Urlop nieferyjny – średnia urlopowa także nieferyjna

Od 1 stycznia 2018 r. dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole korzystają z urlopu na zasadach analogicznych jak nauczyciele placówek nieferyjnych.

Termin ważności orzeczeń wydanych przed 1 września 2017 roku

Sprawdź, do kiedy zachowują ważność orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed datą 1 września 2017 r.

Pełny wymiar zajęć – niekoniecznie w momencie złożenia wniosku

Nauczyciel pozostający w stanie ograniczenia zatrudnienia do końca roku szkolnego w kwietniu 2018 r. złożył wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Lekarz medycyny pracy orzekł o potrzebie udzielenia urlopu od 1 września 2018 r. Sprawdź, czy z uwagi na niepełny wymiar zajęć w momencie złożenia wniosku urlopowego dyrektor powinien odmówić udzielenia urlopu.

Katalog dokumentacji zarządczej jest otwarty, ale niektóre dokumenty są niezbędne

Przepisy nie wskazują zbioru dokumentów kontroli zarządczej obowiązującego w każdej szkole. Natomiast można wskazać pewne dokumenty, które powinny składać się na uniwersalny system kontroli zarządczej.

Jak ostatecznie zmieniły się zasady opracowania arkuszy

Poznaj różnice pomiędzy projektem a nowym podpisanym rozporządzeniem w sprawie organizacji pracy szkół. Sprawdź, na jakie zmiany zwrócić szczególną uwagę.

IPET-y do poprawki

W wyniku nowelizacji przepisów np. dotyczących uczniów niepełnosprawnych, aktualizacji będą wymagały indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przed 1 września 2018 r.

Co zrobić gdy ujawniono fałszywość oświadczeń składanych do celów ZFŚS

Do celów ZFŚS bada się sytuację całej rodziny pracownika. W razie wątpliwości co do podanych informacji można żądać wyjaśnień. Podanie nieprawdziwych informacji w celu uzyskania wyższego świadczenia jest przestępstwem.

8 obszarów pomocy dla ofiar przemocy rówieśniczej

Trudności osoby doznającej przemocy rówieśniczej sugerują najważniejsze obszary, w których wymaga ona pomocy. Poznaj je.