Zaszeregowanie płacowe pracowników administracji i obsługi – wg kategorii

Pracowników niepedagogicznych obowiązują tzw. kategorie zaszeregowania płacowego. Minimalny poziom ich wynagrodzenia określa rozporządzenie.

Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych określają wewnętrzne regulacje

Podpowiadamy jak zgodnie z prawem przygotować i udokumentować egzaminy poprawkowe. Powinny być one nie tylko przeprowadzone terminowo i zgodnie z przepisami, ale też adekwatne do kryteriów oceny stosowanych w czasie realizacji danych zajęć edukacyjnych.

Przekształcenie umowy po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego – po spełnieniu warunków

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego nie zawsze kończy się zatrudnieniem przez mianowanie. Takie przekształcenie nastąpi z mocy prawa, jeśli spełnione zostaną pewne okoliczności. Poniżej ich omówienie.

Przed nowym rokiem szkolnym sprawdź aktualność wewnętrznej dokumentacji

Dyrektor szkoły powinien sprawdzić czy podstawowe dokumenty szkolne takie jak statut, regulaminy, procedury uwzględniają ostatnie zmiany prawa oświatowego oraz propozycje zmian zgłoszone przez pracowników szkoły podczas sierpniowego zebrania rady pedagogicznej.

Dyrektor dokumentuje wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego

Sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego dyrektor przedstawia w formie uchwały do 31 sierpnia. Jakie elementy musi ona zawierać?

Zmiany wynikające z likwidacji sprawdzianu szóstoklasisty

Likwidacja od 1 września 2016 r. sprawdzianu szóstoklasisty pociągnęła za sobą konieczność rezygnacji z określenia języków obcych nowożytnych objętych rozmową sprawdzającą.

Jak będzie działać Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego?

Uczniowie, którzy w nadchodzącym roku szkolnym przystąpią do matury będą mieli możliwość odwołania się od jej wyniku. Sprawdźmy jak zaplanowano funkcjonowanie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, do którego spływać będą odwołania.

Dla kogo „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” może wynieść do 770 zł. Otrzymają ją uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.