Zatrudnienie w 2 placówkach a wypłata wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch placówkach. W pierwszej wykorzystał cały okres wynagrodzenia chorobowego. Sprawdź, czy w drugim miejscu pracy powinien otrzymać wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy.

Udział w zebraniu rady obowiązkowy także w dniu wolnym od zajęć

Udział nauczyciela w zebraniu rady pedagogicznej jest obowiązkiem wynikającym ze stosunku pracy. Naruszenie tego obowiązku może być ukarane karą porządkową.

Sprawdź, czy właściwie dostosowałeś statut szkoły do nowych przepisów

Dotychczasowe statuty szkół podstawowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. Sprawdź, czy Twój statut jest zgodny z aktualnymi przepisami.

Procedura postępowania w przypadku agresji rówieśniczej

Sprawdź, jak należy postąpić w przypadku gdy uczeń wykazuje w stosunku do drugiego ucznia, zachowania agresywne lub przemocowe.

Nowe przepisy dotyczące szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty

Dnia 1 stycznia 2018 roku mają wejść w życie zmiany w rozporządzeniu MEN z 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji. Poznaj najważniejsze założenia.

Najważniejsze zmiany w zakresie subwencji oświatowej 2018

Sprawdź, jakie zmiany przewidziano w projektowanym rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Jak skutecznie monitorować realizację programu wychowawczo-profilaktycznego

Sprawdź, jak na bieżąco, przez cały rok, monitorować realizację programu wychowawczo-profilaktycznego. Poznaj narzędzia, które ułatwią to zadanie.

8 zadań dyrektora w związku z zakończeniem stanu nieczynnego przez nauczyciela

W związku z zakończeniem stanu nieczynnego, nauczyciel powinien rozliczyć się ze szkołą, a dyrektor z nauczycielem. Dyrektor powinien pamiętać o kilku ważnych kwestiach.