W pensji urlopowej dodatek za pracę w porze nocnej

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej podlega wliczeniu - w formie średniej - do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

W czasie ferii urlop uzupełniający zostaje zawieszony

Urlopu uzupełniającego nie należy udzielać w okresie ferii zimowych. W tym czasie nauczyciel ma prawo do bieżącego urlopu wypoczynkowego.

Trzynastki za 2016 r. – poradnik dyrektora

W pierwszym kwartale 2017 r. obowiązkiem dyrektorów jest obliczenie wysokości i wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych za poprzedni rok kalendarzowy. Jak je ustalić, obliczyć i wypłacić zgodnie z prawem?

Trzynastka a minimalne wynagrodzenie za pracę

Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne wlicza się do minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu, w którym zostało wypłacone?

Religia nie jest obowiązkowa do momentu złożenia deklaracji

Uczeń może zrezygnować z udziału w religii w trakcie roku. Informuje o tym dyrektora szkoły. Jak wówczas udokumentować jego udział w tych zajęciach?

Od 1 stycznia nowe regulacje dotyczące konkursu na kuratora oświaty

Nowe przepisy dotyczące zasad przeprowadzania konkursu na stanowisko kuratora oświaty mają przede wszystkim charakter precyzujący i są konsekwencją nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Reforma oświaty obejmuje także szkolnictwo zawodowe. W związku z tym MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Kradzież podczas zimowiska - postępowanie

Zasady zabierania na zimowiska wartościowych przedmiotów i odpowiedzialności za nie należy szczegółowo określić w regulaminie jeszcze przed wyjazdem. Należy pamiętać, że kradzież wartościowego przedmiotu podczas zimowiska nie uprawnia wychowawcy do przeszukania rzeczy uczniów.