Zatrudnienie w kliku szkołach a dodatek wiejski

Jeżeli nauczyciel zatrudniony jest jednocześnie w kilku szkołach, dodatek wiejski przysługuje mu tylko w jednej. W tej, w której jest zatrudniony w wymiarze powyżej połowy etatu. Inaczej sytuacja wygląda, gdy w żadnej ze szkół nauczyciel nie ma przynajmniej połowy etatu.

Ty decydujesz kogo skierować na badania sanitarno-epidemiologiczne

Nie wszyscy pracownicy niepedagogiczni w szkole muszą wykonać badania sanitarno-epidemiologiczne. Należy jednak dopilnować by wykonali je ci, którzy powinni.

Rodzice zapłacą za zniszczony podręcznik

Ministerstwo ustaliło w jaki sposób i w jakiej wysokości rodzice będą płacić za uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie darmowego podręcznika.

Projekty ustaw dotyczące zmian w systemie edukacji

Zmiany organizacji oświaty w Polsce rozpoczną się już w roku szkolnym 2017/2018. W projekcie ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe szczegółowo opisano zmiany.

Orzeczenia lekarskie i zaświadczenia ze szkoleń bhp – jakie formy u pracodawcy

W aktach osobowych pracownika przechowuje się oryginał orzeczenia lekarskiego w sprawie zdolności pracownika do pracy i odpis zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp. Co do zasady akta osobowe pracowników zawierają odpisy dokumentów.

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej nie ma terminu ważności

Aktualność opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat trudności ucznia wynika z jego bieżących potrzeb i na to przede wszystkim należy zwrócić uwagę.

Jak wprowadzić zmiany organizacyjne w trakcie roku

Sprawdź jak w trakcie roku, zgodnie z prawem, dokonać zmian organizacyjnych takich jak zwiększenie liczby pracowników lub godzin pracy specjalistów.

Dzień Edukacji Narodowej – zwróć uwagę na 4 ważne kwestie

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, ale nie dniem ustawowo wolnym od pracy. Sposób obchodzenia tego dnia to wspólna decyzja dyrektora, rady pedagogicznej i rodziców.