Szkoła musi zapewnić zajęcia rewalidacyjne

Dyrektor z mocy ustawy zobowiązany jest do organizacji warunków kształcenia zgodnie z orzeczeniem, w tym do zapewnienia uczniom zajęć rewalidacyjnych. Przepisy nie przewidują możliwości rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych.

Nowości w dokonywaniu oceny pracy nauczyciela i dyrektora

Oceny pracy dyrektora będzie dokonywał organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym a odpis oceny pracy będzie włączany do akt osobowych nauczyciela – to najważniejsze zmiany w projekcie nowego rozporządzenia dotyczącego oceny pracy nauczycieli.

Nauczyciel może rozwiązać umowę o pracę na czas określony za wypowiedzeniem

Nauczyciel nie może sam rozwiązać umowy o pracę na czas określony bez wypowiedzenia. Natomiast dyrektor nie ma obowiązku zawarcia z nauczycielem porozumienia rozwiązującego stosunek pracy.

MEN: Szkolnictwo zawodowe należy zorganizować na nowo

Główne zmiany z szkolnictwie zawodowym mają polegać na zorganizowaniu nauki tak, aby odbywała się ona u pracodawcy. Sprawdźmy jakie jeszcze zmiany omawia się na toczącej się od miesięcy debacie.

Każda kara dla ucznia powinna wynikać ze statutu szkoły

Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i ich rodzice zostali poinformowani przez wychowawców o kryteriach oceniania zachowania. Rodzaj kary stosowanej wobec ucznia w ciągu roku zawsze musi wynikać z zapisów statutu.

Dyrektor decyduje o formie wycieczki

Jeśli dyrektor uzna, że dana forma wycieczki np. przewidująca lot samolotem jest odpowiednia dla danej grupy uczniów może się na nią zgodzić. Po zatwierdzeniu karty wycieczki i wyrażeniu zgody przez rodziców taka wycieczka będzie mogła się odbyć.

Czy wychowawcy klas właściwie realizują swoje obowiązki

Sporządzenie katalogu obowiązków nauczyciela wychowawcy, a następnie ich egzekwowanie wymaga uwzględnienia wielu wytycznych. Sprawdź o czym pamiętać.

Co z aktami osobowymi nauczyciela przeniesionego służbowo

Przeniesienie do innej szkoły nie powoduje ustania stosunku pracy. Dlatego też nie wystawia się dla niego świadectwa pracy. Jego akta osobowe należy przekazać do szkoły, do której jest przenoszony.