Zmiany w prawie emerytalnym dotyczą także nauczycieli

Ustawa obniżająca wiek emerytalny do 65 i 60 lat wejdzie w życie 1 października 2017 r. Zmiany będą miały istotne znaczenie także dla nauczycieli.

Zasady zwrotu kosztów zniszczonych bezpłatnych podręczników określa dyrektor szkoły

Zwrot kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej powinien odbywać się zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły. Zwrot kosztu ich zakupu stanowi dochód szkoły. Rodzice powinni przekazać odpowiednie kwoty na rachunek bankowy szkoły.

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 r.

Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli należy przesłać w formie elektronicznej do RIO. MEN udostępniło elektroniczny wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 r.

Wybicie palca na lekcji WF-u jest wypadkiem

Wybicie palca kwalifikuje się jako wypadek ucznia, bowiem jest nim zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz. Zawsze należy wszcząć postępowanie powypadkowe, gdy uczeń w chwili zdarzenia pozostawał pod opieką szkoły.

Pracownik nie musi podawać pracodawcy adresu prywatnej poczty elektronicznej

Pracodawca nie może żądać od pracownika podania adresu jego prywatnej poczty elektronicznej, może jednak zobowiązać pracowników do korzystania z poczty służbowej.

Postępowanie dyscyplinarne po nowelizacji Karty Nauczyciela – kiedy zawiesić nauczyciela

Postępowanie dyscyplinarne z uwagi na konieczność przeprowadzenia dowodów i możliwość zaskarżenia orzeczenia komisji I instancji trwa dosyć długo. Obwiniony nauczyciel nadal pozostaje wówczas w zatrudnieniu w szkole. Przy najpoważniejszych uchybieniach dyscyplinarnych istnieje obawa, że dalsze wykonywanie pracy będzie stanowić zagrożenie. Kiedy więc możesz, a kiedy musisz zawiesić nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

Liczbę godzin ponadwymiarowych określa się zawsze na podstawie pensum łączonego

Określenie pensum wicedyrektora zajmującego jednocześnie więcej niż jedno stanowisko pedagogiczne (tzw. pensum łączonego) powinno nastąpić w oparciu o stosowną uchwałę organu prowadzącego. Dopiero na podstawie tak określonego pensum można określić liczbę godzin ponadwymiarowych.