Wyższa kwota subwencji oświatowej w 2017 r.

Około 5 331 zł – na tyle projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów w 2017 r. określił kwotę części oświatowej na jednego ucznia.

Procedura opracowania planu finansowego szkoły na rok 2017

Sprawdź jak sprawnie i zgodnie z prawem przygotować projekt planu finansowego, jakich terminów przestrzegać oraz czy organ prowadzący może dokonać zmian w planie w trakcie roku.

Nieobecność pracownika bez zwolnienia lekarskiego możesz uznać za nieusprawiedliwioną

Nieobecność w pracy, w związku z którą pracownik nie przedłożył zwolnienia lekarskiego, może zostać uznana za nieobecność nieusprawiedliwioną. Pracownikowi należy wypłacić zredukowane wynagrodzenie za pracę, pomniejszone o dzień nieobecności w pracy.

Nie rozliczasz pracownika ze sposobu wykorzystania dnia opieki na dzieckiem

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przepisy nie dają podstaw do kontroli sposobu wykorzystywania tego zwolnienia od pracy.

Kształtowanie zapisów regulaminu ZFFŚ ograniczają przepisy prawa

Prawo zabrania pracodawcy stosowania jakichkolwiek innych kryteriów i ograniczeń podczas udzielania pomocy rzeczowej osobom uprawnionym do korzystania z funduszu niż kryteria socjalne.

Jakie kontrole przeprowadza społeczny inspektor pracy

Społeczny inspektor pracy wykonując swoje zadania, ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy, a także może żądać od pracodawcy i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania.

Druki ścisłego zarachowania – jak likwidować

Sprawdź jak powoływać i dokumentować działania komisji do przeprowadzania likwidacji druków ścisłego zarachowania.

Co dla dyrektora oznacza utworzenie Centrum Usług Wspólnych

Od 1 stycznia 2017 r. gmina może zapewnić wspólną obsługę jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz gminnym instytucjom kultury, a także innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym.