Wydania świadectwa nie można uzależniać od rozliczenia się pracownika ze szkołą

Świadectwo pracy należy wydać pracownikowi jeszcze tego samego dnia, w którym rozwiązuje się stosunek pracy. Zadbać należy o rzetelność dokumentu.

Uczniowie poszkodowani wskutek żywiołu mają otrzymać pomoc

W ramach programu pomocy uczniom poszkodowanym wskutek żywiołu planowane są świadczenia pieniężne, zajęcia opiekuńcze oraz wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne. Program ma zakończyć się 31 grudnia 2016 r. Jakie warunki trzeba będzie spełnić?

Przygotuj się do przeglądu bhp obiektów należących do szkoły

Bez względu na to czy dyrektor decyduje się w sierpniu na szczegółowy przegląd bhp, i tak przed rozpoczęciem roku szkolnego musi sprawdzić czy w budynku szkolnym zapewniono bezpieczeństwo. Jeśli ma to być obowiązkowy coroczny przegląd, należy wykonać go zgodnie z przepisami prawa i właściwie udokumentować. Podpowiadamy jak to zrobić.

Pisma dotyczące awansu zawodowego nauczycieli należy rejestrować

Szkoła powinna posiadać jednolity rzeczowy wykaz akt, który ujmuje wszystkie sprawy prowadzone w szkole poprzez ich oznaczenie - według klasyfikacji dziesiętnej - symbolami, hasłami i kategorią archiwalną oraz wskazuje okres ich przechowywania. Oznaczanie dokumentacji prowadzi się w systemie rocznym.

Obowiązek szkolny i nauki kontrolują dyrektor i organ prowadzący

Po przyjęciu ucznia do szkoły należy powiadomić o tym dyrektora szkoły z obwodu ucznia. Gmina kontroluje realizację tych obowiązków. Co zrobić by nie popełnić błędu?

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli bez zmian

Podpisana 15 lipca nowelizacja rozporządzenia płacowego nauczycieli ma jedynie charakter formalny. Nie przewidziano żadnych zmian w treści aktu.

Komisja konkursowa na dyrektora - jeden przedstawiciel związku zawodowego

W skład komisji konkursowej może być powołany przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej działającej w szkole, której ten konkurs dotyczy. Pod warunkiem, że organizacja zrzesza co najmniej 10 członków.

Co najmniej raz w roku zrób przegląd książek z biblioteki szkolnej

Podstawą prawną dokonywania selekcji zbiorów zdezaktualizowanych lub zniszczonych w szkolnej bibliotece jest rozporządzenie w sprawie sposobu ewidencjonowania materiałów bibliotecznych. Bardziej szczegółowo te zasady może regulować prawo miejscowe.