Zwolnionemu nauczycielowi należy wypłacić odprawę

Z odprawy zwolnionego nauczyciela nie potrąca się składek ZUS, ale podlega ona opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Są sposoby na finansowanie potrzeb szkoły gdy brakuje środków

Szkoła działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez organ prowadzący. Organ ten zwykle nie pomaga szkole bo sam narzeka na kondycję finansową. Ponadto przepisy nakazują szkołom odprowadzać dochody na jego rachunek. Na szczęście są przynajmniej dwa wyjścia z takiego patosu.

Reforma 2017 – zapowiedź rewolucji oświatowej

Podczas podsumowującej ogólnopolskiej debaty oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”, która odbyła się 27 czerwca w Toruniu zapowiedziano bardzo ważne zmiany dla systemu oświaty.

Prace naprawcze najlepiej wykonać w wakacje

Planowane remonty należy przeprowadzać pod nieobecność uczniów i odpowiednio je dokumentować. Nawet w wakacje dyrektor wydaje w drodze zarządzenia zakaz zbliżania się na teren remontu.

Powstanie rejestr osób prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym

Przed zatrudnieniem nowego pracownika dyrektor będzie mógł sprawdzić, czy nie popełnił on przestępstwa na tle seksualnym. Umożliwi to rejestr, który zostanie utworzony 1 października 2017 roku.

Organ prowadzący może unieważnić konkurs na dyrektora szkoły

Tylko organ prowadzący szkołę może unieważnić konkurs na dyrektora szkoły. Może to zrobić z kilku ważnych przyczyn.

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego już od września

Od września 2016 r. zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, a od września 2017 r. – kształcenia ogólnego. Modyfikacja podstaw była konieczna na skutek zmian dotyczących realizacji obowiązku szkolnego.

Nie jest łatwo odzyskać niewłaściwie wypłacone świadczenie z ZFŚS

Nie zawsze świadczenie z ZFŚS zostaje przyznane prawidłowo. Teoretycznie pracodawca może odzyskać środki przyznane pracownikowi niezależnie od tego z czyjej winy doszło do pomyłki. Niestety w praktyce odzyskanie świadczenia będzie bardzo trudne.

Komputery kupowane do szkoły muszą posiadać wymagane certyfikaty

Szkoły mogą nabywać sprzęt komputerowy nabywać tylko wtedy, gdy dostawca przedstawi aktualne certyfikaty zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.