Urlop uzupełniający nauczyciela a przerwa świąteczna

Urlop wypoczynkowy nauczyciela placówki feryjnej, w tym również urlop uzupełniający, udzielany jest w dni kalendarzowe a nie robocze. Nawet, jeśli w okresie urlopu uzupełniającego są przerwy w pracy, nie przerywają one urlopu nauczyciela.

Pamiętaj o systematycznym wycieraniu podłóg w szkole i odśnieżaniu terenu szkoły

W porównaniu z innymi porami roku w okresie zimowym, z uwagi na warunki atmosferyczne, pomieszczenia pracy ulegają większemu i częstszemu zabrudzeniu. Pamiętaj przede wszystkim o systematycznym wycieraniu podłóg w szkole i odśnieżaniu terenu szkoły.

Ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego co najmniej 2 razy roku

Dwa różne akty prawne regulują obowiązek podsumowania nadzoru pedagogicznego. W obu przypadkach podsumowanie nadzoru pedagogicznego powinno odwoływać się do przyjętego na dany rok planu nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Odpis na ZFŚS należy skorygować przed końcem roku

Dyrektor dokonuje ostatecznej korekty odpisu na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do 31 grudnia. Oblicza w tym celu faktyczną, przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników w mijającym roku.

Nowe zasady organizacji klas sportowych i dwujęzycznych

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewiduje kilka wariantów przekształcenia gimnazjum sportowego, mistrzostwa sportowego lub gimnazjum z oddziałami.

Nie można całkowicie zakazać używania telefonów komórkowych w szkole

Zasady używania telefonów w szkołach powinien regulować statut szkoły. Nie ma jednak podstaw prawnych do zawarcia w nim zakazu przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych lub ich używania.

Nie każde świadczenie pieniężne wlicza się do trzynastki

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie wlicza się do podstawy wymiaru trzynastki wypłacanej w kolejnym roku kalendarzowym.

Koniec z jednorazowym dodatkiem uzupełniającym

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewiduje m.in. zniesienie jednorazowego dodatku uzupełniającego.