Wyższy stopień awansu oznacza większą pensję, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy

Stawka wynagrodzenia określona w rozporządzeniu dot. wynagradzania nauczycieli nie jest uzależniona od podstawy prawnej nawiązanego stosunku pracy, lecz posiadanego stopnia awansu zawodowego.

Scenariusz sierpniowego zebrania rady pomoże sprawnie i efektywnie podsumować nadzór

Sierpniowe zebranie rady pedagogicznej ma na celu m.in. ustalenie jak wykorzystać wyniki nadzoru pedagogicznego aby podnieść jakość pracy szkoły. Podpowiadamy jak to zrobić publikując scenariusz zebrania, pod kątem opracowania wyników nadzoru.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna możliwa w ramach czasu pracy

Nowe przepisy pozwalają dyrektorowi na zobowiązanie nauczycieli do realizacji zadań statutowych w ramach czasu pracy. Oznacza, że w tym czasie można realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Określ zasady odbioru dziecka ze świetlicy

Ze świetlicy szkolnej może odebrać dziecko rodzic lub opiekun prawny dziecka, który z mocy prawa sprawuje nad nim opiekę lub osoba upoważniona przez rodziców.

Od nowego roku szkolnego nowe przepisy dotyczące kształcenia specjalnego

W edukacji włączającej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy zapewnić szczególne wsparcie.

Nowe podstawy programowe dla 4 zawodów

Już od 1 września zaczną obowiązywać nowe podstawy programowe dla 4 zawodów – technik automatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektroniczne, mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej, szkutnik. Zmieniono także warunki kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa.

Mniej terminów przekazywania danych do SIO

Zmieniono przepisy dotyczące terminów przekazywania danych do SIO. Sprawdź, co jeszcze się zmieniło w tym zakresie.

Braki w dokumentacji wpływają na postępowanie konkursowe na dyrektora

Brak uzasadnienia w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nie oznacza, że kandydat na dyrektora nie dopełnił wymogu złożenia wymaganej w konkursie dokumentacji. Jednak jeżeli oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu, komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.