Zadbaj o bezpieczeństwo pracownika odśnieżającego teren szkoły

Praca polegająca na odśnieżaniu dachów, gzymsów, rynien bądź innych elementów budynków to praca wykonywana na wysokości. W związku z tym zlecając pracownikowi pracę na dachu, musisz mu zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy z tym związane.

Rodzice na czas pracy za granicą mogą ustalić opiekuna prawnego dla dziecka

Wyjazd rodziców w celach zarobkowych za granicę pociąga za sobą problem organizacji opieki dla pozostawionego w kraju dziecka. Szkoła musi wiedzieć kogo powiadomić w razie wypadku czy problemów wychowawczych. Nie będzie wątpliwości jeśli rodzice na czas wyjazdu przekażą opiekę prawną nad dzieckiem.

Przepisy o dodatku uzupełniającym nie zostaną uchylone

Komisja sejmowa wprowadziła do projektu zmian w Karcie Nauczyciela poprawkę utrzymującą w mocy przepisy o dodatku uzupełniającym.

Odszkodowanie za krótszy okres wypowiedzenia wypłaca się tylko w jednej sytuacji

Na życzenie pracownika można skrócić okres wypowiedzenia i tę wcześniejszą datę wpisać na świadectwie pracy. W takim przypadku nie będzie mu przysługiwało wynagrodzenie za pozostałe miesiące wypowiedzenia.

Możliwe przedłużenie okresu nauki o 1 rok

Sprawdź jakie warunki są niezbędne do wydłużenia etapu edukacyjnego oraz jaka dokumentacja jest wymagana w takiej sytuacji.

Likwidacja gimnazjów stała się faktem

Nowy system oświaty będzie wdrażany od 1 września 2017 r. Gimnazja będą wygaszane stopniowo by ostatecznie zniknąć z systemu oświaty od 1 września 2019 r.

Dyrektorowi będącemu nauczycielem WF przysługuje ekwiwalent za odzież sportową

Jeżeli pracodawca ustalił, że nauczyciel wychowania fizycznego może używać własnej odzieży sportowej, to ma obowiązek wypłacić ekwiwalent z tego tytułu. Gdy dyrektor szkoły jest jednocześnie nauczycielem WF, wówczas ekwiwalent przyznaje mu organ prowadzący.

Co może społeczny inspektor pracy w Twojej szkole

Podczas kontroli PIP inspektor ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy. Sprawdź jakie jeszcze ma uprawnienia.