Zapewnij opiekę, jeśli zwalniasz uczniów z poszczególnych zajęć

Uczniowi zwolnionemu z zajęć, ale pozostającemu w szkole należy zapewnić opiekę i bezpieczeństwo. Sprawdź jakie warunki muszą być spełnione by móc zwolnić ucznia zgodnie z prawem oraz pozwolić mu na późniejsze przychodzenie do szkoły lub wcześniejsze z niej wychodzenie.

Wyznacz dwóch pracowników do udzielania pierwszej pomocy

Co najmniej 2 osoby powinny zostać przeszkolone z zakresu pierwszej pomocy i zobowiązane do jej udzielania, chociażby na wypadek choroby jednej z nich.

W jakiej formie rada pedagogiczna opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć

W sprawie planowanych przez dyrektora szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych rada pedagogiczna wydaje opinię w formie uchwały.

Reforma oświaty a dalsze losy nauczycieli

W związku z reformą oświatową przewidziano również regulacje przejściowe w Karcie Nauczyciela. W założeniu mają one umożliwić sprawne rozlokowanie kadry pedagogicznej w okresie wdrażania reformy systemu oświaty.

Obowiązują nowe zasady kształcenia uczniów z zagranicy

Rozwinięto kryteria przy przyjmowaniu uczniów z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr. Co i w jakim zakresie się zmieniło?

Nagroda jubileuszowa przysługuje podczas urlopu zdrowotnego

W okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel nie traci prawa do nagrody jubileuszowej. Jedynie wynagrodzenie nauczyciela podlega w tym czasie ograniczeniu.

Kiedy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą odbywać się w domu

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze nie muszą, ale mogą być organizowane w domu. Istotnym kryterium w tym zakresie jest wskazanie formy zajęć w orzeczeniu – indywidualnych lub zespołowych.

Jak nagroda dyrektora wpływa na wysokość zasiłku chorobowego nauczyciela

Jeśli nagroda dyrektora szkoły została wypłacona w okresie zwolnienia lekarskiego to nie będzie wchodzić do podstawy zasiłku chorobowego.