Zgoda związku zawodowego na odwołanie wicedyrektora – kiedy jest wymagana

Dyrektor nie musi informować związku zawodowego o zamiarze odwołania wicedyrektora. Jeśli jednak nauczyciel podlega szczególnej ochronie stosunku pracy, wówczas dyrektor powinien uzyskać zgodę związku.

WDŻ – jakie zmiany od 1 września 2017 r.

Zmiany w przepisach dotyczących zajęć wychowania do życia w rodzinie wprowadzono po to by dostosować sposób realizacji tych zajęć do nowego systemu szkolnego i nowej podstawy programowej.

Statut szkoły od 1 września 2017 r. – jak zaktualizować

Sprawdź, które przepisy należy uwzględnić przy aktualizacji statutów. Z jakimi aktami prawnymi należy się zapoznać, aby treść statutu od 1 września 2017 r. była jak najbardziej wyczerpująca.

Skrócenie okresu wypowiedzenia – kiedy możliwe

O ile strony nie postanowią inaczej, okres wypowiedzenia zawsze kończy się w ostatnim dniu miesiąca.

Przekształcanie szkół podstawowych – jak nie popełnić błędów w dokumentacji

Przekształcanie, łączenie i likwidacja szkół to nieuniknione konsekwencje reformy oświaty. Oznacza to konieczność przekazania dokumentacji szkolnej. Sprawdź, jak zrealizować to zadanie w przypadku szkół podstawowych, które od 1 września 2017 r. staną się 8-letnimi szkołami.

Potwierdzenia zapoznania z nową instrukcją kancelaryjną nie trzeba przechowywać w aktach osobowych

W aktach osobowych należy przechowywać m.in.: informację o zapoznaniu pracownika z regulaminem pracy czy przepisami bhp. Wymóg ten nie dotyczy poświadczeń o zapoznaniu z nową instrukcją kancelaryjną.

Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela

Wygląda na to, że czeka nas rewolucja w Karcie Nauczyciela. Zmiany w przewidziane w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowym są poważne.

Obowiązki rodziców w zakresie usprawiedliwień określa statut

Szkoła nie może w swojej dokumentacji określić limitu usprawiedliwień i zwolnień wypisywanych przez rodziców.