Związki zawodowe mogą żądać wglądu do określonych dokumentów placówki

Pytanie: Zarząd organizacji związkowej zwrócił się do dyrektora szkoły z prośbą o przesłanie 7 regulaminów m.in regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, przyznawania nagród. Pismo nie podaje w jakim celu i na jakim przepisie oparta jest ta prośba. Czy dyrektor jest zobowiązany do przesłania tych dokumentów?

Za zwolnienie nawet jednego nauczyciela i tak trzeba wypłacić odprawę

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy zostanie zwolniony z pracy z powodu braku godzin. Będzie to jedyny pracownik szkoły zwalniany w tym roku. W szkole zatrudnionych jest ponad 20 pracowników, lecz nauczyciel będzie jedyną osobą zwalnianą z pracy. Czy należy wypłacić odprawę?

Za niezrealizowane w trakcie rekolekcji godziny ponadwymiarowe można dostać wynagrodzenie

Prawo nauczyciela do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, np. zaplanowane w czasie, w którym odbywają się rekolekcje, budzi wiele kontrowersji. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało w tej sprawie dwie przeciwstawne opinie. Z kolei samorządy ustalają w regulaminach wynagradzania własne zasady wypłacania wynagrodzenia za takie godziny, najczęściej pozwalające im na pewne oszczędności, które przewidują wypłatę tylko za rzeczywiście zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Kto ma rację? Jak powinno się płacić za godziny ponadwymiarowe?

W ramach porozumienia stron można zmienić warunki zatrudnienia także podczas zwolnienia lekarskiego

Pytanie: Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zmieniają się w szkole warunki umowy dla wszystkich nauczycieli w związku z dniami wolnymi. Czy możemy podpisać też aneks z pracownicą która przebywa na zwolnieniu lekarskim ?

Przydzielanie nauczycielom zajęć w nowym roku szkolnym wymaga opinii rady pedagogicznej

Pytanie: Czy nauczycielowi, który ma być odpowiedzialny w nowym roku szkolnym za sprawy związane z problemami wychowawczymi i kontakt z sądem wystarczy przydzielenie tych zajęć przez wpis w protokole na radzie pedagogicznej? Nauczyciel wyraził zgodę ni ma odpowiednie kwalifikacje.

Przepisy nie różnicują długości trwania szkolnej wycieczki w zależności od wieku jej uczestników

Pytanie: Czy istnieje jakaś regulacja prawna dotycząca czasu trwania wycieczki szkolnej czy zielonej szkoły? Czy pięciodniowy wyjazd dzieci 6- czy 7-letnich jest dopuszczalne? Jakie przepisy regulują te kwestie?

Organ prowadzący nie ma uprawnień w zakresie kontroli finansów rady rodziców

Pytanie: Czy komisja rewizyjna Rady Miasta (organ prowadzący) ma prawo kontrolować działalność rady rodziców, tj. wpłaty i wydatki?