Zmiany w świadectwach szkolnych w roku szkolnym 2016/2017

Sprawdź, jakie zmiany wprowadziło obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. rozporządzenie w sprawie świadectw – jakie są nowe obowiązki dyrektora, zasady wypełniania i wydawania świadectw oraz jak uniknąć błędów.

Wymiana legitymacji jest konieczna gdy uczeń zmienił miejsce zamieszkania

Zmiana miejsca zamieszkania ucznia obliguje sekretarza do wydania nowej legitymacji szkolnej. W dokumencie tym nie dokonuje się skreśleń i poprawek.

Procedura utworzenia klasy sportowej od 1 września 2017 r.

Sprawdź, jak opracować i wdrożyć program nauczania wychowania fizycznego w klasie sportowej, która zacznie funkcjonować od roku szkolnego 2017/2018.

O złym samopoczuciu ucznia należy powiadomić jego rodziców

Jeśli uczeń źle się poczuł, sekretarz lub inna osoba - w zależności od wewnętrznych ustaleń - zapewnia mu opiekę, pozostaje w kontakcie z jego rodzicami i egzekwuje od nich odpowiednią dokumentację potrzebną do podejmowania dalszych decyzji.

MZ zapowiada objęcie uczniów opieką dentystyczną

Trwają prace nad projektem założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ministerstwo Zdrowia zapowiada objęcie uczniów opieką stomatologiczną.

Dla kogo w czerwcu świadectwa pracy i należne świadczenia

Dyrektor w czerwcu wydaje świadectwa nauczycielom i pracownikom zatrudnionym na czas określony i wypłaca im ekwiwalent za niewykorzystane należne świadczenia.

Czerwcowe zadania związane z awansem zawodowym

W czerwcu dyrektor ustala ocenę dorobku nauczycielom, którzy zakończyli staż. Przed końcem zajęć szkolnych na dyrektorze szkoły ciąży również szereg obowiązków związanych z awansem zawodowym. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

3 zmiany w awansie zawodowym

Sprawdź, jakie zmiany w awansie zawodowym będą obowiązywać od 1 września.