Za pracę w wakacje dyrektor może dostać urlop uzupełniający

Dyrektor może ubiegać się o udzielenie urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego, jeśli w związku z pracą w trakcie wakacji nie wykorzystał co najmniej 8 tygodni urlopu w roku kalendarzowym.

Warto stworzyć procedurę postępowania z nieodebranymi świadectwami

Przepisy nie nakładają na szkołę obowiązku wzywania uczniów do odebrania świadectw. Dyrektor może jednak podjąć działania mające na celu monitowanie absolwentów do ich odbioru, na podstawie zaleceń OKE lub wewnętrznej procedury postępowania ze świadectwami nieodebranymi w terminie.

Przygotowany po terminie protokół powypadkowy powinien zawierać przyczyny opóźnienia

Jeśli dojdzie do wypadku ucznia będącego pod opieką szkoły zespół powypadkowy ma 14 dni na sporządzenie protokołu. Trudności w ustaleniu okoliczności wypadku uzasadniają przygotowanie dokumentu w późniejszym terminie.

Organ prowadzący kontroluje w ograniczonym zakresie

Przedstawiciel organu prowadzącego dokonujący kontroli w szkole może ingerować w jej działalność wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

Od 1 września 2016 r. katecheci będą musieli mieć przygotowanie pedagogiczne

Od nowego roku szkolnego nauczyciele religii katolickiej będą musieli posiadać przygotowanie pedagogiczne. Na uzupełnienie kwalifikacji będą mieli 3 lata.

Dyrektor musi odpowiedzieć na pozew nauczyciela, który odwołał się od wypowiedzenia

Wręczenie nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy zazwyczaj kończy się w sądzie. Do takiego procesu dyrektor może się bardzo dobrze przygotować.

Dofinansowanie wycieczki zakładowej nie podlega opodatkowaniu

Udział w wycieczce zakładowej nie generuje dla pracownika wymiernej korzyści majątkowej a zatem nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

30 dni na odwołanie do sądu pracy

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje wydłużenie terminów na wytaczanie powództw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy. Planowane jest wydłużenie i ujednolicenie terminu do 30 dni.