Z ZFŚS można zorganizować także wycieczkę zagraniczną

Szkoła może dofinansować zagraniczną wycieczkę z ZFŚS osobom uprawnionym. Obowiązujące przepisy nie uzależniają prawa do dopłaty do wypoczynku od miejsca jego spędzania.

Rozpoczęcie pracy od 1 września a prawo do trzynastki

Jeśli nauczyciel nawiąże stosunek pracy z początkiem roku szkolnego, wówczas bez znaczenia dla prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pozostaje okres jego zatrudnienia. Liczy się fakt rozpoczęcia zatrudnienia zgodnie z organizacją pracy szkoły

Regulamin stołówki, w której doszło do wypadku zostanie poddany kontroli

Gdy w stołówce szkolnej dojdzie do wypadku kuratorium lub inny organ kontroli może sprawdzić jej regulamin. Sprawdź, na co zwrócić uwagę by dokument był zgodny z prawem.

Powołując ABI dyrektor zdejmie z siebie część obowiązków

Administratorem danych osobowych w szkole jest jej dyrektor. To on odpowiada za ochronę danych, a za naruszenie przepisów ustawy może w niektórych przypadkach ponosić odpowiedzialność karną. Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji pozwoli zdjąć z siebie część obowiązków i odpowiedzialności.

Nowe podstawa prawna dotycząca oceny pracy nauczycieli

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie regulujące ocenę pracy nauczyciela. Projekt nie przewiduje istotnych zmian.

Nowe kompetencje wizytatorów

Dwie najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu kuratoriów oświaty to koniec ograniczeń zasad tworzenia w kuratoriach oświaty wydziałów i stanowisk pracy oraz realizacji przez pracowników kuratoriów zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Kiedy można przekazywać dane osobowe organowi prowadzącemu

Jeśli przepisy prawa nie przewidują podstaw do ubiegania się przez organ prowadzący o określone dane osobowe, wówczas ich udostępnienie będzie niezgodne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Jak dokumentować służbową rozmowę dyrektora z nauczycielem

Z przeprowadzonej z nauczycielem rozmowy służbowej można sporządzić notatkę służbową, służącą odnotowaniu zdarzenia i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.