sprawie świadectw.

Przegląd dokumentacji na koniec roku szkolnego 2017/2018

Sprawdź, jakie dokumenty skompletować, na co zwrócić uwagę oraz jakich terminów musisz dotrzymać w roku szkolnym 2017/2018

301

Promocja ucznia w ciągu roku, a data wystawienia świadectwa

Promocja ucznia szkoły podstawowej do następnej klasy jest możliwa w trakcie roku szkolnego. Z jaką datą wypisać świadectwo ukończenia klasy?

Od 1 stycznia 2019 r. podwyżki dla nauczycieli

Płace nauczycieli mają wzrosnąć o 15,8%. Planowane podwyżki uwzględniają jednak również wzrost wysokości dodatków pochodnych od płacy zasadniczej.

300

Ugryzienie kleszcza podczas wycieczki, zielonej szkoły lub wyjścia do lasu - postępowanie szkoły

Rozpoczął się sezon wycieczek szkolnych i zielonych szkół – warto więc pomyśleć o takim zaplanowaniu wypoczynku organizowanego przez szkołę, by był dla uczniów nie tylko atrakcyjny, ale także bezpieczny. Jednym z zagrożeń czyhających podczas wypoczynku na świeżym powietrzu są kleszcze. Sezon wzmożonej aktywności kleszczy to okres od marca do końca czerwca oraz od sierpnia do października. Sprawdź, jak postąpić w przypadku ugryzienia ucznia przez kleszcza. Lekarze są zgodni co do tego, że kleszcza należy usunąć jak najszybciej. Czy nauczyciel powinien sam wyjąć kleszcza, czy może pojechać z uczniem do przychodni?

Procedura tworzenia klas integracyjnych od 1 września 2018 r.

Poznaj procedurę tworzenia klasy integracyjnej w szkole podstawowej od 1 września 2018 r. Jakie zmiany należy wprowadzić w arkuszu organizacji pracy szkoły?

299

Świadectwa, arkusze ocen, e-legitymacje – nowe druki już w tym roku szkolnym

Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje obowiązywać będą już w tym roku szkolnym. Natomiast przepisy dotyczące uwierzytelniania świadectw, dyplomów i zaświadczeń wejdą w życie dopiero 1 września 2018 r.

Sankcje za naruszenie przepisów RODO

Gdy RODO wejdzie w życie, czyli po 25 maja 2018 roku organ nadzorczy będzie mógł decydować o nałożeniu kary pieniężnej już w chwili stwierdzenia naruszenia, a nie dopiero w wyniku niewykonania decyzji administracyjnej. Sprawdź, co jeszcze się zmieni.

Postępowanie z uczniem, który nie uczęszcza na zajęcia

Sprawdź, co zrobić gdy uczeń przestał uczęszczać na zajęcia szkolne, a rodzice nie zgłaszają się do szkoły na rozmowę.

298

Zmiany w organizacji wycieczek – porównanie dotychczasowych i nowych przepisów

Sprawdź, jak zmienią się zasady organizacji wycieczek, zielonych szkół i wypoczynku.

Zamiast wypowiedzenia pomyśl o ograniczeniu zatrudnienia

Podejmując decyzje w sprawie zwolnień, nie zapominaj też o alternatywach. Zamiast wręczać wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, którego nie można dalej zatrudniać w pełnym wymiarze zajęć, możesz zaproponować mu, z takich samych przyczyn ograniczenie zatrudnienia.

297

Zasady opiniowania arkusza przez związki zawodowe

Związek zawodowy może jedynie przedstawić swoją opinię w sprawie arkusza organizacji szkoły. Nie ma uprawnień w zakresie wydawania zaleceń dyrektorowi w tej sprawie. Co z danymi osobowymi z arkusza?

Majowy ruch kadrowy: właściwie zredaguj wypowiedzenie

Niewątpliwie najważniejszą czynnością kadrową w okresie ruchu służbowego jest wręczenie nauczycielowi oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy. Sprawdź, jak właściwie je zredagować i jakie elementy powinno zawierać.

296

Urlop nieferyjny – średnia urlopowa także nieferyjna

Od 1 stycznia 2018 r. dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole korzystają z urlopu na zasadach analogicznych jak nauczyciele placówek nieferyjnych.

Termin ważności orzeczeń wydanych przed 1 września 2017 roku

Sprawdź, do kiedy zachowują ważność orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed datą 1 września 2017 r.

295

Zasady opieki nocnej podczas zielonej szkoły

Przepisy nie wprowadzają obowiązku zapewnienia opieki nocnej uczestnikom zielonej szkoły. Karta Nauczyciela przewiduje wprawdzie możliwość zobowiązania nauczyciela do pracy w porze nocnej, ale może mieć to miejsce tylko w przypadkach określonych przepisami.

W trakcie urlopu zdrowotnego nie wolno podejmować aktywności zarobkowej

Dyrektor uzyskał informację, że nauczyciel w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia prowadzi intensywną działalność w ramach związku zawodowego. Czy w związku z tym dyrektor może odwołać go nauczyciela z urlopu?

294

Zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Sprawdź, w jaki sposób należy wprowadzić zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych, jeżeli dyrektor nie otrzymuje z żadnej organizacji związkowej informacji o przynależących do niej pracownikach.

Zasady opuszczania budynku szkoły

Dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo ucznia, który samowolnie opuści teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych.

293

Procedura wdrażania RODO w szkole

Do 25 maja 2018 r. powinieneś być już przygotowany do stosowania nowych przepisów dotyczących danych osobowych. Poznaj obowiązującą procedurę wdrażania RODO w 2018 roku.

Praca komisji socjalnej po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Pracownicy gimnazjum po włączeniu korzystają z ZFŚS wg zasad określonych w szkole podstawowej. Przepisy nie wymagają powoływania nowej komisji socjalnej.

292

Zasady organizacji wycieczki zagranicznej

Wycieczka zagraniczna, jak każda inna wycieczka organizowana przez szkołę powinna być przygotowana pod względem organizacyjnym i programowym, z uwzględnieniem specyfiki oraz warunki, w jakich będzie się odbywać.

Zasady dołączenia do zajęć etyki w trakcie roku

Sprawdź, czy na wniosek rodzica złożony w trakcie roku szkolnego można dopisać ucznia na zajęcia etyki oraz jak w takiej sytuacji klasyfikować ucznia.

291

Zasady organizacji nauczania domowego

Przypominamy nowe zasady organizacji nauczania domowego opisane w ustawie z Prawo oświatowe, które obowiązują od 1 września 2017 roku.

Zasady dokumentowania badań sanitarno - epidemiologicznych

Badania sanitarno – epidemiologiczne są bezterminowe i nie ma konieczności ich cyklicznego powtarzania, chyba że lekarz wpisze w książeczkę zdrowia datę kolejnego badania.

Rozdaje zajęć w arkuszu na rok szkolny 2018/2019

Sprawdź, jakie rodzaje zajęć należy zamieścić w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

290

Od 1 września 2018 r. katecheci będą mogli być wychowawcami klas

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych da katechetom możliwość bycia wychowawcami klas. Poznaj szczegóły.

289

Urlop na żądanie tylko dla niektórych pracowników

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach feryjnych nie mają prawa do urlopu na żądanie. Sprawdź, komu przysługuje taki urlop.

SIO - od 9 kwietnia nowe zasady przekazywania danych

Od kwietnia 2018 roku zmienią się zasady przekazywania danych do SIO. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

288

W rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym można sprawdzić tylko osoby, które mają opiekować się uczniami

Obowiązek weryfikacji pracowników w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym nie dotyczy osób, które nie będą wykonywały czynności związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub sprawowaniem opieki nad dziećmi. W praktyce informację z rejestru pozyskuje się tylko wobec nauczycieli.

Sprawiedliwość naprawcza jako metoda walki z przemocą rówieśniczą

W przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej ważny jest pozytywny przekaz. Interesującą propozycją programu rozwiązywania sytuacji przemocowych są praktyki oparte na idei sprawiedliwości naprawczej. Sprawdź, na czym to polega.

287

Zaniedbany uczeń – procedura postępowania

Sprawdź, jak postąpić w przypadku podejrzenia, że uczeń jest zaniedbywany fizycznie i/lub psychicznie w domu rodzinnym, czyli nie są zaspokajane jego potrzeby przynależności, bezpieczeństwa, pożywienia, snu, leczenia, rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

Wyższe dotacje na podręczniki dla niepełnosprawnych uczniów

Poznaj szczegóły projektowanych regulacji, które mają umożliwi zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

286

Zasady zwolnienia od pracy w związku z wezwaniem pracownika do sądu

Nauczycielowi wezwanemu w charakterze świadka w postępowaniu sądowym, dyrektor ma obowiązek udzielić niepłatnego zwolnienia od pracy. Pracownik powinien przedłożyć wezwanie sądu.

Uczeń ukradł drugiemu uczniowi telefon na terenie szkoły – procedura postępowania

Sprawdź, jak należy postąpić w przypadku kradzieży przez ucznia telefonu komórkowego lub innej rzeczy o znacznej wartości, innemu uczniowi na terenie szkoły lub podejrzenia takiej kradzieży.

285

W podstawie wymiaru płacy urlopowej nie uwzględniamy godzin ponadwymiarowych z bieżącego miesiąca

Nauczyciel placówki nieferyjnej w styczniu przez 2 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym. Czy należy za nie wyliczyć średnią urlopową uwzględniającą liczbę godzin ponadwymiarowych z okresu wrzesień - grudzień 2017?

Trzynastki za 2017 rok – co zrobić gdy popełnisz błąd

W szkołach zdarza się, że dyrektor wypłaca trzynastkę pracownikowi, który nie powinien jej otrzymać bądź odmawia wypłaty trzynastki osobie, która powinna ją otrzymać. Możliwe jest również wypłacenie trzynastki w zbyt niskiej lub wysokiej kwocie. Poznaj wskazówki jak reagować w takich sytuacjach.

284

Zmiany w wynagrodzeniach za jeden dzień urlopu kadry kierowniczej

Poznaj nowe zasady ustalania wynagrodzenia za jeden dzień urlopu dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze określone w nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Zmiany w dotacjach na podręczniki

Nowe terminy udzielania dotacji celowej przez wojewodę, zmiany w strukturze formularzy – to część zmian przewidzianych w projekcie rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki. Sprawdź, co jeszcze w tym zakresie ma zmienić się wiosną 2018 roku.

283

Zwolnienie z przyczyn organizacyjnych – albo stan nieczynny albo odprawa

W czasie stanu nieczynnego nauczyciel może rozwiązać swój stosunek pracy za porozumieniem stron. Nie spowoduje to jednak powstania prawa do odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn organizacyjnych.

To ile dyżurów w czasie przerw będzie pełnił nauczyciel zależy od specyfiki szkoły

Liczba dyżurów ustalona dla każdego nauczyciela zależy od liczby nauczycieli zatrudnionych w szkole i rozpoznania miejsc, w których dyżury powinny być pełnione. Dyżury należy zaplanować tak by zapewnić bezpieczeństwo uczniom.

282

Nabycie prawa do dodatku stażowego podczas zwolnienia lekarskiego

Nauczyciel, który przebywa na zwolnieniu lekarskim nabył prawo do dodatku stażowego. Jak postąpić w tej sytuacji skoro nie można, w tym czasie, wymagać od pracownika podpisania dokumentu do wypłaty.

Kontrola dokumentacji po 1 stycznia 2018 roku

Sprawdź, które dokumenty skontrolować i zaktualizować w nowym roku kalendarzowym oraz na co zwrócić szczególną uwagę.

281

Warunki uzyskania prawa do trzynastki po śmierci pracownika

Sprawdź, na kogo i na jakich warunkach, po śmierci pracownika, przechodzi jego prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Regulaminy organów szkoły – czy wymagają zarządzenia dyrektora

Obowiązujące w szkole regulaminy, najczęściej związane z bezpiecznym pobytem ucznia podczas zajęć w szkole oraz poza nią, powinny być wprowadzane zarządzeniem dyrektora szkoły. Nie dotyczy to regulaminów organów szkoły, które są przez nie uchwalane.

280

Za bezpieczeństwo podczas studniówki odpowiada szkoła

W zależności od tego, kto jest organizatorem szkolnej imprezy, ma ona charakter szkolny lub prywatny. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników spoczywa na organizatorach. Studniówka jest imprezą szkolną, więc odpowiada szkoła, także wtedy gdy bal organizowany jest poza szkoła np. w hotelu.

Urlop macierzyński nauczyciela w ferie zimowe a urlop uzupełniający

Sprawdź, czy nauczycielowi, który przebywał w czasie ferii zimowych na urlopie macierzyńskim, należy się urlop uzupełniający.

279

Zakup biletów do teatru z ZFŚŚ –czy jest wolny od podatku

Bilety do teatru zakupione dla pracowników z ZFŚŚ do kwoty 380 zł podlegają zwolnieniu z PIT, jeśli spełnione zostaną określone przesłanki zwolnienia. Sprawdź, jakie.

Przerwa świąteczna to czas wolny od zajęć ale nie od pracy

Przepisy prawa wprost nie nakładają na dyrektora szkoły organizacji zajęć opiekuńczych w okresie zimowej przerwy świątecznej. Nie jest to jednak zagadnienie oczywiste i co roku powstają wątpliwości z tym związane. Przeczytaj, kiedy powinieneś taką opiekę zapewnić.

278

Zmiany w dotowaniu szkół i placówek

Sprawdź, jak od 1 stycznia 2018 r. wyglądać będą nowe przepisy dotyczące finansowania zadań oświatowych.

Świąteczna impreza z władzami samorządowymi – czy można sfinansować z ZFŚS

Jeśli w imprezie okolicznościowej biorą udział osoby spoza kręgu uprawnionych, wówczas wydatki na poczęstunek nie mogą być finansowane z ZFŚS.

Odpis na ZFŚS liczony od całego świadczenia emerytalno-rentowego

Odpis na ZFŚS dla emerytowanego nauczyciela pobierającego emeryturę powiększoną o połowę renty z tytułu choroby zawodowej, powinien być liczony od całego świadczenia.

277

Organizacja nauczania indywidualnego w szkole

Aktualnie, jeżeli orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zostało wydane po 1 września 2017 r. – nie ma możliwości zorganizowania nauczania indywidualnego na terenie szkoły. Jeśli orzeczenie zostało wydane przed tą datą – nauczanie indywidualne powinno być zorganizowane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Nowości w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w Karcie Nauczyciela już są pewne. 24 listopada 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuje m.in. Kartę Nauczyciela. Większość zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Ich szczegółowe omówienie znajdziesz w Temacie numeru.

276

Wicedyrektor nie może zastąpić dyrektora – co zrobić

Sprawdź, kto i komu powierza funkcję dyrektora podczas nieobecności zarówno dyrektora jak i wicedyrektora.

Uczeń pali papierosy – co robić

Dzięki spisanym zasadom postępowania w razie wystąpienia problemu, każdy będzie wiedział co ma robić; ponadto działania będą zgodne z prawem i udokumentowane. W dzisiejszym wydaniu serwisu prezentujemy procedurę postępowania wobec niepełnoletniego ucznia, który pali papierosy.

Szkolenia okresowe bhp przeprowadza się cyklicznie

Sprawdź, czy po dłuższej nieobecności w pracy należy wysłać pracownika na okresowe szkolenie bhp, nawet jeśli ostatnie szkolenie okresowe jeszcze się nie przedawniło.

275

Zatrudnienie w 2 placówkach a wypłata wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch placówkach. W pierwszej wykorzystał cały okres wynagrodzenia chorobowego. Sprawdź, czy w drugim miejscu pracy powinien otrzymać wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy.

Udział w zebraniu rady obowiązkowy także w dniu wolnym od zajęć

Udział nauczyciela w zebraniu rady pedagogicznej jest obowiązkiem wynikającym ze stosunku pracy. Naruszenie tego obowiązku może być ukarane karą porządkową.

Sprawdź, czy właściwie dostosowałeś statut szkoły do nowych przepisów

Dotychczasowe statuty szkół podstawowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. Sprawdź, czy Twój statut jest zgodny z aktualnymi przepisami.

274

Zmiany wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych

Przeczytaj czy i kiedy trzeba będzie zmienić regulamin wynagradzania oraz aneksować umowy o pracę w związku ze wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych od 1 stycznia 2018 r.

Zasady informowania rodziców o szczegółach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w przyjęty w placówce sposób.

273

Zmiany w wynagradzaniu nauczycieli – co nowego

Nowe przepisy o wynagradzaniu będą korzystne dla najdłużej pracujących nauczycieli.

Zawieszenie ucznia w jego prawach – czy jest zgodne z przepisami

Sprawdź, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami można zawiesić ucznia w jego prawach.

272

Urlop uzupełniający w okresie zimowej przerwy świątecznej – czy to jest zgodne z prawem

Możliwe jest udzielenie urlopu uzupełniającego w okresie przerwy świątecznej. Urlopu tego udziela się w pełnych tygodniach roku szkolnego. Nie można go jedynie udzielić w czasie ferii letnich i zimowych, ponieważ w tym okresie nauczyciel ma prawo do bieżącego urlopu wypoczynkowego.

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą miały mniejsze kompetencje

W niektórych przypadkach opinie będą mogły wydawać jedynie poradnie publiczne. Sprawdź, w których sprawach niepubliczne poradnie mogą wydawać opinie, a co do których nałożono ograniczenia.

271

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

Część planowanych zmian w Karcie Nauczyciela dotyczy awansu zawodowego. Już dziś przeczytaj do czego się przygotować.

Osobie pełniącej obowiązki dyrektora szkoły obniża się pensum

Organ prowadzący określa zasady udzielania zniżek pensum. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć obniża się także osobie, która pełni obowiązki dyrektora szkoły w zastępstwie.

270

Zasady rozliczania wyjść prywatnych w godzinach pracy

Pracownik zatrudniony na podstawie Kodeksu pracy wyszedł do lekarza w godzinach pracy. To czy będzie musiał odrobić godziny zależy od zapisów regulaminu pracy i wzajemnych ustaleń z dyrektorem. 

Przykładowa procedura ewakuacyjna – 9 kroków

Próbny trening ewakuacyjny masz obowiązek przeprowadzić do 30 listopada. Już dziś przypomnij sobie i pracownikom najważniejsze zasady postępowania podczas ewakuacji.

269

Statut szkoły, WSO, koncepcja pracy szkoły – czy są zgodne z nowymi przepisami

Sprawdź, czy właściwie dostosowałeś dokumentację szkolną do nowych przepisów. W dzisiejszym wydaniu opisujemy jak – zgodnie z nowymi przepisami - powinny wyglądać statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania i koncepcja pracy szkoły. Za tydzień omówimy zmiany w kolejnych ważnych dokumentach.

Nowe przepisy dotyczące wieku emerytalnego

Sprawdź, jakie skutki dla nauczycieli będzie miało obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.

268

Zmiana pracodawcy i wymiaru etatu – co z godzinowym wymiarem dni opieki

Jeśli nauczyciel w poprzednim miejscu pracy wykorzystał godziny opieki nad dzieckiem w wyższym wymiarze niż przysługuje mu w nowym miejscu, wówczas do końca roku nie jest już uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia.

W czasie wypowiedzenia – obowiązek wykorzystania urlopu ale w wymiarze proporcjonalnym

W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo wykorzystać urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy danym roku kalendarzowym. Pracodawca może udzielić urlopu w wyższym wymiarze ale nie ma takiego obowiązku.

267

Zatrucie grzybami podczas wycieczki szkolnej – zasady postępowania

W przypadku zatrucia grzybami sytuacja może być bardzo poważna i ogromne znaczenie dla zdrowa i życia dzieci może mieć znajomość zasad postępowania. Sprawdź, jak postąpić w razie podejrzenia, że podczas wycieczki szkolnej uczeń miał kontakt z trującym grzybem.

Wdrażanie nowej podstawy programowej – opis 9 zadań dyrektora

Poznaj najważniejsze informacje dotyczące nowej podstawy programowej. Dowiedz się jak ją wdrożyć oraz w jaki sposób dostosować bazę lokalową szkoły do zalecanych warunków realizacji podstawy.

266

Zajęcia specjalistyczne - które będą trwały 45, a które 60 minut

Sprawdź, czas trwania których zajęć specjalistycznych został od 1 września 2017 r. zrównany do 45 minut.

W sytuacjach trudnych wychowawczo ważne jest spójne działanie

Każdy problem wychowawczy wymaga indywidualnego podejścia do ucznia, ale też w każdym przypadku szkoła musi reagować w ramach aktualnie obowiązującego prawa. Warto wypracować w szkole zasady współpracy nauczycieli i specjalistów, by działania podejmowane wobec ucznia były spójne.

Przekazywanie danych do SIO – poznaj nowe terminy

Sprawdź, jakie zmiany wprowadziło nowe rozporządzenie dotyczące zakresu danych przekazywanych do SIO.

265

Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej a funkcjonowanie organów szkoły

Sprawdź, jak powinny funkcjonować rada rodziców, samorząd uczniowski i rada pedagogiczna po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej.

Wagary? Spróbuj zatrzymać uczniów w szkole

Sprawdź, jak postąpić krok po kroku w przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia.

264

Zmiany w dokumentacji w przekształcanych szkołach

Sprawdź, w jaki sposób przekształcenie szkoły oraz zmiana jej nazwy wpłynęły na konieczność modyfikacji dokumentacji szkolnej.

Uczeń doświadcza przemocy domowej – 15 kroków

Sprawdź, jak postąpić krok po kroku jeśli podejrzewasz, że uczeń doświadcza przemocy domowej.

263

Staż pracy – co się wlicza

Sprawdź, czy okres pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad matką można zaliczyć pracownikowi do stażu pracy.

Przeniesienie służbowe nauczyciela – czy należy zweryfikować niekaralność

Dyrektor nie weryfikuje niekaralności karnej ani dyscyplinarnej nauczyciela przyjętego do szkoły wskutek przeniesienia służbowego.

Profilaktyka – co jest skuteczniejsze kary czy nagrody

Sprawdź, dlaczego pozytywny przekaz jest bardziej skuteczny niż negatywny. Poznaj 4 zasady skutecznej profilaktyki.

262

Zatrudnianie podczas stanu nieczynnego – jakimi zasadami się kierować

Sprawdź, jakie rozwiązanie zastosować zatrudniając nauczyciela, który z dniem 1 września 2017 r., na zastępstwo za innego nauczyciela.

Warunki rozpoczęcia stażu przez nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

Kiedy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo może rozpocząć staż oraz jakie warunki muszą zostać spełnione?

Telefon komórkowy a prywatność ucznia

W szkołach zdarzają się sytuacje konfliktowe, wynikające z używania telefonów podczas lekcji. Nauczyciele często nie wiedzą co mają prawo zrobić w takiej sytuacji. Tymczasem nauczyciel powinien postępować zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami. W swojej szkole możesz wprowadzić poniższe ustalenia.

261

Zatrudnienie w nowej szkole a zwrot zasiłku na zagospodarowanie

Jeżeli nauczyciel, któremu wypłacono zasiłek na zagospodarowanie, podejmie zatrudnienie w innej szkole bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy w szkole, w której wypłacono zasiłek, wówczas zasiłek nie podlega zwrotowi.

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji we włączanym gimnazjum – kto wydaje

Sprawdź, kto powinien wydać zarządzenie w sprawie inwentaryzacji w przypadku włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej.

260

Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej – jaka pieczątka

Od 1 września 2017 r. zespół szkół zostanie przekształcony w szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Jakiej pieczątki powinien używać dyrektor szkoły?

Spodziewane ustanie zatrudnienia – co z zasiłkiem na zagospodarowanie

Jeśli nauczyciel spełnia uprawnienia do zasiłku na zagospodarowanie to zasiłek powinien być wypłacony zgodnie z wnioskiem.

259

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa

Poznaj nowe wytyczne dotyczące edukacji dla bezpieczeństwa, które będą obowiązywać od 1 września 2017 roku.

Za korzystanie przez uczniów ze stołówki pobierane są opłaty

Zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych za korzystanie z posiłków w stołówce pobierane są opłaty. Organ prowadzący lub dyrektor szkoły, jeśli zostaną przyznane mu takie uprawnienia i kompetencje, powinien ustalić warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat wnoszonych przez uczniów i udzielania zwolnień.

258

Zmiany w organizacji zajęć WF od 1 września

Nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wejdzie w życie z początkiem nowego roku szkolnego. Sprawdź, jakie zmiany przewiduje.

Zaktualizowano kompetencje poradni psychologiczno-pedagogicznej

Projekt nowelizację rozporządzenia regulującego działanie poradni psychologiczno – pedagogicznych. Konieczna powstał by uzupełnić regulacje w związku ze zmianami, jakie zostały wprowadzone po wejściu w życie rozporządzenia w ustawie o systemie oświaty i ustawie – Prawo oświatowe.

257

Zmiany w organizacji kształcenia specjalnego

Zmiana struktury szkolnictwa sprawia, że dyrektor musi wziąć pod uwagę zarówno konsekwencje związane ze zmianą podstaw prawnych wsparcia udzielanego uczniom, jak również wymagania merytoryczne wynikające z wprowadzonych już regulacji oraz projektowanych zmian, w tym w zakresie.

Samoocena nauczyciela – kiedy jest potrzebna

Samoocena potrzebna jest w toku kontroli zarządczej (wówczas możesz zlecić nauczycielowi jej dokonanie) ale nie w procedurze oceny pracy.

256

Zmiany w zakresie wydawania orzeczeń i opinii

Sprawdź, jakie zmiany przewidziano w projekcie rozporządzenia w sprawie wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zmiany dotyczące konkursów i olimpiad

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad uczniowie realizujący indywidualny program lub tok nauki będą mogli wziąć udział w olimpiadach.

Wakacyjne obowiązki dyrektora – mini poradnik

Jest wiele wakacyjnych zadań i sytuacji, które wymagają od dyrektora zorganizowania pracy szkoły w tym czasie. Za tydzień część 2 – wakacyjne obowiązki dyrektora wynikające z reformy oświaty.

255

Zawieszenie w obowiązkach służbowych a świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe wypłacane nauczycielom z ZFŚS przysługuje również nauczycielom zawieszonym w obowiązkach służbowych. Nie zależy ono od faktycznego wykonywania pracy, ani od wynagrodzenia nauczyciela.

Nowy NIP i REGON dla przekształcanej szkoły

W związku z przekształceniem gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, konieczne będzie uzyskanie przez nowo powstałą szkołę podstawową nowego NIP oraz nowego numeru identyfikacyjnego REGON.

254

Zgoda związku zawodowego na odwołanie wicedyrektora – kiedy jest wymagana

Dyrektor nie musi informować związku zawodowego o zamiarze odwołania wicedyrektora. Jeśli jednak nauczyciel podlega szczególnej ochronie stosunku pracy, wówczas dyrektor powinien uzyskać zgodę związku.

WDŻ – jakie zmiany od 1 września 2017 r.

Zmiany w przepisach dotyczących zajęć wychowania do życia w rodzinie wprowadzono po to by dostosować sposób realizacji tych zajęć do nowego systemu szkolnego i nowej podstawy programowej.

253

Spis zadań do zrealizowania przed końcem roku szkolnego

Sprawdź, czy zrealizowałeś wszystkie zadania zamykające rok szkolny 2016/2017 i czy w natłoku obowiązków o niczym nie zapomniałeś.

Przekształcenie lub włączenie gimnazjum – co z księgami uczniów

Jak postąpić z księgami uczniów gimnazjum przekształconego w szkołę podstawową lub gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej, które rozpoczną działalność 1 września 2017 r.?

252

Wyprawka szkolna 2017

Sprawdź, co przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Wychowanie do życia w rodzinie – jak zaplanować od 1 września 2017 r.

Jako, że ramowy plan nauczania zawiera zajęcia wychowanie do życia w rodzinie, należy je zaplanować na kolejny rok szkolny.

251

Zmiana nazwy szkoły oznacza wymianę legitymacji i pieczęci

Nie jest błędem ani pomyłką w ścisłym słowa znaczeniu zmiana nazwy szkoły na legitymacji. Przepisy nie dopuszczają jednak do obrotu legitymacji z poprawkami i skreśleniami.

Wychowanie i profilaktyka a reforma oświaty

Od roku szkolnego 2017/2018 zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły będą wynikały z ustawy Prawo oświatowe. Zakłada się, że nowe regulacje prawne przyczynią się do odbudowy prestiżu społecznego i rangi szkoły jako instytucji systemu oświaty. Sprawdź, jak przepisy regulują zadania szkoły z zakresu wychowania i profilaktyki.

250

Zmiany w świadectwach szkolnych w roku szkolnym 2016/2017

Sprawdź, jakie zmiany wprowadziło obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. rozporządzenie w sprawie świadectw – jakie są nowe obowiązki dyrektora, zasady wypełniania i wydawania świadectw oraz jak uniknąć błędów.

Wymiana legitymacji jest konieczna gdy uczeń zmienił miejsce zamieszkania

Zmiana miejsca zamieszkania ucznia obliguje sekretarza do wydania nowej legitymacji szkolnej. W dokumencie tym nie dokonuje się skreśleń i poprawek.

249

Procedura powypadkowa w przypadku każdego urazu

W każdym przypadku zdarzenia nagłego, wywołanego przyczyną zewnętrzną, powodującego uraz lub śmierć ucznia pozostającego pod opieką szkoły, należy przeprowadzić procedurę wypadkową.

Okres wypowiedzenia zawsze kończy się 31 sierpnia

W przypadku złożenia wniosku przez nauczyciela o rozwiązaniu stosunku pracy okres wypowiedzenia w szkole feryjnej upływa zawsze 31 sierpnia 2017 r.

248

Zatrudnienie specjalisty ds. bhp w szkole wymaga przeprowadzenia naboru

W szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, stanowisko służby bhp jest stanowiskiem urzędniczym. Obsadza się je w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Zasady zamawiania komputerów do szkoły należy określić w wewnętrznych przepisach

W przypadku zakupu komputerów na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych szkoła ma obowiązek udostępnić oferty i pełną dokumentację oferentom. W pozostałych przypadkach zasady zamówień powinny określać przepisy wewnętrzne.

247

Trwają prekonsultacje na temat podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych

Prekonsultacje projektu podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych potrwają do 26 maja 2017 r.  MEN zachęca do przesyłania opinii.

Statut szkoły a zmiany w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Sprawdź, jak zadbać o przestrzeganie statutu szkoły podczas wdrażania zmian w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

246

Zielona szkoła – bezpieczeństwo, opieka, dokumentacja

Dokumentacja, zasady bezpieczeństwa, dobre praktyki - sprawdź, jak zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa zorganizować zieloną szkołę.

Rozwiązanie umowy w środku miesiąca - zasady

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie miesiąca dla pracownika z dłuższym stażem pracy możliwe jest jedynie w drodze porozumienia stron.

Okienko dla najmłodszych uczniów a opuszczanie budynku szkoły

Uczniowie klas I-III nie powinni opuszczać terenu szkoły bez opieki, w czasie zajęć prowadzonych przez szkołę. Także za zgodą rodziców.

245

W 2017 roku można spodziewać się wielu wypowiedzeń

W związku ze stopniowym wygaszaniem gimnazjum można spodziewać się, że dyrektorzy będą zmuszeni do wręczania wypowiedzeń i to nie tylko nauczycielom, ale także pracownikom niepedagogicznym. Zwolnień nie można wykluczyć również w szkołach podstawowych i placówkach innego rodzaju.

Przeniesienie służbowe jest możliwe mimo ochrony przedemerytalnej

Pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego mają chroniony stosunek pracy. W przekształconym gimnazjum można jednak takiego pracownika przenieść na inne stanowisko w specjalnym trybie przewidzianym w przepisach o pracownikach samorządowych.

244

Zasady podziału klasy w praktyce

Mam problem z uzyskaniem zgody na podział klasy liczącej 24 uczniów w tym 1 niepełnosprawny (upośledzenie w stopniu lekkim). Organ prowadzący wyraża zgodę na nauczyciela wspomagającego bez tworzenia klasy integracyjnej (arkusz organizacji szkoły nie pozwala wprowadzić nauczyciela wspomagającego, jeżeli nie jest to klasa integracyjna) - interpretacja rozporządzenia – w klasie integracyjnej 3 do 5 niepełnosprawnych. W sprawozdaniu SIO przy wprowadzeniu oddziału integracyjnego 24 uczniów, 1 z niepełnosprawnością ukazuje się komunikat w formie ostrzeżenia (20 uczniów i przynajmniej 1 niepełnosprawny).

Wychowanie do życia w rodzinie – w których szkołach

Celem nowego rozporządzenia jest dostosowanie sposobu realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie do nowych typów szkół wprowadzonych w ustawach reformujących system oświaty, nowych ramowych planów nauczania oraz nowych podstaw programowych.

243

Urlop zdrowotny a moment zaprzestania pracy

Sprawdź, jakie są warunki udzielania urlopu zdrowotnego i kiedy pracownik powinien zaprzestać świadczenia pracy.

Ramowe plany nauczania opublikowane – co nowego

Jakie zmiany wprowadzają nowe ramowe plany nauczania, które będą obowiązywać od 1 września 2017 r.?

242

Świadectwo pracy tylko na żądanie pracownika

Świadectwo pracy dla okresu zatrudnienia rozpoczętego przed 2017 r. a zakończonego nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r. wystawia się zawsze według zasad przewidzianych w znowelizowanych przepisach Kodeksu pracy.

Przekształcanie ustroju szkolnego - terminarz

Sprawdź, jakie terminy wdrażania zmian wynikających z przekształcenia ustroju szkolnego, obowiązują w okresie przejściowym od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Poznaj też terminy rozpoczęcia działalności przekształcanych szkół.

241

Zmiany dotyczące dotacji do materiałów dla uczniów niepełnosprawnych

Podpisano dwa równoległe rozporządzenia w sprawie wskaźników zwiększających dotację na materiały dla uczniów niepełnosprawnych.

Zajęcia rewalidacyjne -indywidualnie lub zespołowe

Sprawdź, jak zgodnie z prawem zorganizować zajęcia rewalidacyjne i co określają przepisy w tym zakresie.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 na nowych zasadach

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na kolejny rok szkolny będzie przebiegała nieco inaczej niż zwykle ze względu na wdrażaną reformę edukacji. Pierwszy raz nie będzie rekrutacji do I klasy gimnazjum. Sprawdź, na co zwrócić szczególną uwagę.

240

Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego podpisano 13 marca. Zawiera katalog 213 zawodów szkolnictwa zawodowego i będzie obowiązywać od 1 września 2017 r. 

Urlop zdrowotny nie uratuje ani przed zwolnieniem, ani przed stanem nieczynnym

W okresie urlopu zdrowotnego, a także po złożeniu wniosku urlopowego, a przed jego udzieleniem, nauczyciel może otrzymać informację o przeniesieniu w stan nieczynny.

Program wychowawczy i profilaktyki w nowym systemie oświaty

W roku szkolnym 2016/2017 obowiązują nadal dwa programy: szkolny program wychowawczy i program profilaktyki. W kolejnym będzie to jeden program wychowawczo-profilaktyczny.

239

Podczas wycieczki szkolnej doszło do wypadku. Jakie 10 kroków wykonać

Sprawdź, jak krok po kroku należy postąpić gdy w trakcie szkolnej wycieczki lub wyjścia poza teren szkoły, dojdzie do wypadku z udziałem ucznia.

Odprawa dla zwolnionych w wyniku wdrażania reformy – na jakich warunkach

Jeżeli dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowe zatrudnienie w gimnazjum, to rozwiązanie stosunku pracy nie uprawni nauczyciela do odprawy, gdyż nie wynika ze zmian związanych z wygaszaniem gimnazjum.

238

Rozkład czasu pracy nauczyciela korzystającego z obniżenia wymiaru czasu pracy ustala dyrektor

Ustalenie rozkładu zajęć nauczyciela zawsze należy do kompetencji dyrektora szkoły. Dotyczy to również nauczycieli korzystających z obniżenia wymiaru czasu pracy.

Obowiązki kadrowe wynikające z reformy

Ureguluj sprawy kadrowe uwzględniając zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Sprawdź, jak to zrobić.

237

ZNP krytycznie o zaostrzonych wymogach kwalifikacyjnych dla nauczycieli

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o tym, że opublikowany przez MEN projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zaostrzy wymogi kwalifikacyjne dla nauczycieli. ZNP krytykuje nowe przepisy płacowe dotyczące nauczycieli.

Środki czystości i napoje dla pracowników szkoły

Jako pracodawca zapewniasz pracownikom dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych, dostarczasz niezbędne środki higieny osobistej oraz zapewniasz wodę lub inne napoje zdatne do picia. Poznaj szczegóły tych obowiązków.

Specjalistę bhp zatrudniasz na podstawie umowy zlecenia

Ustawodawca wyraźnie wyróżnił dwie formy pełnienia funkcji w zakresie bhp. Pierwsza jest realizowana w formie służby bhp, a druga poprzez powierzenie wykonywania zadań służby bhp. Te dwie formy realizacji tego obowiązku nie są tożsame. Sprawdź, na jakich zasadach zatrudnić specjalistę bhp.

236

Wymogi kwalifikacyjne dla nauczycieli zostaną zaostrzone

MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Sprawdź, jakie zmiany przewidziano w projekcie.

Ty decydujesz o formie monitorowania realizacji podstawy programowej

Wybór sposobu realizacji tego zadania należy do dyrektora szkoły. Nie ma gotowego i uniwersalnego narzędzia do badania realizacji podstawy programowej. Sprawdź, jakie są 4 kolejne kroki monitorowania.

Przedłużenie okresu nauki dla niepełnosprawnego ucznia gimnazjum – na jakich zasadach

Okres nauki dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Sprawdź, jak to wygląda na przykładzie gimnazjum.

235

Za porozumieniem stron można zmienić umowę terminową w nieterminową

Zmiana rodzaju umowy o pracę może nastąpić w drodze porozumienia stron. W efekcie nastąpi również przekształcenie umowy w mianowanie.

W trakcie zwolnienia lekarskiego nie można wypowiedzieć umowy o pracę

Zwolnienie lekarskie chroni przed zwolnieniem nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy. Natomiast wobec nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania nie wpływa na skuteczność wypowiedzenia.

Urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym w czasie ferii zimowych

Analizując prawo nauczyciela do urlopu uzupełniającego należy sprawdzić, czy wykorzystał on minimum 8 tygodni urlopu w trakcie ferii letnich i zimowych, a jeśli nie - to dlaczego? Sprawdź kiedy należy udzielić urlopu uzupełniającego i kiedy urlop ten nie przysługuje.

234

Wpłacanie wynagrodzenia na konto bankowe osoby trzeciej jest możliwe

Pracownik może wskazać do przelewu swojego wynagrodzenia rachunek bankowy osoby trzeciej. Musi wówczas wyraźnie, w formie pisemnej udzielić takiej osobie pełnomocnictwa do odbioru wynagrodzenia w jego imieniu oraz wyrazić zgodę na wypłacanie wynagrodzenia na rachunek bankowy tej osoby.

Pracownikowi należy nieodpłatnie zapewnić odzież i obuwie robocze

Żaden pracownik nie powinien pokrywać kosztów zakupu przez szkołę odzieży i obuwia roboczego – ani w drodze przymusu, ani też dobrowolnie.

Palacz c.o. w szkole nie może pracować w 24-godzinnym systemie pracy

System równoważnego czasu pracy ustala się w regulaminie pracy. Można go zastosować jedynie na określonych stanowiskach, do których nie należy palacz c.o. w szkole.

233

Urlop zdrowotny nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny w wyniku reformy oświaty

Także po 1 września 2017 r. nauczyciel gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej przeniesiony w stan nieczynny, będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego.

Przekształcenie szkoły a jej samodzielność

Sprawdź kiedy szkoła może pozostać jednostką samodzielną oraz co może organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w związku z przekształceniem placówki.

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora gimnazjum

W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi gimnazjum, któremu kończy się kadencja, ale tylko do 31 sierpnia 2019 r.

232

Rządowy elementarz nie będzie już jedynym podręcznikiem

Zamiast odgórnie narzuconego „Naszego Elementarza”, nauczyciel będzie mógł sam wybrać podręcznik. Podręczniki mają pozostać bezpłatne.

Rodzice organizują, uczniowie się bawią. A kto odpowiada za bezpieczeństwo podczas studniówki?

Jeśli studniówka jest wpisana w kalendarz szkolnych imprez i uroczystości, to nawet jeśli jej organizacji podejmują się rodzice uczniów, za bezpieczeństwo uczestników zabawy odpowiada dyrektor szkoły.

231

Reforma oświaty: urlop zdrowotny nauczyciela po włączeniu gimnazjum do innej szkoły

Przeniesiony w stan nieczynny, nauczyciel gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej, będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego także po 1 września 2017 r.

Reforma oświaty - pierwsze przepisy obowiązują już od 14 stycznia

9 stycznia 2017 r. Prezydent podpisał ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. 11 stycznia ogłoszono je i opublikowano w Dzienniku Ustaw. Pierwsze przepisy tych ustaw wejdą w życie już w ciągu 3 i 14 dni od dnia ogłoszenia.