Znajomość zasad podstawą sprawnego treningu ewakuacyjnego

Dyrektor zapoznaje wszystkich członków społeczności szkolnej z zasadami obowiązującymi podczas treningu oraz warunkami bezpieczeństwa.

Przegląd terenu szkoły pod kątem przygotowania do okresu zimowego

Aby przygotować szkołę na nadejście zimy, jesienią należy dokonać przeglądu sprzętu do odśnieżania i materiałów do usuwania oblodzenia na terenie szkoły. Zalegający śnieg lub lód to ryzyko wypadku. Dyrektor szkoły odpowiada za właściwy stan bhp w szkole i wokół niej.

Nowy, lepszy SIO

W projekcie nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zaproponowano zmiany, które mają ulepszyć architekturę SIO, która obecnie nie jest odporna na awarie lokalnych komputerów. Sprawdź co może się zmienić.

Nowe ramowe plany nauczania dla szkół podstawowych

Sprawdź jak mają wyglądać tygodniowe rozkłady zajęć dla poszczególnych klas. Poznaj założenia projektów nowych ramowych planów nauczania.

Nie każda nieobecność w pracy daje prawo do urlopu uzupełniającego

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Pewne zdarzenia mogą jednak uniemożliwić wykorzystanie urlopu w trakcie ferii.

Musisz dopuścić do pracy nauczyciela uzupełniającego etat

Dyrektor nie może odmówić przyjęcia do pracy nauczyciela, który został skierowany do pracy z innej szkoły w celu uzupełnienia etatu w wymiarze 4 godzin na podstawie art 22 pkt 1 Karty Nauczyciela.

Kontrola sanepidu bez zapowiedzi tylko w wyjątkowych sytuacjach

Co do zasady kontrola sanepidu powinna być zapowiedziana. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska. 

Dokumentacja nauczania dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą

Szkoła prowadzi dla każdego ucznia albo słuchacza przez okres jego nauki w danej placówce arkusz ocen ucznia. Czy ucznia, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą należy wpisać do ewidencji?