Za porozumieniem stron można zmienić umowę terminową w nieterminową

Zmiana rodzaju umowy o pracę może nastąpić w drodze porozumienia stron. W efekcie nastąpi również przekształcenie umowy w mianowanie.

W trakcie zwolnienia lekarskiego nie można wypowiedzieć umowy o pracę

Zwolnienie lekarskie chroni przed zwolnieniem nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy. Natomiast wobec nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania nie wpływa na skuteczność wypowiedzenia.

Urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym w czasie ferii zimowych

Analizując prawo nauczyciela do urlopu uzupełniającego należy sprawdzić, czy wykorzystał on minimum 8 tygodni urlopu w trakcie ferii letnich i zimowych, a jeśli nie - to dlaczego? Sprawdź kiedy należy udzielić urlopu uzupełniającego i kiedy urlop ten nie przysługuje.

Szkoła może mieć własne ustalenia dotyczące odbioru uczniów ze świetlicy

Ze świetlicy szkolnej może odebrać dziecko rodzic lub opiekun prawny dziecka, który z mocy prawa sprawuje nad nim opiekę lub osoba upoważniona przez rodziców. Jak ustalić i zapisać zasady przejęcia odpowiedzialności za ucznia przebywającego w świetlicy.

Od 1 września 2017 r. nowa organizacja szkół publicznych

Przewiduje się nowe rozporządzenie regulujące szczegółową organizację publicznych szkół. Jedna z ważniejszych zmian to nowa procedura tworzenia arkusza organizacyjnego. Zmiany planowo mają wejść w życie 1 września 2017 r.

Obowiązki dotyczące organizacji egzaminów w 2017 roku

Organizacja egzaminów gimnazjalnych i maturalnych to szereg obowiązków. Sprawdź, które z nich są jeszcze przed Tobą. Skorzystaj z poniższych tabel i uporządkuj swoją wiedzę.

MEN o problemie ze stosowaniem nowych przepisów oświatowych

Rozporządzenie w sprawie organizacji szkół i przedszkoli ma obowiązywać od 1 września 2017 r. Jednocześnie projekt nakłada obowiązek realizacji niektórych zadań już wcześniej bo jeszcze w roku 2016/2017. Powstało w związku z tym wiele kontrowersji. Sprawdź, jak komentuje je MEN.

Czy w przekształcanej szkole podstawowej można utworzyć oddziały dwujęzyczne

Od 1 września 2017 r. będzie można w przekształconej szkole podstawowej założyć oddział dwujęzyczny na zasadach określonych w ustawie – Prawo oświatowe.