Zmiana tygodniowego rozkładu zajęć nauczyciela wymaga opinii i zatwierdzenia przez radę pedagogiczną

Pytanie: Pracownik zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela pracuje tygodniowo 26 godzin (pracował 4 dni po 5 godzin, 1 dzień - 6 godzin). Jednak w pierwszym tygodniu lutego, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą, zmienione zostały godziny pracy, czyli harmonogram czasu pracy tego pracownika. Czy pracodawca z pracownikiem mogli tak postąpić?

Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców ustalane są w jej regulaminie

Pytanie: Czy rada rodziców może w ramach wsparcia szkoły podpisać umowę z firmą zewnętrzną na wynajęcie ksera (dzierżawa) i umieścić je w szkole za pozwoleniem dyrekcji szkoły? Jednocześnie sami rodzice je utrzymują opłacając stawki za "stronę" ustalone przez tę firmę.

Wniosek rady rodziców o zwolnienie nauczyciela nie jest dla dyrektora wiążący

Pytanie: Czy przewodniczący rady rodziców może wystąpić z wnioskiem do mnie o zwolnienie nauczyciela?

Uczniowie mogą brać udział w działaniach promocyjnych szkoły, ale dyrektor musi zadbać o ich bezpieczeństwo

Pytanie: W ramach promocji szkoły nauczyciele wyjeżdżają prywatnymi samochodami do okolicznych gimnazjów (odległość do 50 km). Czy mogą na te wyjazdy zabierać uczniów?

Uchwały rady pedagogicznej – niezbędnik dyrektora

Wiele spraw związanych z bieżącym działaniem szkoły wymaga podjęcia decyzji przez radę pedagogiczną, albo chociaż uzyskania jej opinii. Sprawy załatwiane w szkole cyklicznie, od wielu lat nie budzą wątpliwości co do tego, które z nich wymagają decyzji czy konsultacji ze strony rady. Problem pojawia się, gdy trzeba rozstrzygnąć zupełnie nowe zagadnienie, do tej pory nie podejmowane w szkole. Warto wówczas wiedzieć, czy dana sprawa należy do kompetencji dyrektora, czy do rady pedagogicznej, a może wymagana jest jedynie jej opinia, lub decyzję podejmuje samodzielnie dyrektor?

Opinia związku zawodowego na temat oceny pracy dyrektora szkoły powinna być mu udostępniona

Pytanie: Czy opinia związków zawodowych o pracy dyrektora szkoły jest jawna? Czy dyrektor może znać jej treść?

Odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej – zgodnie z procedurą z ustawy o systemie oświaty

Pytanie: Wicedyrektorka szkoły otrzymała powołanie na to stanowisko na okres 5 lat. W pierwszym roku pełnienia funkcji oświadczyła, że jest w ciąży i od lipca nie będzie obecna w pracy - zakłada długotrwałe zwolnienie lekarskie, następnie urlop macierzyński i wychowawczy, łącznie 2–3 lata. Powiedziała, że rezygnacji z funkcji wicedyrektora nie złoży. Jaka jest możliwość odwołania nauczycielki z funkcji wicedyrektora z końcem roku szkolnego wobec przedstawionej sytuacji? Czy istnieje orzecznictwo sądowe na ten temat?