Zwolnienie z przyczyn organizacyjnych – albo stan nieczynny albo odprawa

W czasie stanu nieczynnego nauczyciel może rozwiązać swój stosunek pracy za porozumieniem stron. Nie spowoduje to jednak powstania prawa do odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn organizacyjnych.

To ile dyżurów w czasie przerw będzie pełnił nauczyciel zależy od specyfiki szkoły

Liczba dyżurów ustalona dla każdego nauczyciela zależy od liczby nauczycieli zatrudnionych w szkole i rozpoznania miejsc, w których dyżury powinny być pełnione. Dyżury należy zaplanować tak by zapewnić bezpieczeństwo uczniom.

Od 1 stycznia 2018 r. nowe kwoty wolne od podatku dochodowego

Sprawdź, w których przypadkach zmieniły się kwoty wolne od opodatkowania.

Jak przedstawić wnioski z nadzoru pedagogicznego

Dyrektor ma obowiązek przedstawiania wniosków płynących z nadzoru, ale prawo nie nakłada na niego obowiązku sporządzania sprawozdania z nadzoru. Przepisy nie określają jednego wzoru. Decyzję w tym względzie podejmuje dyrektor szkoły.

Elektroniczna księga zarządzeń – jak odsyłać do załącznika

Zarządzenie dyrektora, jeśli zawiera odesłanie do załącznika, powinno być wpisywane do elektronicznej księgi zarządzeń łącznie z treścią tego załącznika. Wprowadzane do stosowania w szkole zarządzeniem dyrektora regulaminy, instrukcje lub procedury w brzmieniu podanym w załączniku do zarządzenia stanowią z nim integralną całość.

Czy nauczyciel zatrudniony po 4 września 2017 r. ma prawo do trzynastki

W 2017 roku prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, mimo nieprzepracowania min. 6 miesięcy nabędą tylko ci nauczyciele, którzy zostali zatrudnieni nie później niż 4 września 2017 r., czyli w dniu rozpoczęcia zajęć.

Czas na podsumowanie pracy szkoły po I półroczu

W kontekście wdrażania reformy oświaty, szczególnie warto jest sprawdzić, czy nowe zadania są właściwie realizowanie i czy nic ważnego nie zostało pominięte. Pomocna będzie analiza pracy szkoły po I półroczu i sformułowanie wniosków na drugą część roku.