Warunki i termin pobierania opłat za stołówkę szkolną ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym

Pytanie: Termin dokonywania wpłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w naszej placówce (szkoła podstawowa) został narzucony przez Zespół obsługi Szkół przy JST. Wpłaty za obiady szkolne mają być dokonywane do 10 dnia każdego miesiąca z dołu, czyli po miesięcznym korzystaniu ze stołówki. W związku z tym mamy problemy z rozliczeniami, gdyż brakuje nam środków na zakupy i tworzą się zaległości. Czy istnieje jakieś uregulowanie prawne określające termin wpłat za obiady szkolne oraz jakie są dobre praktyki stosowane w innych placówkach w podobnych przypadkach? 

W aktach osobowych – dokumenty potwierdzające zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy oraz nowych umiejętności przez pracownika

Pytanie: Jakie dokumenty dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych należy przechowywać  w części B  akt osobowych nauczycieli? Czy należy gromadzić takie informacje jak np. certyfikat udziału w spotkaniu z wydawnictwem, udział w wykładzie, konferencji itp. 

Ustalenie minimalnej i maksymalnej liczebności oddziałów w szkole podstawowej i gimnazjum to kompetencja wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Pytanie: Czy rada gminy może określić w drodze uchwały minimalną i maksymalną liczbę uczniów w oddziałach szkoły podstawowej i gimnazjum?

Umowa na zastępstwo może objąć także urlop wypoczynkowy zastępowanego pracownika

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na zastępstwo - na czas choroby innego pracownika. Zastępowany pracownik ma zaległy urlop wypoczynkowy (25 dni) i chce go wykorzystać bezpośrednio po powrocie do pracy. Czy umowa na zastępstwo obejmuje także tę nieobecność z powodu urlopu czy trzeba zawrzeć nową umowę?

Udział rodziców w procesie awansu zawodowego

Podczas rozmów nad Kartą Nauczyciela przedstawiciele rodziców wywalczyli sobie udział w procesie awansu zawodowego nauczycieli, na razie jako obserwatorzy. Ich celem jest także wprowadzenie czynnika rodziców do procedury konkursowej na dyrektorów szkół.

Uczeń może nie otrzymać klasyfikacji z przedmiotów, ale mimo tego trzeba mu wystawić ocenę z zachowania

Pytanie: Czy uczeń nie klasyfikowany ze wszystkich przedmiotów powinien mieć wystawioną ocenę z zachowania?

Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów

Pytanie: Jaką większością głosów zatwierdza się uchwały rady pedagogicznej?