420

Zmiany zasad funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym

W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły jej dyrektor będzie ponosił odpowiedzialność za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Zasady udzielania zezwolenia na edukację domową

Sprawdź, czy nadal do wydania decyzji w sprawie edukacji domowej nie jest wymagana opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Pismo informujące Sanepid o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Poznaj wzór pisma informującego stację sanitarno – epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie COVID-19. Pamiętaj, że konieczne jest także poinformowanie stacji sanitarno-epidemiologicznej o wystąpieniu u pracownika lub ucznia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

419

Wsparcie uczniów biorących udział w kształceniu na odległość

Rząd przeznaczy kolejne środki na wsparcie uczniów w kształceniu na odległość. Tym razem 130 mln zł na zakup m.in. komputerów dla dzieci, trafi do dzieci z domów dziecka, jak i innych placówek rodzinnych.

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii

Na mocy nowych przepisów dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jakie możliwości będą miały szkoły?

418

Ustalenie szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Na początku września trzeba ustalić Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. Sprawdź, co powinien obejmować.

Uchwalenie planu pracy szkoły na początku roku szkolnego

Nie istnieje żadna podstawa prawna obligująca dyrektora szkoły do tworzenia planu pracy szkoły. Przygotowanie planu pracy może jednak bardzo uporządkować całoroczną pracę szkoły, warto więc rozważyć jego stworzenie. Sprawdź, jak to zrobić i co uwzględnić.

Potwierdź przekształcenie umowy zawartej z nauczycielem

Karta Nauczyciela przewiduje dwa przypadki, kiedy w trakcie trwania stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę dochodzi do przekształcenia podstawy zatrudnienia nauczyciela. Poznaj szczegóły.

416

Załóż akta osobowe nowym pracownikom

Jednym z obowiązków pracodawcy, który zatrudnia nowych pracowników jest założenie akt osobowych. Zasady prowadzenia akt pracowników określa rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty – obowiązki dyrektora

31 lipca ogłoszono wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Sprawdź, jakie obowiązki i terminy obowiązują dyrektorów w tym zakresie.

Uzyskaj od nauczyciela i pracownika niezbędne oświadczenia i informacje

Sprawdź, jakie informacje i jaką dokumentację należy pozyskać od pracowników przed ich zatrudnieniem.

415

Zasiłek chorobowy po wypadku przy pracy u innego pracodawcy

Nauczyciel uległ wypadkowi w innej szkole i tam ma płatny zasiłek wypadkowy 100 %.  W jakiej wysokości powinien wypłacać zasiłek chorobowy drugi pracodawca?

WDŻ – czy również w IV klasach liceum

Sprawdź, w których klasach 4 – letniego liceum ogólnokształcącego muszą odbywać się lekcje wychowania do życia w rodzinie.

413

Kształcenie na odległość w nowym roku szkolnym

Sprawdź, czy po wygaśnięciu epidemii szkoła nadal będzie mogła prowadzić kształcenie zdalne.

Co MEN planuje na rok szkolny 2020/2021

W projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy – Prawo oświatowe przewidziano nie tylko zmiany kadrowe, ale też w zakresie zarządzania szkołą. Sprawdź, jakie rozwiązania mają być stosowane od nowego roku szkolnego 2020/2021.

412

Zatwierdzenie wykazu podręczników to kompetencja dyrektora

Sprawdź, czy do zatwierdzenia wykazu podręczników na dany rok szkolny jest wymagana uchwała rady pedagogicznej.

Zatwierdzenie programów nauczania i przygotowanie wykazu podręczników

Przepisy nie określają terminów zgłaszania przez nauczycieli programów nauczania ani podawania przez dyrektora szkoły do publicznej wiadomości zestawu podręczników. Musi to jednak nastąpić przed nowym rokiem szkolnym.

Zatrudnienie na 2 umowy w szkole - co z nagrodą jubileuszową

Sprawdź, czy dla pracownika samorządowego zatrudnionego na dwóch stanowiskach pracy oraz na podstawie dwóch umów o pracę, należy naliczyć nagrodę z obu stosunków pracy.

411

Wracają zajęcia praktyczne u pracodawców

Od dzisiaj, od 29 czerwca wszyscy uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami ponownie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach praktycznych u pracodawców.

Opinia o dysleksji – czy jest ważna na wszystkie etapy edukacyjne

Pomimo iż nie wynika to wprost z przepisów to okres ważności opinii o dysleksji nie jest ograniczony do jednego etapu edukacyjnego. Sprawdź, dlaczego.

410

Zastrzeżenia do oceny rocznej z zajęć edukacyjnych

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

Wypoczynek 2020 - wytyczne związane z pandemią

Organizacja kolonii lub półkolonii w tym roku będzie wymagała nie tylko zastosowania dotychczasowych przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej z tego zakresu, ale także wytycznych związanych z pandemią oraz zaleceń GIS i Ministra Zdrowia.

Warunki przyznawania stypendium dla ucznia w edukacji domowej

Uczeń realizujący edukację domową może ubiegać się o stypendium za wysokie wyniki w nauce. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić.

409

Rada klasyfikacyjna online jest dopuszczalna

Sprawdź, jakie warunki powinien spełnić dyrektor, który chce przeprowadzić radę klasyfikacyjną zdalnie za pośrednictwem aplikacji.

Kadrowo-płacowy terminarz dyrektora na drugą połowę czerwca

Sprawdź, jakie zadania z zakresu kadr i płac powinieneś zrealizować do końca czerwca.

408

Zmiany w ramowych planach nauczania od roku szkolnego 2020/2021

Sprawdź, jakie rozwiązania przewidziano w projekcie nowelizacji ramowych planów nauczania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szczególne osiągnięcia ucznia – kiedy odnotowuje się na świadectwie szkolnym

Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Skuteczne doręczenie wypowiedzenia w czasie epidemii

W okresie trwającego stanu epidemii modyfikacjom uległo wiele regulacji prawnych, w tym także dotyczących doręczeń pism za pośrednictwem operatora pocztowego. Sprawdź, jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie w czasie epidemii?

407

W ograniczonym zakresie wrócą zajęcia praktyczne

MEN zadecydował też o częściowym „odmrożeniu” zajęć praktycznych. Poznaj szczegółowe wytyczne.

Jak rozwiązać problem z aktywnością ucznia podczas kształcenia zdalnego

Sprawdź, jak poradzić sobie z powszechnym problemem w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty, czyli brakiem aktywności uczniów podczas zajęć zdalnych.

Ingerencja organu prowadzącego w dokumentację nauczania i kwestie kadrowe szkoły

Sprawdź, czy organ prowadzący szkołę może mieć wgląd w dokumentację nauczania i na tej podstawie ingerować w sprawy kadrowe szkoły. Jakie są uprawnienia organu prowadzącego w tym zakresie?

406

Zapobieganie pogłębianiu nierówności edukacyjnych podczas kształcenia zdalnego

W dobie nauczania zdalnego nierówności w zakresie szans edukacyjnych dotyczą zaangażowania w proces uczenia się, a niekiedy w ogóle dostępu do edukacji za pośrednictwem kształcenia na odległość. Sprawdź, jak zapobiegać pogłębianiu się tych nierówności.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – nowe terminy

Poznaj najważniejsze terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych.

Realna pomoc dla uczniów będącym w stanach depresyjnych

Aktualna sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym, doświadczanie stresu i trudnych emocji, izolacja społeczna, mogą nasilać objawy depresyjne oraz pogłębiać niepokój i lęk towarzyszący tym zaburzeniom. Sprawdź, dlaczego też ważne jest, by w czasie zdalnego nauczania i ograniczenia bezpośrednich kontaktów z uczniami, nauczycieli byli szczególnie wrażliwi na symptomy funkcjonowania uczniów w nowej rzeczywistości.

405

Zebranie rady pedagogicznej w szkole – czy możliwe w czasie epidemii

Sprawdź, czy w okresie zawieszenia pracy szkół dyrektor może zwołać stacjonarną radę pedagogiczną. Szkoła ma możliwość zapewnienia wymogów bezpieczeństwa w tym z zachowaniem odpowiedniego dystansu pomiędzy nauczycielami w trakcie zabrania.

Kolejne zmiany w polskich szkołach – harmonogram

Od dzisiaj, od poniedziałku 18 maja MEN uruchomiło kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół. Poznaj szczegóły i etapy wprowadzania zmian.

404

Poprawianie ocen w placówce – czy jest możliwe w okresie zawieszenia

Sprawdźmy, czy w czasie zawieszenia szkół możliwe jest poprawianie ocen w szkole np. w formie sprawdzaniu.

Odbiór świadectw przez absolwentów liceów ogólnokształcących i techników

Uczeń szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo jej ukończenia. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły stanowiące w poprzednich latach szkolnych element uroczystości pożegnania maturzystów – w tym roku również okazało się niemożliwe w zwyczajowej formie. Jak więc należy postąpić? Co z robić w przypadkach gdy uczniowie nie odebrali jeszcze świadectw?

403

Zasady przyznawania wspomagania dla uczniów z zespołem Apsergera

Czy uczniowi z zespołem Aspergera można przydzielić mniej niż 20 godzin wspomagania i czy w tym przypadku jest zgoda rodziców? Podsumowujemy zasady udzielania tego wsparcia.

Można zmienić ustalone wcześniej dni wolne od zajęć

Dyrektor może zmienić ustalone wcześniej dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Sprawdźmy, jak to zrobić.

402

Pomoc nauczyciela niezależnie od zgody rodzica

Sprawdź, czy brak zgody na rodzica na zatrudnienie pomocy nauczyciela dla ucznia wyklucza takie zatrudnienie.

Nowe ustalenia MEN dotyczące funkcjonowania szkół

Szkoły będą zamknięte co najmniej do 24 maja 2020 r. Wynika to z podpisanej w piątek 24 kwietnia kolejnej nowelizacji rozporządzenia w w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Poznaj inne zmiany i nowe wytyczne.

401

Nowości w ramowych planach nauczania

Sprawdź, jakie zmiany są planowane w ramowych planach nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Kontynuacja stażu w czasie zawieszenia

Sprawdź, czy w okresie zawieszenia zajęć kontynuowane są staże na wyższy stopień awansu? Co z obowiązkami opiekuna stażu?

400

Zasady bezpieczeństwa podczas kształcenia zdalnego określa dyrektor szkoły

Sprawdź, jakie wymogi związane z bezpieczeństwem danych osobowych uczniów należy spełnić, organizując zdalne nauczanie w okresie zawieszenia.

Udokumentowanie kwarantanny pracownika – czy wymagane

Sprawdź, czy pracownica, która odbywała kwarantannę domową w związku z powrotem swojego męża z zagranicy, musi przedstawić dyrektorowi szkoły dokumentację w tym zakresie.

Przesłanie arkusza organizacji e-mailem – jakie wymagania

Arkusz organizacyjny przesłany drogą elektroniczną, powinien zostać podpisany podpisem kwalifikowanym. Z uwagi na charakter tego dokumentu i dane osobowe w nim zawarte szyfrowanie niewątpliwie zwiększa poziom bezpieczeństwa przesyłki. 

399

Uregulowano pracę nauczycieli w czasie zamknięcia szkół

Jednym z podstawowych pytań kadrowych w okresie zawieszenia zajęć jest to czy nauczyciele zachowają za ten czas prawo do wynagrodzenia za przydzielone w planie godziny ponadwymiarowe. Poznaj odpowiedź.

Tylko konkursy na dyrektora rozstrzygnięte do 25 marca pozostają w mocy

W jednej ze szkół podstawowych 26 marca 2020 r.  o godz. 10.00 przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na dyrektora szkoły. Sprawdź, czy powinien on zostać unieważniony.

Terminy sprawdzianów i egzaminów klasyfikacyjnych

Sprawdź, co dalej z terminami sprawdzianów i egzaminów klasyfikacyjnych w szkole. Czy należy tu nadal stosować rozwiązania przyjęte w statucie szkoły?

398

Tygodniowy wymiar zajęć w okresie zamknięcia szkół

Sprawdź, czy i na jakich zasadach w okresie zamknięcia szkół, dyrektor może zmniejszyć tygodniową liczbę godzin zajęć w danej klasie.

Rada pedagogiczna w formie wideokonferencji – tak to możliwe

Aktualnie, w wyniku nowelizacji rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. możliwe jest już zorganizowanie posiedzenia rady pedagogicznej w formie zdalnej np. w formie wideokonferencji. Nie ma konieczności uprzedniego modyfikowania regulaminu rady.

Papierowy dziennik lekcyjny – czy nauczyciel może zabrać go do domu

Sprawdź, czy w związku z nauczaniem zdalnym dyrektor może wydać nauczycielowi dziennik lekcyjny do domu.

397

Zatrudnienie na zastępstwo – czy możliwa wypłata z dołu

Czy w sytuacji, gdy nie można przewidzieć czasu trwania zatrudnienia na zastępstwo, można nauczycielowi wypłacać wynagrodzenie na koniec miesiąca na podstawie wykonanej pracy a nie „z góry”?

Umowa zlecenia a wynagrodzenie za okres zawieszenia

Sprawdź, w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w okresie zawieszenia zajęć.

Odroczenie obowiązku szkolnego – kto podejmuje decyzję

Sprawdź, kto podejmuje decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego. Czy jest to dyrektor szkoły z obwodu, w którym uczeń jest zameldowany, czy z tego, w którym zamieszkuje.

396

Zasady przejścia w stan nieczynny i na świadczenie kompensacyjne

Nauczyciel może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny i przejść na świadczenie kompensacyjne po wygaśnięciu stosunku pracy z upływem okresu stanu nieczynnego.

Zakres informacji jakich żądać może organ prowadzący

Sprawdź, czy organ prowadzący może żądać od dyrektora szkoły informacji dotyczącej liczby obserwacji zajęć, które przeprowadził oraz zaleceń dla nauczycieli.

UODO przypomina: przegląd danych osobowych co najmniej raz w roku

Co najmniej raz w roku należy przejrzeć dane osobowe zawarte w dokumentacji funduszu socjalnego i usunąć te, których przechowywanie jest już zbędne. Szkoły publiczne powinny pamiętać także o prawidłowej archiwizacji zgromadzonych dokumentów.

395

Nowości w procedurze zgłaszania przewinienia dyscyplinarnego

Nowy termin na zgłoszenie naruszenia praw i dobra dziecka do rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli oraz brak obowiązku zawiadamiania rzecznika, jeżeli zarzuty postawione nauczycielowi okażą się niezasadne. Poznaj szczegóły.

Arkusz organizacji pracy szkoły – aspekty praktyczne

Sprawdź, jak zaplanować w arkuszu działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przeczytaj też jak w arkuszu organizacji uwzględnić długotrwałe zastępstwa.

394

Wyjście poza teren szkoły – o liczbie opiekunów decyduje dyrektor

Przepisy prawa oświatowego nie regulują kwestii jaka powinna być minimalna liczba opiekunów podczas wyjść poza szkołę. Dowiedz się więcej.

Staż pracy zakończony dyscyplinarką to pełnoprawny okres zatrudnienia

Sprawdź, czy do stażu pracy pracownika obsługi można zaliczyć okres zatrudnienia, który został zakończony rozwiązaniem umowy z winy pracownika zwolnionego dyscyplinarnie.

Rekrutacja nie służy kontroli obowiązku przygotowania przedszkolnego

Sprawdź, czy podczas rekrutacji do klasy pierwszej na rok 2020/2021 szkoła nieposiadająca obwodu powinna prosić rodziców o dostarczenie zaświadczenia o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

393

Zmiana terminu zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego

W projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela zaproponowano zmianę terminu na powiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o przewinieniu dyscyplinarnym nauczycieli naruszającego prawa i dobro dziecka. Poznaj szczegóły.

Uchwała wprowadzająca zmiany w regulaminie rady pedagogicznej

Nastąpiła zmiana w regulaminie rady pedagogicznej i podjęto uchwałę wprowadzającą te zmiany. Czy jest potrzebna druga uchwała w sprawie tekstu ujednoliconego?

Temat lekcji a podstawa programowa

Sprawdź, czy w temacie lekcji trzeba umieścić wpis dotyczący podstawy programowej.

392

Obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego

Nauczyciel z kwalifikacjami z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniany w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego zgodnie z zaleceniami z orzeczenia o kształceniu specjalnym to tzw. nauczyciel wspomagający. Co powinieneś wiedzieć o jego zatrudnianiu?

Opłata za akredytację na kształcenie ustawiczne w 2020 r.

MEN opublikował wysokość opłaty za uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej – w 2020 r.

Ekwiwalent za urlop – czy wlicza się do podstawy trzynastki

Do trzynastki wliczamy tylko określone składniki wynagrodzenia. Sprawdź, czy należy do nich ekwiwalent za urlop.

391

Dokumentowanie organizacji kształcenia specjalnego – poradnik dla dyrektora

Prowadzenie dokumentacji kształcenia specjalnego często budzili wątpliwości, zwłaszcza, że w wielu przypadkach przepisy nie określają wzorów dokumentów. Sprawdź m.in. jakie elementy musi uwzględniać wyspecjalizowana ocena poziomu funkcjonowania ucznia, a jakie powinien zawierać IPET.

390

Przegląd lutowych obowiązków dyrektora szkoły

Sprawdź, jakie terminy i obowiązki z zakresu kadr, płac i zarządzania obowiązują Cię w lutym.

389

RPO na temat kryterium szczepień w rekrutacji

Zdaniem Rzecznika wprowadzanie kryterium szczepień w rekrutacji do przedszkoli i żłobków publicznych należy ocenić pozytywnie. Zasadne byłoby jednak uregulowanie tej kwestii na poziomie ustawy, aby wyeliminować istniejące wątpliwości.

Jakie dokumenty powinny znaleźć się w części A akt osobowych

Sprawdź, gdzie należy przechowywać zaświadczenie z KRK i CROD oraz akt nadania poprzedniego stopnia awansu w aktach osobowych nauczyciela.

387

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok – jak uniknąć błędów

Sprawdź, jak bezbłędnie przygotować sprawozdanie finansowe szkoły za 2019 rok oraz jakie elementy powinien zawierać dokument.

Od 1 stycznia 2020 roku wyższa subwencja oświatowa

Podział subwencji oświatowej na 2020 r. został zatwierdzony. Nowa wyższa o 2,8 mld zł subwencja obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. Więcej środków otrzymają szkoły branżowe.