Spis zadań do zrealizowania przed końcem roku szkolnego

Sprawdź, czy zrealizowałeś wszystkie zadania zamykające rok szkolny 2016/2017 i czy w natłoku obowiązków o niczym nie zapomniałeś.

Przekształcenie lub włączenie gimnazjum – co z księgami uczniów

Jak postąpić z księgami uczniów gimnazjum przekształconego w szkołę podstawową lub gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej, które rozpoczną działalność 1 września 2017 r.?

Organizacja pracy świetlicy – miniporadnik dyrektora

Najważniejszą funkcją świetlicy jest opieka nad uczniem w czasie gdy oczekuje on na kolejne zajęcia lub rodzica odbierającego go ze szkoły. Sprawdź, jak zgodnie z prawem, zorganizować pracę świetlicy w szkole.

Odprawa dla każdego zwalnianego z wygaszanego gimnazjum

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w wymiarze 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielom w związku z rozwiązaniem ich stosunku pracy. Bez znaczenia pozostaje fakt późniejszego nawiązania stosunku pracy w szkole prowadzonej przez ten sam organ.

Odpowiedź MEN na uwagi do projektów rozporządzeń dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MEN zapewnia, że celem projektowanych zmian dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest ich wspieranie włączanie do szkoły. Poprawione projekty rozporządzeń mają uwzględnić zgłaszane uwagi.

Odmowa realizacji uzupełnienia pensum – co z odprawą

Nauczyciel otrzymał polecenie uzupełnienia pensum w innej szkole. Czy jeśli odmówi to uzyska odprawę?

MEN przypomina: nie wstrzymuj wydania świadectwa uczniowi

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niezgodne z prawem - jak co roku przypominanie MEN w swoim komunikacie.

Kompetencje rady rodziców od 1 września 2017 r.

Nowe kompetencje rady rodziców obowiązujące od 1 września 2017 r. określone zostały w ustawie Prawo oświatowe. Sprawdź, co się zmieni.