Podpisz umowę zanim dopuścisz pracownika do pracy

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, dyrektor będzie zobowiązany do zawarcia z nim umowy o pracę lub wręczenia mu pisemnych potwierdzeń warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem ich do pracy.

Nowe wytyczne w sprawie programu wychowawczego i profilaktyki

Sprawdź czy Twoje programy: profilaktyki, wychowawczy i naprawczy są zgodne z nowymi przepisami i wytycznymi.

Nie ma obowiązku przekazywania IPET do nowej szkoły

Dyrektor nie przekazuje IPET-u ucznia, który w trakcie roku zmienił szkołę. Natomiast mogą to zrobić rodzice, którym na ich wniosek przekazuje się kopię programu.

Nauczycielowi kontraktowemu również przysługuje urlop zdrowotny

Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć może nabyć prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Teoretycznie z urlopu zdrowotnego może więc skorzystać nauczyciel kontraktowy.

Liczba członków rodziny pracownika determinuje wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zależy od liczby osób w rodzinie tworzących jedno gospodarstwo domowe. Stan rodzinny ustala się na podstawie oświadczenia pracownika. W razie wątpliwości pracodawca może żądać od pracownika wyjaśnień co do złożonego oświadczenia.

Kontynuacja nauki w I klasie – ten sam arkusz ocen

Dziecko, którego rodzice zdecydowali o ponownym rozpoczęciu I klasy tej samej szkoły, posiadać będzie ten sam arkusz ocen oraz numer w księdze uczniów.

Jak wygląda wniosek o udzielenie informacji z CROD

Ostateczny kształt formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych jest już znany.

Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej po nowemu

Sprawdź jak w nowym roku szkolnym prowadzić dokumentację nauczania, w tym dokumentację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.