Komu przysługuje prawo do dodatku za pracę w trudnych warunkach

O tym, kto ma prawo do dodatku decyduje rozporządzenie. Organ prowadzący określa jedynie jego wysokość i warunki wypłacania. Poznaj szczegóły.

385

Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie

Sprawdź, czy z powodu niskiej liczny chętnych uczniów na zajęcia WDŻ można zorganizować zajęcia łącząc klasy.

Nowy sposób rozliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok

Nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dotyczący wynagrodzeń za 2019 rok określa rozporządzenie, które weszło w życie 26 grudnia 2019 roku.

384

Urlop nauczyciela zatrudnionego do 31 grudnia 2019 r.

Nauczyciel zatrudniony w placówce nieferyjnej od września do końca grudnia lub dalej ma prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu i wymiaru zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (nie szkolnym). Natomiast nauczyciel szkoły feryjnej zatrudniony na podobny okres także ma prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym ale tylko w stosunku do okresu zatrudnienia (pod warunkiem, że nie jest to jego pierwsza praca w szkole).

383

Zasady ewidencjonowania 6-letnich uczniów

Sprawdź, czy 6-latki powinny być wpisane do księgi ewidencji dzieci prowadzonej przez szkołę.

Sytuacje kryzysowe podczas zimowiska a RODO

Jeśli podczas trwania zimowiska dochodzi do sytuacji kryzysowej lub trudnej, jak pobicie, uszkodzenie ciała, wypadek ucznia, kradzież, znalezienie substancji niedozwolonej lub niebezpiecznego narzędzia – organizator zimowiska musi znać obowiązujące zasady postępowania – zgodne z przepisami prawa oraz z RODO. Na co zwrócić uwagę?

Rezygnacja z urlopu wychowawczego w trakcie roku szkolnego wymaga zgody dyrektora

Pracownik ma możliwość rezygnacji z urlopu wychowawczego w każdym czasie. Zgodę na wcześniejsze zakończenie urlopu wychowawczego musi jednak wyrazić dyrektor szkoły, gdyż to on go udziela nauczycielom w niej zatrudnionym. Poznaj szczegóły.

382

Zmiana zasad zwrotu kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i jego opiekuna

Nowelizacja Prawa oświatowego ma określić jednolite kryteria ustalania kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka i jego opiekuna do szkoły lub przedszkola. Poznaj szczegóły.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych – wskazówki dla dyrektora szkoły

Na zamknięcie ksiąg rachunkowych w związku z końcem roku obrotowego i budżetowego składa się szereg czynności, które przeprowadzane są zarówno przed końcem roku, jak również po jego zakończeniu. Publikujemy wykaz prac, które powinny być wykonane w IV kwartale 2019 roku.

Przebywanie na urlopie macierzyńskim a termin dokonania oceny dorobku zawodowego

Czy nauczycielka, która w maju 2020 r urodzi dziecko będzie mogła, będąc na urlopie macierzyńskim, złożyć sprawozdanie z odbytego stażu do dyrektora szkoły? Czy dyrektor może takie sprawozdanie przyjąć i czy potem nauczycielka może złożyć do organu prowadzącego wniosek o postępowanie egzaminacyjne? Jeśli nie, to o ile wydłuży się staż i kiedy nauczycielka może najwcześniej złożyć sprawozdanie do dyrektora szkoły?

381

Organizacja nauki dla ucznia, który w trakcie roku otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności

Pytanie: Uczeń otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym (dotychczas niepełnosprawność w stopniu lekkim). Szkoła nie ma oddziałów specjalnych ani integracyjnych, a rodzice ucznia chcą aby został on w szkole. Czy możliwe jest zorganizowanie uczniowi nauki w szkole ogólnodostępnej? Czy należy wnioskować o utworzenie oddziału integracyjnego? Czy klasę można prze w oddział integracyjny? Jak należy postąpić?

Zasady przeniesienia ucznia do innej klasy

Uczeń może być przeniesiony do innej klasy w trybie określonym w statucie – w formie kary. Nie jest to jednak jedyna możliwość przeniesienia. Dowiedz się więcej.

Jeden statut dla klas gimnazjalnych i licealnych starego typu

Sprawdź, czy w szkole, w której wygasło gimnazjum, ale pozostało 3-letnie liceum ogólnokształcące oraz utworzono 4-letnie liceum, można opracować nowy statut, czy należy dokonać zmian w dotychczasowym statucie.

380

Zmiany w podziale części oświatowej subwencji ogólnej w 2020 r.

Sprawdź, jakie rozwiązania przewiduje projekt nowego rozporządzenia regulującego sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów w 2020 r.

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa podczas studniówki

Sprawdź, kto odpowiada za bezpieczeństwo uczestników studniówki organizowanej poza szkołą – jakie przepisy obowiązują oraz jakich zasad należy przestrzegać.

Urlop wypoczynkowy po zmianie pracy

Tylko w pierwszym roku pracy prawo do urlopu nabywane jest z każdym miesiącem. W kolejnym roku pracy prawo do całego urlopu przysługuje od pierwszego dnia zatrudnienia. Poznaj szczegóły.

379

Zasady udzielania urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy jednego rodzica to 35 miesięcy lub 1050 dniWymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, przy czym na jednego rodzica jest to 35 miesięcy. Jak liczyć ten okres?

Zakres dostępu do danych uczniów w dzienniku elektronicznym

Nauczyciele mają dostęp do danych uczniów w dzienniku elektronicznym, ale tylko w takich klasach, w których prowadzą zajęcia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nauczyciele wyjeżdżają na zawody lub konkursy z uczniami, których nie uczą? Czy mogą mieć dostęp do danych tych uczniów w dzienniku elektronicznym?

Wszyscy nauczyciele korzystają z dni opieki nad dzieckiem wyłącznie w pełnych dniach

Sprawdź, czy dyrektor szkoły może korzystać ze zwolnienia na dziecko w wieku do lat 14 w wymiarze godzinowym, czy tylko w pełnych dniach.

378

Odpowiedzialność za organizację opieki medycznej w szkole

Sprawdź, jakie obowiązki dotyczą organizacji opieki medycznej ma dyrektorze szkoły oraz które z nich może scedować na pracowników.

Niespełnianie obowiązku szkolnego i brak kontaktu z rodzicami

Sprawdź, jak postąpić gdy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, a z jego rodzicami nie ma kontaktu.

Jakie nowe zasady rekrutacji będą obowiązywać w 2020 roku

Poznaj szczegóły zmiany jakie prowadzi obowiązujące od 2020 r. nowe rozporządzenie MEN dotyczące rekrutacji.

377

Zmiany zasad prowadzenia dokumentacji

Sprawdź, jakie zmiany w zasadach prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji obowiązywać będą od 1 września 2020 roku.

Przeprowadzenie serwisu monitoringu a ochrona danych osobowych

Do serwisu monitoringu szkolnego konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak rozliczać koszty wynagrodzenia nauczyciela uzupełniającego etat

Czy w jaki sposób i w jakim zakresie szkoła, w której nauczyciel uzupełnia etat powinna pokrywać koszty jego wynagrodzenia? Poznaj wskazówki eksperta.

376

Zasady zawierania umowy użyczenia gabinetu lekarskiego

Szkoła powinna zapewnić możliwość korzystania z gabinetu, ale to organ prowadzący zawiera umowę. Zawarcie umowy użyczenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nie wymaga uzyskiwania opinii rady rodziców.

Prawo do świadczeń z ZFŚS przysługuje u każdego pracodawcy

Sprawdź, czy nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach ma prawo do świadczeń z ZFŚS w obu placówkach, czy tylko w podstawowym miejscu pracy.

Oceny pracy nauczyciela można dokonać już w pierwszym miesiącu pracy

Nauczyciel został zatrudniony w nowej szkole od 1 września 2019 r. Czy dyrektor może ocenić nauczyciela po przepracowaniu w danej szkole tylko jednego miesiąca?

375

Nowy wzór statystycznej karty wypadku

Nowy wzór Z-KW Statystyczna karta wypadku obowiązuje od 17 października 2019 r. Poznaj szczegóły dotyczące nowego wzoru.

Nowe zasady uzyskiwania dyplomu zawodowego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Sprawdź, jakie zmiany wprowadziło nowe rozporządzenia w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Nowe zasady organizacji dowozu do szkół niepełnosprawnych uczniów

Poznaj nowe zasady dotyczące organizowania i refundowania kosztów transportu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Sprawdź, na jakie zmiany zwrócić uwagę.

374

Rozliczanie podróży służbowych – poradnik pracodawcy

Pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej w związku z wykonywaniem, na polecenie pracodawcy, zadań poza miejscem stałej pracy. Sprawdź, jakie obowiązki ma pracodawca oraz na jakich warunkach wypłaca się zaliczkę z tytułu podróży służbowej.

Nowości w zakresie procedury przeprowadzania rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 zostanie więc przeprowadzono według nowych zasad. Nowe rozporządzenie w sprawie rekrutacji wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Sprawdź, czego dotyczą regulacje przejściowe i na co zwrócić uwagę.

372

Zmiana w planie rozwoju zawodowego - na jakich zasadach

Zmiany w planie rozwoju zawodowego można dokonać zarówno na wniosek nauczyciela za zgodą dyrektora, jak i z inicjatywy dyrektora. Poznaj szczegóły.

Procedura zwalniania uczniów z zajęć religii/etyki

Zasady zwalniania uczniów z zajęć religii/etyki są specyficzne. Warto zapisać je w formie procedury. 

Nowe zasady odbioru legitymacji szkolnych

Aktualnie legitymację może odebrać nie tylko rodzic ucznia, ale także sam uczeń. Sprawdź, jakie zasady odbioru legitymacji obowiązują od września 2019 r.

373

ZNP: Nauczyciele chcą dalej strajkować, ale już bez powstrzymywania się od pracy

Nauczyciele chcą kontynuować protest w formie strajku włoskiego. Sprawdź, co to oznacza w praktyce.

Zasady zatrudniania wicedyrektora szkoły

Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Sprawdź, jakie są zasady powierzania tej funkcji.

Procedura tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego

Sprawdź, czy podczas tworzenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020 nie popełniono błędu.

371

Wysokość wynagrodzenia od 1 września 2019 r.

Sprawdź, ile dokładnie wynosi wynagrodzenie nauczycieli od nowego roku szkolnego.

Wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli a trzynastka

Sprawdź, czy w sprawozdaniu ze średnich wynagrodzeń nauczycieli należy ujmować wypłaconą trzynastkę nauczycieli zwolnionych z pracy.

Jakie informacje dołączyć do świadectwa pracy

Sprawdź, jaką informację oraz w jakiej formie, powinien podać pracownikowi pracodawca wraz ze świadectwem pracy, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

370

Nowe zasady opieki zdrowotnej w szkole

Nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniów przewiduje nowe rozwiązania prawne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej dla uczniów. Poznaj szczegóły. Przypominamy, co to oznacza dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego.

Jak udokumentować prawo do nagrody jubileuszowej

Nauczyciel dokumentuje swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. Są od tego wyjątki. Poznaj zasady dokumentowania prawa do tej nagrody.

369

Opieka w świetlicy szkolnej – jak ją zorganizować

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole należy zorganizować świetlicę w szkole. Informacja o prowadzeniu świetlicy i jej organizacji powinna zostać uwzględniona w statucie w miejscu określającym organizację szkoły.

Nowe zasady opieki zdrowotnej w szkole

Nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniów przewiduje nowe rozwiązania prawne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej dla uczniów. Poznaj szczegóły. Przypominamy, co to oznacza dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego.

Jak udokumentować prawo do nagrody jubileuszowej

Nauczyciel dokumentuje swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. Są od tego wyjątki. Poznaj zasady dokumentowania prawa do tej nagrody.

368

Zmiany w planie finansowym – kto może wprowadzić

Dyrektor może pisemnie wystąpić do organu samorządu z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki, podając uzasadnienie. Poznaj szczegóły.

Trzynastka a średnie wynagrodzenie

Sprawdź, czy w sprawozdaniu ze średnich wynagrodzeń nauczycieli należy ujmować wypłaconą trzynastkę nauczycieli zwolnionych z pracy.

Pierwsza wywiadówka – koniecznie przekaż te informacje

Poznaj listę zagadnień, które należy przekazać rodzicom uczniów na pierwszej wywiadówce.

367

Umowę zawiera się na rok szkolny a nie okres prowadzenia zajęć

Od 1 września 2019 r. z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Poznaj szczegóły.

PIT – kogo dotyczy zwolnienie od 1 września 2019 r.

Pracownicy, który nie ukończyli 26 roku życia, od 1 września 2019 r. mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Sprawdź, jakie warunki muszą zostać spełnione.

Obowiązki nauczycieli i wychowawców przed rozpoczęciem roku szkolnego

Sprawdź, co nauczyciele i wychowawcy klas powinni zrobić przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020. Przeczytaj na co zwrócić uwagę.

366

Zestawienie zmian w Karcie Nauczyciela

Sprawdź, jakie zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 września 2019 r. w Karcie Nauczyciela.

Zadanie kadrowo-płacowe w II połowie września

Sprawdź, jakie obowiązki kadrowo-płacowe masz w II połowie września.

Wielokrotne powtarzanie klasy – jakie ograniczenia

Uczeń może wielokrotnie powtarzać klasę, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, w której zależy to od zgody dyrektora. Poznaj szczegóły.

365

Zasady zwalniania uczniów przez rodziców

Uczniowie mogą być także zwalniani z niektórych zajęć w ciągu dnia na prośbę rodziców. Nieobecność ucznia na zajęciach w szkole powinna być jednak traktowana jako sytuacja wyjątkowa. Zasady zwalniania uczniów z zajęć przez rodziców zapisz w statucie szkoły. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

Zadanie kadrowo-płacowe w I połowie września

Sprawdź, jakie obowiązki kadrowo-płacowe masz w I połowie września.

Odprawa emerytalna w podstawowym miejscu pracy

Sprawdź, gdzie odprawę otrzyma nauczyciel mający uprawnienia do przejścia na świadczenie kompensacyjne, który pozostaje w zatrudnieniu na podstawie odrębnych stosunków pracy w dwóch szkołach.

364

Zasady przeprowadzania kontroli przeciwpożarowej w szkole

Sprawdź, kto może skontrolować szkołę w zakresie ppoż. oraz co jest sprawdzane podczas kontroli.

Właściwe zabezpieczenie prac remontowych

Sprawdź, kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie prac remontowych przeprowadzanych na terenie szkoły – zarządca obiektu, czy wykonawca prac.

Przerwa między urlopami zdrowotnymi musi wynieść co najmniej rok

Nie można przedłużyć czasu trwania urlopu dla poratowania zdrowia. Kolejnego urlopu można udzielić dopiero po upływie roku od zakończenia poprzedniego urlopu. Poznaj szczegóły.

363

Wgląd w dokumentację dotyczącą odwołania od oceny pracy

Sprawdź, czy nauczyciel, który wniósł odwołanie od oceny pracy dokonanej przez dyrektora, ma prawo uzyskać kopię pisma i załączonych dokumentów, które przekazał dyrektor do kuratorium wraz z odwołaniem.

Uczeń z niepełnosprawnością – czy potrzebny odrębny dziennik

Z uwagi na odrębną podstawę programową oraz inne rodzaje zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym zakłada się odrębne dzienniki. Poznaj szczegóły.

Świadczenia wypłacane obok zasiłków – czy pobiera się składki

Dodatek wiejski, wypłacany obok zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

362

Zasady przechowywania arkuszy ocen

Sprawdź, jak archiwizować arkusze ocen uczniów oraz jak je zabezpieczyć.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole niepublicznej

Niepubliczna szkoła jest zobowiązana do zapewnienia wszystkich wskazanych w orzeczeniu lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia form wsparcia. Zgodnie z art.  177 ustawy Prawo oświatowe, przepisy rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół.  

Policja nie może odmówić przyjazdu do szkoły

Sprawdź, czy Policja bądź pogotowie mogą odmówić przyjazdu na wezwanie pracownika szkoły.

361

Zmiany w SIO – co nowego od 1 września 2019

Dnia z 6 czerwca 2019 r. ukazał się projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Rozporządzenie ma obowiązywać począwszy od dnia 1 września 2019 r. Sprawdź, co ma się zmienić.

Włączenie szkoły i przedszkola do zespołu a księgi rachunkowe

W razie włączenia szkoły i przedszkola do zespołu należy dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych tych jednostek. Przepisy prawa nie wymagają jednak likwidacji jednostek budżetowych włączanych w zespół.

Świadczenie rehabilitacyjne a odprawa emerytalna

Pytanie: Czy można rozwiązać umowę na czas nieokreślony z nauczycielem będącym na świadczeniu rehabilitacyjnym powyżej 6 miesięcy, czy obowiązuje tę osobę ochrona emerytalna? Czy odprawa przysługuje nauczycielowi z którym umowa na czas określony została rozwiązana na 23 dni przed osiągnieciem wieku emerytalnego?

360

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r.

Sprawdź, jakie zmiany w Karcie Nauczyciela mają obowiązywać od 1 września 2019 r. Projektowane zmiany dotyczą wielu obszarów funkcjonowania szkół. Poznaj szczegóły.

359

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Poznaj planowane nowości w Karcie Nauczyciela, które obowiązywać mają od 1 września 2019 r.

Zasady organizacji wypoczynku w szkole

Sprawdź, jak właściwie zorganizować wypoczynek. Jak zgłosić organizację wypoczynku kuratorowi oświaty? Jak zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wypoczynku? Jakie obowiązki mają opiekunowie? Jak zapewnić właściwe warunki bhp?

Zasady bezpieczeństwa w górach

Podczas wyjścia z uczniami należy zachowywać szczególne środki ostrożności. Wszyscy jej uczestnicy muszą znać i przestrzegać zasady bezpieczeństwa. Sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo podczas wyprawy w góry.

357

Zasady dopuszczania programów i podręczników do użytku

Sprawdź, na co zwrócić uwagę w ramach dopuszczania programów i podręczników do użytku na rok szkolny 2019/2020. Jak zmieniły się przepisy?

356

Zasady klasyfikacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Sprawdź, jak dokonywać klasyfikacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłorocznych I klas – 8 wskazówek

Współpracę warto rozpocząć już na pierwszym spotkaniu z rodzicami uczniów przyjętych do nowo utworzonych klas pierwszych. Spotkanie takie warto zorganizować przed rozpoczęciem roku szkolnego, może to być termin tuż po zakończeniu rekrutacji. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

Podejrzenie, że uczeń jest zaniedbany fizycznie lub psychicznie – procedura

Sprawdź, jakie zasady postępowania stosować w razie podejrzenia, że niepełnoletni uczeń jest zaniedbywany fizycznie i/lub psychicznie. Co zrobić gdy podejrzewamy, że nie są zaspokajane jego potrzeby przynależności, bezpieczeństwa, pożywienia, snu, leczenia, rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

355

Zmiana organizacji roku szkolnego w placówkach artystycznych

W roku szkolnym 2018/2019 także w szkołach artystycznych zajęcia zakończą się już 19 czerwca 2019 r.

Organ prowadzący może ustalić wyższe wynagrodzenie niż w rozporządzeniu

Sprawdź, czy organ prowadzący może wprowadzić obiecywane przez MEN podwyżki już od czerwca, a nie od września.

354

Zmiany w Karcie Nauczyciela - jak wpłyną na pensum

Poznaj odpowiedzi na pytania dotyczące nowelizacji Karty Nauczyciela. Czy pensum nauczyciela praktycznej nauki zawodu będzie wynosiło 20 godzin, czy w związku z obniżeniem pensum z 22 na 20 wystarczy podpisać porozumienie zmieniające ? W jakim terminie należy podpisać w/w porozumienie? Czy z nauczycielem mającym zapis w umowie o pracę pełen etat także wymagane jest zawarcie porozumienia?

Wypowiedzenie w czasie urlopu wychowawczego – co powinieneś wiedzieć

Sprawdź, czy z przyczyn organizacyjnych można wypowiedzieć umowę o pracę nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, przebywającemu na urlopie wychowawczym.

353

Wyprawka szkolna 2019 – poznaj planowane zmiany

Trwają pracę nad nowym rozporządzeniem w sprawie „Wyprawki szkolnej” w 2019 r. Poznaj szczegóły planowanych zmian.

Świadczenie urlopowe nauczycieli wypłaca się do 31 sierpnia

Przepisy nie określają początkowego terminu wypłaty świadczenia urlopowego. W przypadku wypłaty przed sierpniem świadczenia wypłacane są proporcjonalnie do planowanego okresu zatrudnienia. Sprawdź, jak ograniczyć ryzyko wypłacania świadczeń w zawyżonej wysokości.

352

Zmiany w klasyfikacji uczniów już obowiązują

Nowelizacja prawa oświatowego pozwala na sklasyfikowanie absolwentów szkół średnich i dopuszczenie ich do matur przez dyrektorów lub innych nauczycieli wyznaczonych przez organy prowadzące szkoły. Poznaj szczegóły.

Jak zakwalifikować koszty udziału w konferencji

Sprawdź, czy właściwe jest zaksięgowanie faktury za pobyt głównej księgowej na konferencji głównych księgowych na koncie 405 z paragrafem 430. Czy taką konferencję można uznać jako podnoszenie kwalifikacji?

351

Zakończenie stażu po 1 września 2018 r. – nowy zestaw dokumentów

Nauczyciel w maju 2019 r. zakończy staż na stopień nauczyciela mianowanego. Sprawdź, jakie przepisy będą miały do niego zastosowanie, ile ma czasu na złożenie sprawozdania oraz jakie dokumenty ma załączyć do wniosku.

Ważność orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na I etap edukacyjny

Sprawdź, jak długo zachowuje ważność orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane po 1 września 2017 r.

350

Uprawnienie emerytalne – czy może być kryterium doboru do zwolnienia

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania posiada uprawnienia emerytalne, jednakże chce dalej pracować. Czy można zwolnić go z pracy, zapewniając godziny młodszemu nauczycielowi?

Przeniesienie na inne stanowisko nauczyciela objętego ochroną związkową

Nauczyciel pełniący rolę przewodniczącego związku zawodowego zostaje przeniesiony na inne stanowisko. Czy wymaga to zgody związków zawodowych?

349

Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego określa organ prowadzący

Sprawdź, w jakim terminie należy wypłacić dodatek za wychowawstwo wychowawcy klasy maturalnej.

Przeszukiwanie ucznia w trakcie wycieczki szkolnej

Czy udział ucznia w wycieczce szkolnej można uzależnić od wyrażenia przez rodziców (opiekunów prawnych) zgody na ewentualne przeszukanie dziecka przez opiekuna wycieczki w przypadku podejrzenia dziecka o zażywanie bądź posiadanie papierosów, narkotyków, alkoholu?

348

Oddelegowanie do innej placówki na zastępstwo w czasie strajku – czy jest zgodne z prawem

Sprawdź, jaka jest podstawa prawna delegowania nauczyciela do innej placówki oświatowej w zastępstwie strajkujących nauczycieli oraz czy nauczyciel może odmówić.

Ochrona stosunku pracy w szkole zatrudniające co najmniej 20 pracowników

Sprawdź, jak wygląda ochrona stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w szkole zatrudniającej co najmniej 20 pracowników.

347

W jakim stopniu organ prowadzący odpowiada za egzaminy w czasie strajku

Nie ma bezpośredniego związku pomiędzy organem prowadzącym szkoły a przebiegiem przeprowadzanych w nich egzaminów. Za prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty odpowiada dyrektor szkoły jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

Przeniesienie na inne stanowisko wymaga zgody nauczyciela

Nie można jednostronnie zmienić warunków pracy, ale za zgodą nauczyciela już tak. Poznaj zasady obowiązujące przy przenoszeniu na inne stanowisko.

346

Rekolekcje to nie wycieczka

Wyjście do kościoła w celu odbycia rekolekcji nie jest formą krajoznawstwa i turystyki organizowaną prze szkołę. Poznaj szczegóły.

Procedura opiniowania i zatwierdzania arkusza

Opracowując arkusz organizacji na rok szkolny 2019/2020 nie można pominąć zmian wprowadzonych rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Rozporządzenie to wnosi nowe regulacje i istotne zmiany, m.in. dotyczące terminów i zawartości arkuszy organizacji. Sprawdź, jak krok po kroku powinna wyglądać procedura opiniowania i zatwierdzenia arkusza.

345

Zielone szkoły, wycieczki, imprezy – co się zmieniło?

Jako dyrektor odpowiadasz za bezpieczeństwo uczniów i zorganizowanie imprez i wycieczek zgodnie z aktualnymi przepisami. Sprawdź, jak – zgodnie z aktualnymi przepisami – zorganizować i dokumentować zielone szkoły.

Wychowawcę można zmienić w trakcie roku szkolnego

Sprawdź, czy nauczyciel może zrezygnować w trakcie roku szkolnego z wychowawstwa ze względu na trudności w nawiązaniu właściwych relacji z uczniami i ich rodzicami. 

344

Zasady przechowywania dokumentacji świadczeń ze stosunku pracy

Sprawdź, gdzie należy przechowywać składniki wynagrodzenia jak dodatki, nagrody, podwyżka, a gdzie listy wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych – co musisz wiedzieć

O prawidłowości zamykanych ksiąg rachunkowych świadczy również przeprowadzona kontrola ewidencji analitycznej i syntetycznej. Obie ewidencje muszą być kompletne i, zgodnie z ustawą o rachunkowości, zawierać zapisy w ujęciu chronologicznym. Zapisy do ksiąg rachunkowych wnoszone muszą być na bieżąco. Sprawdź, na co zwrócić uwagę zamykają księgi rachunkowe.

343

Zmiana statutu po wygaśnięciu oddziałów gimnazjalnych – aktualizacja czy nowy statut

Po połączeniu szkoły podstawowej i gimnazjum powstał nowy statut. Od 1 września 2019 r. nie będzie już oddziałów gimnazjalnych, więc statut należy ponownie zaktualizować. Czy w takiej sytuacji należy stworzyć zupełnie nowy statut?

Zasady zwolnień w szkołach z oddziałami gimnazjalnymi

Aktualnie obowiązują jeszcze dwie procedury zwalniania nauczycieli. Sprawdź, którą z nich stosować w szkołach z oddziałami gimnazjalnymi.

Sporządzenie zastawienia obrotów i sald księgi głównej ze rok obrotowy – typowe zapisy

Na rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych masz czas do 26 marca 2019 roku. Sprawdź, jak zrobić to zgodnie z planem oraz jakie są typowe zapisy księgowe.

342

Zasady prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkołach

Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli. Sprawdź, jak wygląda procedura wprowadzania eksperymentów pedagogicznych w szkołach.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych po 1 stycznia

Poznaj nowe terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. oraz sprawdź, komu i kiedy wręczyć informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

341

Marcowe obowiązki dyrektora szkoły – 25 zadań

Sprawdź, jakie zadania dyrektor szkoły ma do zrealizowania w marcu 2019 r.

340

Zmiana przepisów dotyczących całorocznej opieki i organizacji zajęć w szkole niepublicznej od 1 września 2019 r.

Jeżeli w statucie szkoły, a także w umowie o kształcenie dziecka szkoła nie zobowiązała się do organizacji zajęć opiekuńczych w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych lub ferii letnich, to nie ma zobowiązania do organizacji tych zajęć. Istotne jest również określenie kalendarza danego roku szkolnego z układem przerw świątecznych, ferii i wakacji oraz przekazanie go rodzicom do wiadomości.

Trzynastka pracownika sezonowego – kiedy przysługuje

Szkoła zatrudniła palacza na okres od listopada do kwietnia następnego roku. Sezon trwa ponad 3 miesiące ale umowa w danym roku trwa krócej. Czy trzynastka należy się tylko wtedy jeżeli umowa sezonowa zawarta jest w danym roku budżetowym na trzy miesiące?

339

Procedury bezpieczeństwa podczas wycieczek zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że podczas zagranicznych podróży należy zachować szczególne środki ostrożności. Sprawdź, jakie.

Procedura wprowadzania regulaminów szkolnych

Organy wewnętrzne szkoły pracują na podstawie uchwalonych regulaminów. Na podstawie delegacji prawnej zawartej w statucie mogą w szkołach funkcjonować również różnorodne regulaminy np. pracowni szkolnych, organizacji wycieczek, konkursów. Sprawdź, jak krok po kroku wprowadzić procedurę.

338

Zasady ewidencjonowania druków ścisłego zarachowania

Sprawdź, jaki sposób należy ewidencjonować druki świadectw oraz legitymacji szkolnych.

Zasady działania stowarzyszeń i organizacji w szkole

Przypominamy, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole. Poznaj stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z 24 października 2018 r. z informacją dotyczącą zasad działania stowarzyszeń i organizacji w szkole.

337

W jaki sposób modyfikować IPET

Przepisy nie określają sposobu modyfikacji programu IPET. Decyzja w tym zakresie będzie zależała od decyzji podjętych w szkole.

Odwołanie od decyzji o zawieszeniu nauczyciela – jaki termin

Sprawdź, w jakim terminie dyrektor szkoły powinien przekazać komisji dyscyplinarnej odwołanie nauczyciela od decyzji o zawieszeniu go w pełnieniu obowiązków.

336

Kiedy dodatkowe wynagrodzenie za doraźne zastępstwa

Poznaj zasady przydzielania doraźnych zastępstw - ile zastępstw doraźnych w tygodniu może mieć nauczyciel oraz kiedy pracownikowi należy się za nie dodatkowe wynagrodzenie.

Jakie wydatki z dotacji będą kwestionowane w związku ze zmianą przepisów

Od 1 stycznia 2019 r. środki z dotacji na kształcenie specjalne mają być wydatkowane bezpośrednio na to kształcenie, a nie na zarządzanie placówką. Ponadto nowe zasady wydatkowania i rozliczania dotacji nakładają obowiązek szczegółowego rozliczania wydatków.

335

Zasady wydatkowania dotacji po 1 stycznia 2019 r.

Po zmianie dopuszczalnego przeznaczenia dotacji konieczne stało się odpowiednie dokumentowanie wydatków. Sprawdź, o czym pamiętać, aby nie popełnić błędu i nie musieć zwracać dotacji.

Trzynastki za 2018 rok - na co zwrócić uwagę

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje w pełnej wysokości tym pracownikom szkoły, którzy przepracowali w niej cały rok kalendarzowy. Trzynastki (w proporcjonalnie niższym wymiarze) otrzymają również Ci, którzy przepracowali co najmniej 6 miesięcy. Sprawdź, kto jeszcze.

334

Ustawa Prawo oświatowe – jakie zmiany od 1 stycznia 2019 roku

Sprawdź, jakie masz nowe obowiązki wynikające ze zmian w ustawie – Prawo oświatowe, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku.

Subwencja oświatowa na 2019 r. – co warto wiedzieć

W 2019 r. algorytm podziału subwencji oświatowej przewiduje m.in. większe kwoty na podwyżki i uczniów szkół branżowych. Sprawdź, co jeszcze.

333

Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2019 roku

Sprawdź, co zmieniło się w Kodeksie pracy i co zmiany te oznaczają dla dyrektorów szkół.

Zasady powołania komisji socjalnej do celów ZFŚS

Komisje socjalne mogą być tworzone wyłącznie na podstawie regulaminu ZFŚS, który w takim wypadku powinien określać ich skład oraz sposób powoływania i odwoływania. Poznaj szczegóły.

390

Strajkujący będąc w pracy nie wykonywali jej

Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy. W czasie strajku, który trwał wiosną 2019 roku pracownicy szkół i przedszkoli przychodzili do pracy, lecz jej nie wykonywali. Nie można zatem uznać okresu strajku za czas efektywnie przepracowany.

Przegląd lutowych obowiązków dyrektora szkoły

Sprawdź, jakie terminy i obowiązki z zakresu kadr, płac i zarządzania obowiązują Cię w lutym.