Znaki graficzne PRK na dyplomach i świadectwach, czyli nowe przepisy regulujące egzaminy rzemieślnicze

Obecne przepisy regulujące zasady przeprowadzania egzaminów rzemieślniczych nie są dostosowane do zapisów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. MEN opublikował projekt rozporządzenia, które ma te zasady ujednolicić.

Zmiany w planie nadzoru w ciągu roku można wprowadzić aneksem

W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru w ciągu roku, dyrektor szkoły musi niezwłocznie poinformować radę pedagogiczną o wprowadzonych zmianach.

Wymiar opieki nad dzieckiem po zmianie wymiaru zajęć pracownika

Ile godzin opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 14 przysługuje nauczycielowi, w roku, w którym zmienił się jego wymiar pracy? Wymiar godzin opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14 ustala się proporcjonalnie do wymiaru etatu obowiązującego w dniu składania wniosku.

Skontroluj druki ścisłego zarachowania zgodnie z nowymi przepisami

Druki ścisłego zarachowania należy inwentaryzować nie rzadziej niż raz w roku, na koniec każdego roku budżetowego. Na co zwrócić uwagę by uniknąć błędu?

Samo oświadczenie pracownika o wypadku w drodze do pracy to za mało

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy powinien udowodnić, że zdarzenie ma cechy wypadku przy pracy. Samo oświadczenie pracownika nie jest wystarczającym dowodem w sprawie.

Przesłanki przyznania dodatku motywacyjnego ustala organ prowadzący

Jeśli dyrektor chce by posiadanie oceny pracy było warunkiem otrzymania przez pracownika dodatku motywacyjnego, musi zawrzeć taki zapis w regulaminie wynagradzania.

Niższe wynagrodzenie dla sprawdzających prace uczniów ze specyficznymi trudnościami oraz niepełnosprawnych

Od soboty obowiązują nowe zasady wynagradzania egzaminatorów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, sprawdzianu i egzaminów.

Decydując o terminie wypłaty nagrody jubileuszowej, wybierz opcję korzystniejszą dla pracownika

Pamiętaj, że wybór terminu wypłaty nagrody jubileuszowej wpływa na wysokość nagrody oraz że niezwłoczna wypłata pozwoli uniknąć ewentualnego konfliktu z nauczycielem.